Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w sl2014
Instrukcja Użytkownika SL2014.. wersja 1.54 marzec czerwiec 2016.. ); • Nr umowy - należy podać numery umów o dofinansowanie (nr umowy dotacji oraz nr umowy pożyczki - jeśli była zawarta, jeśli nie, proszę wpisać nie dotyczy);5.. Zapisz wniosek 5.. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ (na potrzeby certyfikacji) CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY.. WERSJA 3.0.. Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej RPO WP, w zakładce: Skorzystaj z systemu informatycznego / SL2014 ( ), została udostępniona nowa wersja .Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS: 2016-08-08: 2017-12-17Instrukcja wypełniania i przekazywania wniosków o płatność w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014. dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020. w części dotyczącej współfinansowania z EFS.. Pola Złożenie wniosku, Korekta wniosku - Należy zaznaczyć jedną z opcji: Złożenie wniosku - formularz wypełniany w celu złożenia wniosku o płatność;Jak wypełnić Wniosek o płatność: • Nr wniosku - należy podać kolejny nr wniosku, (jeżeli pierwszy w sprawie - to 1, itd.. Wniosek o płatność, zwany dalej wnioskiem, sporządzany jest na .Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020 UWAGI OGÓLNE..

• Poprawa wniosku o płatność.

wskazówki, jak krok po kroku wypełnić poszczególne pola wniosku o płatność) Instrukcja multimedialna .. • Wycofanie wniosku o płatność.. Wniosek za okres: od początku realizacji projektu do 30 czerwca br. 3. zaliczka w wysokości 100 tys. zł 4.. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" A.. Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020 (dla wniosków o płatność beneficjenta wypełnianych w SL2014 i w wersji papierowej załącznik 1 do Wytycznych Ministra1.. 23-04-2021 zamieszczono aktualizację instrukcji.Enable Javascript support in the browser.Zał ącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatno ść beneficjenta w ramach POIi Ś 2014-2020 (dla wniosków o płatno ść beneficjenta wypełnianych w SL2014 i w wersji papierowej - zał ącznik 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznejAktualizacja Podręcznika beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność..

• Obsługa formularza wniosku o płatność.

ZALECENIA OGÓLNE 1.. SPIS TREŚCI.. • Sposób obsługi Załączników.. Dzięki systemowi możesz, m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędnePrzygotowanie wniosku o płatność w SL2014 Podręcznik Beneficjenta SL2014 (zielone komentarze) Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność beneficjenta w ramach PO IiŚ (Załącznik nr 1 do Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność w ramach PO IiŚ 2014-2020) Multimedialna instrukcja SL2014: instrukcja.sl2014.gov.plPodręcznik beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (PDF, 7.05 MB) Wersja obowiązująca od 31.03.2017 r. do 11.05.2017 r. Podręcznik beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (PDF, 6,46 MB)Dzięki SL2014 może on, m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane dotyczące planowanego harmonogramu płatności w projekcie..

Podręcznik Beneficjenta, to instrukcja pracy w SL2014.

• Eksport i import danych 6.. W instrukcji znajdują się informacje na temat logowania, zakładania konta i odzyskiwania hasła jak również informacje na temat tego jak wypełnić wniosek.Zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązuje Cię, abyś w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywał SL2014 (dalej również jako: System).. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność w perspektywie na lata 2014-2020: terminy składania Wniosku o płatność, rodzaje i funkcje Wniosków o płatność, uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe, okres sprawozdawczy, postęp rzeczowy - wskaźniki, rezultaty, problemy w realizacji, postęp finansowy - dokumenty, ryczałt, korekty i źródła finansowania, wykazywanie dochodu w projekcie, załączniki do Wniosku o płatność, typowe .Instrukcja przedstawia sposób wypełnienia poszczególnych pól we wniosku o płatność beneficjenta w ramach pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 i powinna być czytana łącznie z Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta PT w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zwanymi dalej Zaleceniami.INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ na operację w zakresie działania „Zintegrowany Nadzór Morski" w ramach Priorytetu 6..

Wniosek o płatność w systemie SL2014 • Utworzenie i rejestracja wniosku o płatność.

Spis treści.. Wniosek o płatność, zwany dalej wnioskiem, sporządzany jest na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwaną dalej Agencją) na stronie internetowej ARiMR CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY.. WSTĘP .LAWP w Lublinie publikuje instrukcję wypełniania i składania wniosku o płatność w systemie SL 2014 dla naboru Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw - Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw.. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, z uwzględnieniem wskazań zawartych w niniejszej Instrukcji.Jak wypełnić Wniosek o płatność: Pola nr 1, 2, 3: nr sprawy, nr wniosku oraz data złożenia wniosku wypełniane są przez wfośigw.. SL2014 -jak zacząć pracę w systemieSL2014 -Tworzenie wniosku o płatność zaliczkową -Ćwiczenie 1.. Podręcznik Beneficjenta (wersja 2.7) zawiera uszczegółowienia programowe dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie sporządzania wniosku o płatność beneficjenta.wniosku o płatność należy uzupełnić kolumny dotyczące wydatków, które będzie rozliczał Beneficjent oraz przedstawić kwoty dofinansowania, o które Beneficjent będzie wnioskował w podziale na zaliczkę (dla Beneficjentów, którzy zgodnie z umową/ decyzją/ aneksem/ zmianą o dofinansowanie projektu otrzymują zaliczkę) oraz refundację.INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI W APLIKACJI eWniosekPlus (aktualizacja 2021)-otwórz Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem wypełniania wniosku.. Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność • Rodzaje i .Wersja: 2.45.r0 (2021-05-07 15:07) P44-UZBWUFYP Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Programu Pomoc Techniczna 2014-2020Komunikacja w zakresie wypełniania wniosku, w tym zgłaszanie uwag i przekazywanie wyjaśnień co do zasady odbywa się za pomocą aplikacji SL2014-PT.. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, komunikacja odbywa się w formie wskazanej przez IZ POPC.. WSTĘP .1 Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ (dla wniosków o płatność beneficjenta wypełnianych w SL2014 i w wersji papierowej załącznik 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata ) UWAGI OGÓLNE Wniosek o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ składany jest w wersji elektronicznej w SL2014 i wypełniany zgodnie z poniższą instrukcją oraz .PDF 16,55 MB..Komentarze

Brak komentarzy.