Oświadczenie dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
Data urodzenia…………………………Miejsce urodzenia……………………………….OŚWIADCZENIE DANE DO ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS, KRUS) I ZDROWOTNYCH (wypełnia osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy)dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych • osoby przebywaj ą cej na urlopie wychowawczym*/ • osoby pobieraj ą cej zasi ł ek macierzy ń ski*/Upoważniam Zleceniodawcę do dokonywania w moim imieniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i/lub społecznego, o ile wykonywanie przeze mnie umowy zlecenia podlegać będzie tym ubezpieczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.. dane osobowe Urzędu Skarbowego .. zawartej w dniu .. na okres od .. do .. nr 137, poz. 887 z późn.. Prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu osobiście opłacam składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.. Nazwisko .. Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym lub pobierającej zasiłek .. Jestem zatrudniony na postawie umowy o pracę TAK/NIE*dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych.. Jestem zatrudniony na postawie umowy o pracę TAK/NIE*- Upoważniam Zleceniodawcę do dokonania w moim imieniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.. Data urodzenia .. .OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu ..

dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych .

do .. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn.. .OŚWIADCZENIE DO CELÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS I PODATKOWYCH .. · dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane .. poprawne zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego 7.. 2a ustawy z dnia 13 października.. (wypełnia ubezpieczony na podstawie art. 36 ust.. Nazwisko rodowe .Oświadczenie dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego DOTYCZY /NIE DOTYCZY∗ (∗niewłaściwe przekreślić , jeśli DOTYCZY, wypełnić poniżej) Oświadczam , iż jestem obięty/a także ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z tytułu (właściwe zakreślić znakiem X):Jako Zleceniobiorca tej umowy składam następujące oświadczenie: Jestem pracownikiem zatrudnionym w .. * Moje wynagrodzenie miesięczne wynosi: więcej / mniej niż wynagrodzenie minimalne.. Właściwy Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia .. Upoważniam Zleceniodawcę do dokonywania w moim imieniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i/lub społecznego, o ile wykonywanie przeze mnie umowy zlecenia podlegać będzie tym .OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku: - ubezpieczeń społecznych, - ubezpieczeń zdrowotnych, - zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.. 2.OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby przebywającej na urlopie wychowawczym (wypełnia ubezpieczony) Nazwisko .d) Jestem objęty odrębnymi przepisami w zakresie ubezpieczenia społecznego (wymienić z jakiego tytułu): ..

6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.

Imię .. osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/.. Z kolei gdy zleceniobiorca zgłoszony zostanie wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zawartej umowy, to może opłacać na zasadzie dobrowolności składki emerytalno-rentowe.OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym (wypełnia ubezpieczony na podstawie art. 36 ust.. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.. Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: 1.. 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. z 2017 r. poz. 1778)dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu .. opłacam składki na ubezpieczenie społeczne uzależnione od przychodu (tzw. „mały ZUS") - moja podstawa składek naOświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od .. Nazwisko……………………….Imiona………………………………….. nazwiskoZgodnie art. 9 ust.. zm.) osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub .Dlatego z każdego tytułu (umowy) zleceniobiorca powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, a także ubezpieczenia zdrowotnego bądź wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego..

2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U.

z tytułu wykonywania umowy zlecenia .. adres zamieszkania (wpisać, jeżeli jest inny niż zameldowania) ten adres należy podać w druku PIT do .. Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: 1.. DO CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.. Również w przypadku, gdy te umowy są zawarte z tym samym płatnikiem (przedmiot umów jest różny), płatnik z każdej z tych umów powinien zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym Oświadczam że: 1.. Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego OL .Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Załącznik do umowy nr 2.2 OŚWIADCZENIE STAŻYSTY DLA CELÓW USTALENIA OBOWIĄZKU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH „Opracowanie zintegrowanego programu rozwoju uczelni dla Uczelni Jańskiego" 1.OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY / WYKONAWCY DZIEŁA /* Dane osobowe do celów podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych.. - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatków.. 10 informacji oświadczam, że z tytułu niniejszej umowy a) wnoszę o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym TAK WNOSZĘ b) nie wnoszę o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym .Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych: - osoby przebywającej na urlopie wychowawczym - osoby pobierającej zasiłek macierzyński - osoby pobierającej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego Dokument zapisany w Formacie PDF gotowy do wydruku.OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY..

dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń emerytalno-rentowych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego osoby przebywającej na urlopie wychowawczym .

*Jestem objęty ubezpieczeniem społecznym z tytułu:Jeśli zatrudniony zostanie objęty obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, to oświadczenie na cele podatkowe i składkowe powinno zawierać informacje, czy chce podlegać również pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.. zm.)OŚWIADCZENIE .. ……………………….………………………….. ( data i czytelny podpis )Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (do ZUS) do umowy zlecenia Nr …….… z dnia ………………………… Nazwisko Zleceniobiorcy:OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Nazwisko i imiona .. UWAGA : oświadczenie należy wypełnić używając dużych (drukowanych) literdla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego .. OŚWIADCZENIE DANE DO ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH ( wypełnia osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna ) Nazwisko.Nazwisko rodowe.Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Ja, niżej podpisany ………………………………………………………….. Załączniki nr 3. do umowy nr GI-GSOP.1141.3.2017 z dnia……2017 r. OŚWIADCZENIE..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt