Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym
Czy podlega opłacie skarbowej złożenie pełnomocnictwa w postępowaniu .Pełnomocnictwa może udzielić osoba, która ma zdolność procesową czyli zdolność do czynności prawnych, jej przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik umocowany na podstawie przepisów prawa materialnego, pod warunkiem że należy do kategorii osób wymienionych w art. 87 Kodseksu postępowania cywilnego (Gawryczuk W., Pełnomocnictwo procesowe, MOP nr 2/2001).Postępowanie egzekucyjne reguluje ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze.. (wypełnić w przypadku wszczętego postępowania) PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE Wierzyciel /przedstawiciel ustawowy wierzyciela .Do określenia zakresu umocowania pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym w administracji można posiłkowo (co do kwestii, o których nie ma mowy powyżej) stosować przepisy o pełnomocniku w postępowaniu cywilnym.. Niektóre działania mogą zostać podjęte tylko przez stronę - np. przystąpienie do egzaminu celem uzyskania uprawnień zawodowych.Zgodnie z § 8 ust.. Oznacza to, że za pełnomocnictwo w postępowaniu egzekucyjnym uiszczamy opłatę skarbową tylko wtedy, jeżeli w sprawie przed sądem nie reprezentował nas pełnomocnik lub reprezentował nas inny pełnomocnik.Pełnomocnictwo procesowe może być: ogólne (do wszystkich spraw toczących się z udziałem mocodawcy), do prowadzenia poszczególnych spraw (a więc tylko tych, które zostały wymienione w treści.Pełnomocnictwo procesowe ogólne a uprawnienia pełnomocnika Na podstawie art. 91 kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnik z mocy prawa jest uprawniony do: wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy,Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: 1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;Ponadto miejski rzecznik praw konsumenta ma prawo składać wszelkie wnioski w ramach toczącego się postępowania (w tym skargę na czynności komornika)..

fakt, iż strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu jest wystarczającym uzasadnieniem wznowienia postępowania administracyjnego.

Posiłkowe zaś stosowanie przepisów KPA możliwe jest wyłącznie w sytuacji .Czynny udział pełnomocnika.. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Pełnomocnictwo procesowe.Z chwilą zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika organ egzekucyjny zobligowany jest doręczać pełnomocnikowi wszelkie pisma procesowe.. Na koniec należy zauważyć, że uczestnicy postępowania egzekucyjnego mogą być reprezentowani przez pełnomocnika.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.. Zgodnie zaś z art. 91 pkt 2 kpc - pełnomocnictwo procesowe obejmuje z mocy samego prawa umocowanie do wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji.W oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe ogólne zamierza złożyć wniosek do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i załączyć do wniosku odpis dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.Pełnomocnictwo procesowe nie obejmuje z mocy prawa umocowania do wniesienia skargi kasacyjnej i udziału w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.. W stosunku do sądu pełnomocnictwo procesowe wywiera w postępowaniu egzekucyjnym skutki wymienione w art. 91 pkt 2 k.p.c. wtedy^ gdy pełnomocnik przy pierwszej czynności egzekucyjnej powoła się na to pełno­ mocnictwo (art. 89 § 1 i 13 § 2 k.p.c.).Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: 1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;nikiem strony w postępowaniu egzekucyjnym bez względu na to, czy dotyczy to fazy przed komornikiem sądowym, czy przed sądem, może być tylko osoba spełniająca przesłanki do ustanowienia jej pełnomocnikiem procesowym.Zgodnie z tym przepisem, pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;jeżeli pełnomocnik składa pełnomocnictwo procesowe ogólne tzn. że z mocy ustawy jest umocowany do wszystkich czynności zawartych w przepisie art 91 kpc.Jeżeli natomiast mocodawca umocowuje pełnomocnika w szerszym bądź węższym zakresie niż wynika to z w/w art.- wymagane jest pełnomcnictwo procesowe szczególne.zawartą w art. 91 k.p.c. regulacją dotyczącą pełnomocnictwa procesowego, które z mocy samego prawa obejmuje umocowanie do czynności procesowych wykraczających poza tok instancji w sprawie, w tym -.Dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym był reprezentowany przez fachowego pełnomocnika, którego wynagrodzenie w myśl art. 98 § 3 kpc należy do niezbędnych kosztów procesu i który złożył komornikowi wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.w administracji a KPA, jak też uwzględniającymi czynności procesowe nieprzewidziane w KPA 2..

Skoro do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzono zasady ogólne to one winne być stosowane w pierwszej kolejności w postępowaniu egzekucyjnym.

Postępowanie egzekucyjne mogą prowadzić tylko uprawnione organy egzekucyjne.'. Egzekucja jest to element postępowania administracyjnego.Pełnomocnictwo procesowe Zgodnie z art. 91 kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: 1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;Oznacza to, iż postępowanie egzekucyjne może być wszczęcie i prowadzone jedynie przeciwko podmiotom zobowiązanym w tytule wykonawczym do świadczenia.. Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z mocy samego prawa umocowanie do: wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie.. wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji; udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego .Podsumowując, w przypadku udzielenia profesjonalnemu pełnomocnikowi pełnomocnictwa ściśle do wszczęcia postępowania egzekucyjnego wówczas obowiązkowo należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa.. 1 pkt 7 Rozporządzenia, stawka minimalna z tytułu zwrotu kosztów w postępowaniu egzekucyjnym wynosi: a) w przypadku egzekucji z nieruchomości - 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 Rozporządzenia, b) przy egzekucji innego rodzaju - 25% tej stawki.Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym podlega opłacie skarbowej (art. 1 ust..

W praktyce najlepiej do wniosku o przeprowadzenie egzekucji załączyć pełnomocnictwo (odpis, wypis lub kopię) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.

Dodatkowo, podążając za tezą wyroku Naczelnego Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1987 r.Z punktu widzenia postępowania egzekucyjnego istotne jest, że pełnomocnictwo procesowe ex lege upoważnia pełnomocnika do odbioru - z wyłączeniem mocodawcy - zasądzonych przez sąd kosztów procesu od strony przeciwnej.. Do odbioru przez pełnomocnika wierzyciela wyegzekwowanej kwoty potrzebne jest również odrębne pełnomocnictwo.Treść pełnomocnictwa powinna określać zakres czynności, jakich może dokonywać pełnomocnik.. Pozostając przy specyfice postępowania egzekucyjnego należy podkreślić, że o wszczęciu egzekucji w danej sprawie zobowiązany dowiaduje się z chwilą doręczenia mu odpisu tytułu wykonawczego.Nie podlega jednak ponownej opłacie skarbowej w postępowaniu egzekucyjnym pełnomocnictwo dla tego samego pełnomocnika..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt