Wypowiedzenie funkcji wicedyrektora
Mimo tego, osoba powołana na to stanowisko powinna spełnić określone wymagania zdrowotne.. w takim przypadku może się jedynie zgodzić na zwolnienie dyrektora z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 36 2 kp).. 1 w związku z art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.Powierzenie nauczycielowi funkcji wicedyrektora nie wymaga przeprowadzenia badań profilaktycznych.. W praktyce, obojętnie jakby nie wyglądało Twoje wypowiedzenie umowy o pracę, to zapewne byłoby one obowiązujące, jeśli tylko:.. Ciąg dalszy awantury w pogotowiu.. Wskazujemy także, jak powinien zareagować dyrektor, gdy rezygnacja z funkcji kierowniczej w szkole zostanie złożona przez wicedyrektora lub innego nauczyciela pełniącego taką funkcję.Jako wicedyrektor szkoły złożyłem dyrektorowi rezygnację z pełniącego stanowiska 6 czerwca z 3 miesięcznym wypowiedzeniem.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.Data publikacji: 1 września 2017 r. Pytanie: Wicedyrektor zespołu szkół z dniem 31 maja 2017 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji.. 7 września dyrektor informuje mnie że musi zasięgnąć odpowiednich opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego dając mi do zrozumienia że funkcję wicedyrektora mam nadal pełnić i ma to potrwać do końca miesiąca czyli do końca września, a w innej jeszcze jego interpretacji jeszcze 30 dni, strasząc mnie przy tym dyscyplinarką!Jeśli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły odpowiednim zarządzeniem (zob..

Ustawodawca planuje kolejne zmiany - tym razem w zakresie wymogów objęcia funkcji kierowniczej.

żeby mógł pogodzić te dwie funkcje i zabezpieczyć interesy pogotowia ratunkowego, naszych .w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.. Ten tekst jest dostępny tylko dla czytelników poradnika "Kwadrans dla dyrektora szkoły"Powierzenie funkcji wicedyrektora - może być z datą inną niż wręczenie aktu powołania Zwykle do powierzenia funkcji wicedyrektora dochodzi z początkiem roku szkolnego.. wzór).. w sposób jednoznaczny wskazuje ono na fakt, że wypowiadasz umowę pracodawcy, Dyrektor może też rozwiązać stosunek pracy na mocy .Jesteś w kategorii Funkcje zadania z rozwiązaniami.. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję wicedyrektora szkoły i na tej podstawie zmniejszono wymiar obowiązkowych zajęć, ma prawo kontynuować staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.W pewnych okolicznościach złożenie przez pracownika oświadczenia zatytułowanego „rezygnacja z funkcji" może jednak doprowadzić do skutecznego, definitywnego wypowiedzenia umowy o pracę.W związku ze zmianą dyrektora ze stanowiska został odwołany wicedyrektor szkoły.. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz. 674) wynosi trzy miesiące.Te i wiele innych czynności może uzasadniać chęć rezygnacji z funkcji kierowniczej..

Ze względów osobistych rozważam jednak rezygnację z funkcji od września br. Henryka Sienkiewicza w Kolnie.

Jaka jest dalsza procedura?. Nadmieniam, że od 01.09.2017 r. nie będzie stanowiska wicedyrektora.Odwołanie z funkcji wicedyrektora szkoły Zgodnie z art. 37 ustawy o systemie oświaty w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.Pierwszą możliwością odwołania ze stanowiska jest złożenie przez wicedyrektora szkoły rezygnacji za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.. Postępowanie dyrektora w kwestii odwołania wicedyrektora powinno zależeć od podstawy Rozwiązanie: Wicedyrektora szkoły prowadzonej przez gminę, który został wybrany na Powołanie nowego wicedyrektora, gdy obecny jest na urlopie bezpłatnym - przykład z życia.Tak.. Jednak dokonując tych czynności ma on obowiązek zasięgnąć opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej ( art. 64 ust.. W arkuszu organizacyjny na rok szkolny mam przewidziane 8 godzin matematyki.Odwołanie wicedyrektora zgodnie z przepisami - Kadry i płace w Gotowe wzory dokumentów i regulaminów.. Podpowiadamy, jak to zrobić.. Zarówno dyrektor, jak i wicedyrektor będzie musiał legitymować się co najmniej bardzo dobrą oceną .Zadanie powyższe jest identyczne z przykładem 1.4.1, zmieniona została jedynie funkcja celu..

W tym dziele znajdziesz kilkadziesiąt zadań z rozwiązaniami krok po kroku z zakresu funkcji jednej zmiennej.

Przepis art. 38 ust.. Odwołania wicedyrektora szkoły zawsze dokonuje organ, który powierzył to stanowisko po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej.. Co najmniej bardzo dobra ocena pracy z ostatnich 5 lat pracy na każdym stanowisku kierowniczym.. Autor: Piotr Ciborski.. Zdarza się jednak, że w tym okresie nowo wybrany zastępca dyrektora jest nieobecny w pracy na przykład z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego.Choć NIE istnieje coś takiego, jak oficjalny wzór wypowiedzenia umowy o pracę, to obowiązują Cię pewne kwestie formalne, których powinieneś się trzymać.. Jednym z nich jest możliwość odwołania w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty.. Zobacz przykłady określania dziedziny i własności funkcji, obliczania granic, sprawdzania ciągłości funkcji, wyznaczania asymptot oraz sprawdzania monotoniczności i ekstremów.Jeśli pracownik zajmujący stanowisko członka zarządu spółki zrezygnuje ze swojej funkcji, to stanowi to uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia mu umowy o pracę.powierzenie funkcji wicedyrektora szkoły.. 7Odkąd zastępca dyrektora ds. medycznych Pogotowia Ratunkowego w Legnicy otrzymał wypowiedzenie, w jednostce trwa burzliwa awantura.. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn..

1 Prawa oświatowego ).Wicedyrektor może złożyć rezygnację ze stanowiska, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Z tak sformułowanej normy wynika, że konstytutywny skutek odwołania z funkcji związany jest ze złożeniem oświadczenia woli przez wicedyrektora szkoły.Pozbawienie wicedyrektora dodatku funkcyjnego jest taką zmianą, czyli wymaga zachowania okresu wypowiedzenia, a ten zgodnie z art. 20 ust.. Z rysunku widać, że cały odcinek łączący punkty (0;4) oraz (4;2) zawiera rozwiązania optymalne (poziomice funkcji celu są równoległe do jednego z ograniczeń).. Dyrektor jest zobowiązany go odwołać z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.. Co do zasady więc może Pani jeszcze wycofać swoją rezygnację, ale dyrektor nie musi tego wycofania przyjąć.Odwołanie z funkcji wicedyrektora może nastąpić tylko w sytuacjach określonych w art. 38 u.s.o., tj. w przypadku: złożenia przez nauczyciela rezygnacji - z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia;wypowiedzenie-dodatku-funkcyjnego-dla-wicedyrektora-z-podstawa-prawna.. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.. 2.Wobec powyższego należy stwierdzić, że osoba pełniąca funkcję wicedyrektora szkoły, aby zrezygnować ze stanowiska, powinna złożyć na ręce dyrektora szkoły (organu właściwego w przedmiocie odwołania) oświadczenie o rezygnacji z funkcji wicedyrektora, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.Wicedyrektora można odwołać w kilku sytuacjach - stanowi o tym art. 66 ustawy Prawo oświatowe, który również należy stosować do wicedyrektorów.. Po złożeniu skargi do sądu zasądzono na jego rzecz odszkodowanie w wysokości .Rezygnacja z funkcji dyrektora a okres wypowiedzenia stosunku pracy.. Rozwiązanie metodą graficzną zostało naszkicowane na rysunku 1.4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt