Wzór pisma o powołaniu wicedyrektora szkoły 2019
Praktycznie w szkole ustalany jest harmonogram, w którym określa się godziny pobytu dyrektora i wicedyrektora w szkole.. Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie związane z odwołaniem wicedyrektora szkoły ze stanowiska uregulowane zostały w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Pismo do rodziców uczniów z informacją o likwidacji szkoły (propozycja) • 78 Wzór 5.. 1 ustawy o systemie oświaty , w szkole, w której zgodnie ze statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tych stanowisk dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.Wzór powołania wicedyrektora szkoły Zadania wicedyrektora: Zadania wicedyrektora § 11.1.. 2 w związku z art. 64 ust.. odwołuję Panią/Pana z dniem ………….. …….r.. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2018/2019: w sprawie opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkołyWzory wniosków w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora - Dla organów prowadzących - Wyszukiwarka Wybierz zakres wyszukiwania artykuły zdjęcia i inne pliki video i audio wyszukiwarka zaawnsowanaZarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność..

Nowy druk - powołanie wicedyrektora.

WYDANIA.. Powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w szkole (art. 37 ust.. Zgodnie z art. 37 ust.. Wzór 1.. Opinie te nie są dla dyrektora wiążące, jednak są niezbędne dla skuteczności procesu powierzenia funkcji wicedyrektora.Powołanie na stanowisko wicedyrektora.. Wykaz wzorów pism.. W tym dziale znajdziecie Państwo większość obowiązujących w szkole dokumentów.. 1 pkt.. ze stanowiska wicedyrektora szkoły ( nazwa szkoły).w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2018/2019: Uchwała Rady Pedagogicznej nr 8/2018/2019 (24kB) Załączniki dostępne u dyrektora szkoły po wykazaniu interesu prawnego: 9.. Pismo do kuratora oświaty w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji przedszkola, szkoły lub placówki (propozycja) • 77 Wzór 4.. Uzasadnienie Zgodnie z przepisem art. 37 ust.. Pismo do kuratora oświaty w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji przedszkola, szkoły lub placówki Wzór 3Obecność dyrektora i wicedyrektora w szkole powinna tak być ustalona, że chociaż jeden z nich jest obecny w szkole w trakcie przebywania w niej uczniów.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej..

1.Powierzenia stanowiska dokonuje dyrektor szkoły.

poz. 59 z późn.zm.). Wzór wniosku o uznanie świadectwa .Wyrażamy nadzieję, iż opracowane przykładowe wzory pism w procedurze awansu zawodowego, stanowiące wymaganą prawem dokumentację, ułatwią nauczycielom i dyrektorom podejmowanie praworządnych decyzji.. 1 ustawy o systemie oświaty)1qaz 12-08-2010 20:11:01 [#01] Proszę o wzór pisma nt. opinii o powierzeniu stanowiska wicedyrektora.. Pismo do organu wykonawczego gminy (wójta/burmistrza/prezydenta miasta) z informacjąOświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia sporządza się w formie pisemnej.oświadczenie o powierzeniu stanowiska powierzenie funkcji wicedyrektora szkoły6.. KS145.Wzory dokumentów Odwołanie dyrektora od zawieszenia w obowiązkach służbowych Wzór wniosku o przerwanie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanegoZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.. 1 ustawy o systemie oświaty (dalej u.s.o.). Dz. U. z 2004 r.Zasady dotyczące powierzania stanowiska wicedyrektora szkoły od 1 września 2017 roku są ujęte w ustawie - Prawo oświatowe, zaś ujęte w ustawie o systemie oświaty w tym zakresie regulacje utracą moc 1 września 2017 roku..

Powierzenia stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor.

2.Prośba o przedstawienie informacji o uczniach w związku z likwidacją szkoły (przykładowy wzór) (propozycja) • 76 Wzór 3.. Likwidacja publicznego przedszkola, szkoły lub placówki, dla których organem prowadzącym jest j.s.t.. Strona główna.. Artykuł w szczególności wskazuje kompetencje organów samorządu terytorialnego w omawianym zakresie oraz przedstawia ogólną charakterystykę prawną aktu powołania i odwołania z funkcji dyrektora szkoły.Zgodnie z art. 37 ust.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.. przed powierzeniem tego stanowiska dyrektora ma obowiązek zasięgnięcia opinii o kandydacie w: - organie prowadzącym szkołę, - radzie szkoły, - radzie pedagogicznej.Wniosek o opinię do organu prowadzącego w sprawie powołania nauczyciela na stanowisko wicedyrektora W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.Powołanie wicedyrektora szkoły - Edukadry..

Czy najpierw opinia RP czy OP?Odwołanie wicedyrektora szkoły ze stanowiska.

(nazwa szkoły) Na podstawie art. 66 ust.. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, powołuje stanowisko Odwołanie wicedyrektora zgodnie z przepisami - Kadry i płace w: Gotowe wzory dokumentów i regulaminów.W opracowaniu podjęto próbę omówienia zagadnień związanych z powołaniem na stanowisko dyrektora szkoły, jak i odwołaniem z tej funkcji.. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) w szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i .Wzory pism - konsultacje w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Data: 28.07.2020 Wzór pisma do kuratorium oświaty w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacjiZarządzenie Nr 20/2019 w sprawie określenia procedur dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - po 01.09.2019 r. Załączniki Zarządzenie Nr 20-2019 po 01-09-20195) zapewnianie przez dyrektora odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w szkole, zakładowa organizacja związkowa ocenia na poziomie bardzo dobrym / zadowalającym / niezadowalającym; dyrektor wykorzystuje możliwości / nie w pełni wykorzystuje możliwości / nie wykorzystuje .Powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt