Oświadczenie o dochodach do stypendium socjalnego
Pobierz plik .. studenta lub członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym .. roku kalendarzowym.. Oświadczenie (załącznik Nr 8 do Regulaminu) 12.. Celem zaświadczenia jest potwierdzenie informacji, jakimi organ dysponuje, w tym m.in. o: dochodach i obrotach firmy.. W systemie USOS, wypełnia oświadczenie o dochodach za 2019 rok oraz wypełnia wniosek o stypendium socjalne, drukuje, a następnie uzupełnia .Ważna uwaga dotycząca stypendium socjalnego!. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:Zaświadczenie o wysokości dochodu za dany rok jest wydawanie przez urząd skarbowy na żądanie osoby ubiegającej się o nie.. Biuro Spraw Studenckich; Odwoławcza Komisja Stypendialna ; Dokumenty do pobrania.. Pobierz plik (docx, 24,27 kB) Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym.WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE - DOKUMENTY (ROK AKAD.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) tj.Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego (plik do pobrania - WE.01-01).. Akty prawne.. Od 07.2014 do 03.2015 pracowałem na umowie zlecenie.. Oświadczenie studenta do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (załącznik Nr 9 do Regulaminu) 12.Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zawsze należy wypełnić oświadczenie o dochodach..

Oświadczenie o dochodach do stypendium socjalnego.

nr 1 do Regulaminu); oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (zał.. nr 2 do Regulaminu) - może (nie musi) złożyć student, który po otrzymaniu .. Witam, mam pewien problem z ustaleniem wartości dochodu uzyskanego.. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 nie może przekraczać: 1050,00 zł netto na członka rodziny studenta.. Do Podstawowych dokumentów w celu ubiegania się o stypendium socjalne, należą: Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, zawierające informację, że dotyczy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od .Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymywania stypendium socjalnego.. Do szczególnie uzasadnionych przypadków uprawniających do przyznania stypendium socjalnego w .Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć odpowiednio: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny, zawierające informacje o dochodach podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób .sam wniosek o stypendium socjalne można wysłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, natomiast oświadczenie o dochodach i wymagane załączniki należy wysłać listem poleconym lub kurierem..

W ...Oświadczenie o dochodach pracownika na cele ZFŚS.

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia (Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 284/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.STYPENDIUM SOCJALNE może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 1 051,70 zł.. oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych .INFORMACJA O WARUNKACH UDZIELANIA POMOCY W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.. Student/doktorant ponownie składa wszystkie wymagane dokumenty jak w I semestrze.. oryginał zaświadczenia od pracodawcy o dochodach netto (brutto oraz poszczególne składniki wynagrodzenia) oryginał zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa .Stypendium socjalne.. Studenci, którzy utracili lub uzyskali źródło dochodu muszą zgłosić o do DPMS..

W przypadku stypendium socjalnego należy najpierw wypełnić oświadczenie o dochodach.

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (załącznik Nr 7 do Regulaminu) 10.. Następnie podpisałem nową umowę obowiązującą od 16.09.2015 .. Po elektronicznym wypełnieniu wniosku, należy go wydrukować, podpisać i wraz z niezbędnymi załącznikami dostarczyć drogą pocztową w wyznaczonym terminie do .UWAGA!. wniosków o stypendia, sprawdź w systemie USOS wszystkie swoje dane osobowe, jeżeli zajdzie taka potrzeba - wpisz lub uaktualnij: - imiona i nazwisko - PESEL - numer konta bankowego - numer telefonu kontaktowegoUbiegając się o stypendium socjalne do wniosku należy dołączyć: zaświadczenia wystawione przez Urząd Skarbowy potwierdzające dochód studenta oraz członków rodziny studenta osiągnięty w 2019 r. opodatkowany na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zaświadczenie zobowiązany jest złożyć .Oświadczenie o dochodach należy wygenerować w USOSWEB ( wydrukować i wraz z dokumentacją przesłać pocztą na adres Wydziałowego Koordynatora Pomocy Materialnej.. Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium socjalne USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski -> Wniosek o stypendium socjalne ..

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Jeśli dokumenty wysłane zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej .Student może otrzymywać równocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, o ile spełnia kryteria przewidziane dla każdego ze świadczeń, z tym że łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora otrzymanych przez studenta nie może przekroczyć 38% .Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o stypendium socjalne należy wypełnić oświadczenie o dochodach.. Sposób wyliczenia kwoty stypendium socjalnego: 1050,00 zł (minus) miesięczny dochód .Próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego oraz wysokość stypendium ustala rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim pod koniec października na semestr zimowy danego roku akademickiego oraz w marcu na semestr letni.. socjalne ze względu na dochody rodziców ( za duże).. W zeszłym roku dorabiałam to tu, to tam, ale dochód jest.. za NISKI, by ubiegać się o stypendium!. 3.Studiuje dziennie i do tej pory nie liczyłam na styp.. W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 była to kwota 1000 zł.9.. Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje osoba: od której prawo wymaga urzędowego potwierdzenia wskazanych przez nią informacji,Próg dochodu w rodzinie studenta kwalifikujący do pobierania stypendium to 1051,70zł.. 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce i § 17 ust .Stypendium socjalne może zostać przyznane studentowi w przypadku, jeżeli jego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.. Student składa: oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednym kierunku studiów (zał.. Ważne linki.. Stypendium socjalne może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1050 zł miesięcznie.Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.. !Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust.. i nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny, jeżeli przyczyny .W celu otrzymania stypendium socjalnego należy: Wypełnić w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach za rok 2019 USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski -> Oświadczenie o dochodach za rok 2019.. Obowiązujące przepisy nie regulują zasad rozdzielania środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) na poszczególne cele ani zasad przyznawania świadczeń socjalnych uprawnionym osobom.Załącznik nr 2.1 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego Imię i nazwisko STUDENTA OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY, ORAZ CZŁONKA RODZINY WNIOSKODAWCY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACHDo wyliczenia dochodu uprawniającego do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego nie doliczamy również: świadczeń, o których mowa w art. 86 ust.. Wzory dokumentów do pobrania .. Przed rozpoczęciem wypełniania .. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt