Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny
W tym celu poinformuj o tym płatnika (np. swojego pracodawcę) w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, które spowodowały konieczność takiego zgłoszenia (np. gdy Twój małżonek straci pracę).Zobowiązuję się do pisemnego poinformowania pracodawcy o uzyskaniu przez członka rodziny prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w terminie 7 dni od uzyskania tego prawa.WNIOSEK O ZGŁOSZENIE CZŁONKA RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO.. W praktyce najczęściej tata wraz z mamą ustalają, który z nich zajmie się tą formalnością.. Członków rodziny zgłasza się do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA w ciągu 7 dni od dnia, w którym ubezpieczony poinformował płatnika o konieczności ich zgłoszenia.Po zawarciu umowy udaj się do oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, żeby złożyć właściwe druki ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) i jeśli zgłaszasz członków rodziny - druk ZUS ZCNA (Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego).W Polsce ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe i dotyczy to także dzieci.. Imi ę i nazwisko Data urodzenia PESEL Miejsce zamieszkania * Stopie ń pokrewie ństwa członka rodziny z pracownikiem (wpisa ć np. syn, córka, m ąŜ, Ŝona) Czy członek rodziny pozostaje zWNIOSEK O ZGŁOSZENIE LUB WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO CZŁONKA RODZINY Proszę o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego następujących członków mojej rodziny od dnia _____ Proszę o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego następujących członków mojej rodziny od dnia _____ L.p Nazwisko i imię członka rodziny oraz rodzaj pokrewieństwa- powinowactwaWNIOSEK O ZGŁOSZENIE CZŁONKA RODZINY ..

... (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego).

Druk zgłoszenia do ZUS stanowi integralną część umowy.Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia to obowiązek wynikający wprost z art. 193 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków .W celu zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia należy w ZUS złożyć druk ZUS ZCNA „Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego".. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ś .Zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się poprzez złożenie w zakładzie ubezpieczeń społecznych druku ZUS ZCNA.Dopisać do ubezpieczenia zdrowotnego można tego członka rodziny, który nie jest objęty tym ubezpieczeniem z żadnego innego tytułu..

Kiedy zgłosić pracownika do ubezpieczenia.

zm.) Kto (…) będąc ubezpieczonym, nie informuje podmiotu właściwego do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o okolicznościach powodujących konieczność zgłoszenia lub wyrejestrowania członka rodziny (…) podlega karze grzywny.". Zgodnie z art. 193 ust.. Zgłoszenie do Funduszu członków rodziny osoby ubezpieczonej jest podstawą do wystawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.Osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków rodziny, którzy nie mają własnego tytułu do ubezpieczeń.. W szczególności o nabyciu przez członka rodziny tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. jeśli podjął .Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.. Oprócz danych identyfikacyjnych dotyczących członka rodziny (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia), należy wpisać kod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa (blok IVA pole 10 formularza).Jeżeli członkowie Twojej rodziny nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - masz obowiązek ich zgłosić.. Warto podkreślić, że zgłoszenie bliskiej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego nie powoduje podniesienia wysokości składki.Wniosek pracownika (ubezpieczonego) Prosz ę o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego - NFZ nast ępuj ących członków mojej rodziny: Lp..

W celu zgłoszenia członków rodziny należy złożyć druk ZUS ZCNA.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r.Nr 164, poz. 1027 z późn.. Masz na to 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności powodujące, że musisz ich zgłosić.. 1) Dane pracownika UEP: Nazwisko i imię: …………………………………………… PESEL: …………………………………………… 2) Dane członka rodziny: Zgłoszenie od dnia ………………………………………… ( dzień-miesiąc-rok) 1.. Z UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO.. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.. Zgłoszenie należy złożyć w jednostce organizacyjnej KRUS właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego za pośrednictwem: poczty polskiej, skrzynki podawczej .Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.. Jeśli zatrudniasz:Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego należy sporządzić i zgłosić do ZUS w terminie do 7 dni od zaistnienia okoliczności uprawniających do zgłoszenia.. Zgłoszeń dokonamy od dnia rozpoczęcia prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej.. Imię 2.dołączonego do wniosku formularza ZUS ZCNA, na którym zgłosisz członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego Jeśli chcesz prowadzić działalność oświatową (szkołę, przedszkole, punkt wychowania przedszkolnego), to formularz ZUS ZCNA złóż samodzielnie w ZUS..

Z ubezpieczenia zdrowotnego mogą korzystać Twoje pociechy aż do ukończenia 18 ...1510 z późn.

WNIOSEK O WYREJESTROWANIE CZŁONKA RODZINY.. WNIOSEK o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego Zwracam się z prośbą o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny od dnia .. DANE CZŁONKA RODZINY ZGŁASZANEGO DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO:zgłoszenie członków Twojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego - na formularzu ZUS ZCNA.. Zatem nie musisz ich sam sporządzać ani przekazywać do ZUS.. zm.) powiatowy urząd pracy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza osoby bezrobotne (oraz członków ich rodzin) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.wypełniony wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym , .. (pełnomocnikiem może być zarówno członek rodziny, jak i osoba niespokrewniona).. pozostaje ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym i nie jest objęty obowiązkiemW przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, należy poinformować ZUS o wszelkich zmianach w stosunku do podanych danych oraz okolicznościach, które spowodowały ustanie statusu członka rodziny.. W nim zawiera się wszystkie niezbędne informacje, łącznie ze stopniem pokrewieństwa.Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, e dane dotyczce osób podanych w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego podlegaj ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.. Nr 101,poz.926, z póniejszymi zmianami).. Zgłoszenie dziecka do ZUS leży po stronie rodzica lub opiekuna prawnego i daje prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej.. DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO.. Zgłoszenie następuje za pośrednictwem płatnika składek.Jeżeli matka pracownika spełnia te warunki, to pracodawca powinien zgłosić ją do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA.. Oznacza to, że na ZCNA nie można zgłosić osoby zatrudnionej, osoby będącej na wychowawczym czy na zasiłku, studenta i słuchacza studiów doktoranckich, zleceniobiorcy, emeryta, rencisty czy bezrobotnego.W tym celu należy wypełnić „ Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego " (druk KRUS UD-2Z dostępny na stronie:.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt