Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis gofin
1 pkt.. UE L 352/1 z 24.12.2013) oznaczaFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Udzielanie pomocy de minimis musi być potwierdzone wydaniem zaświadczenia o jej udzieleniu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2011 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie ze zm.Formularz ZUS-RD-2 stanowi oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.. W przypadku, gdy w okresie od dnia złożenia niniejszego oświadczenia do dnia udzielenia ulgi/umorzenia należności uzyskam pomoc publiczną de minimis, zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o wysokości uzyskanej pomocy.OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS, POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE, POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓSTWIE w odniesieniu do roku, w którym Beneficjent pomocy ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowychformę i cel pomocy de minimis.. zm.) ja niżej podpisana/podpisany* oświadczam, że w roku 2009 oraz w ciągu 2 lat go poprzedzającychOŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS W związku z art. 37 ust..

...pomocy de minimis.

(nazwa i adres przedsiębiorstwa) o numerze NIP …………….…………………., REGON …………………………………….OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS .. Pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Informacje te powinny uwzględniać również jednorazowy odpis amortyzacyjny.W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust.. Pomocą publiczną jest korzyść finansowa udzielana przedsiębiorcy przez państwo lub ze środków państwowych.. zm.), Prezes Urzędu 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 - tj.) oświadczam, iż2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U..

1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 708, z późn.

Portal Podatkowo-Księgowy - Portal GOFIN zawiera wyjaśnienia i porady ekspertów, oferuje także praktyczne narzędzia dla księgowych: akty prawne, wskaźniki, wzory druków, kalkulatory.. Oświadczam, że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych podmiot*: Dane identyfikacyjne:W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust.. Poruszana problematyka: podatek dochodowy, podatek VAT, rachunkowość, prawo pracy, składki ZUS, zasiłki, emerytury.1) W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo--akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki.Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 1) Oświadczam, że w ramach jednego przedsiębiorstwa: nie uzyskałem/am pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku oraz poprzedzających go dwóch lat * uzyskałem/am pomoc de minimis w ciągu bieżącego roku oraz poprzedzających goOświadczenie o wielko ści otrzymanej pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy publicznej innej ni ż de minimis 1..

1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 z późn.

zm.), na podstawie: art. 2 pkt 10, tj. pomoc de minimis, od następujących podmiotów: Nazwa podmiotu udzielającego Data udzielenia pomocy Wartość pomocy w zł Równowartość pomocy w euro* wypełnić z uwzględnieniem wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych ** niepotrzebne skreślić Powyższe oświadczenie składamy świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O OTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 Kodeksu Karnego) który brzmi: „Kto składając zeznanie, mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniuPomoc de minus w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimisWszelkie informacje powinny być zgodnie z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, jakie Beneficjent pomocy otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych..

Powyższe oświadczenie składamy świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS ……………………….. /pieczęć nagłówkowa/ Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.) OŚWIADCZAMPomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego).Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.. PRZEDSIĘBIORCY O WIELKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE.. Może ona przybierać różnorodne formy, przy czym Zakład Ubezpieczeń Społecznych może udzielać .pomocy publicznej de minimis w rolnictwie pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie.. z 2018 r. poz. 362, z późn.. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymałeś w tym roku i w dwóch poprzednich latach albo; oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (Oświadczenie RPD) albo; oświadczenie o tym, że nie otrzymałeś takiej pomocy w tym okresie (Oświadczenie RD-2),Opis: ZUS RPD Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis, de minimis w rolnictwie, de minimis w rybołówstwie.. ŹRÓDŁO INFORMACJI Informacje udostępniane za pośrednictwem systemu SUDOP pochodzą ze sprawozdań o udzielonej pomocy sporządzanych za pośrednictwem aplikacji SHRIMP przez podmioty udzielające pomocy na podstawie art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U .- pomoc, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresieFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) - w przypadku prowadzenia działalności w pozostałych sektorach.OŚWIADCZENIE o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie W związku z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn.. OŚWIADCZENIE..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt