Zameldowanie tymczasowe pełnomocnictwo
Dowód osobisty albo paszport,Rzeczpospolita Polska EL/ZC/1 Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form 2.. Dzieci i osoby ubezwłasnowolnione może zameldować ich przedstawiciel ustawowy opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.. Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu meldunkuZameldowania na pobyt czasowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.Zameldowania na pobyt czasowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.Zameldowanie na pobyt czasowy oraz pełnomocnictwo do zameldowania jest bezpłatne, natomiast wydanie zaświadczenia o zameldowaniu tymczasowym podlega odpowiedniej opłacie skarbowej, określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.).. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku składania wniosku przez internet - w takim wypadku należy udzielić pełnomocnictwa elektronicznego, podpisanego elektronicznie..

Opłacie podlega także pełnomocnictwo do wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje : Podstawa prawna:cudzoziemiec przedstawia wizę lub dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej .WSA Pełnomocnictwo - druk (65.05 KB) WSA Zameldowanie na pobyt czasowy (28520) (430.73 KB) WSA Klauzula (7,28,10,11,6,3,9,8,12,13,14,15,16) (75.4 KB) e-URZĄD JAK KORZYSTAĆ Rejestracja pojazdu drogą elektronicznąNazwa usługi/procedury: Zameldowanie na pobyt czasowy.. Pełnomocnictwa można udzielić wyłącznie na piśmie.. W tym drugim przypadku należy udzielić mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisać je elektronicznie..

W praktyce jest to możliwe, gdy przyczyna rezygnacji jest uzasadniona stosunkiem prawnym, na podstawie którego zostało udzielone pełnomocnictwo.Samo zameldowanie jest bezpłatne.

Opłata nie dotyczy natomiast pełnomocników, którymi są nasi krewni, a więc nasi współmałżonkowie, dzieci, rodzice czy rodzeństwo.Wszystko zaczyna się na stronie To tam należy wejść, wybrać interesującą usługę (meldunek) i potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym (eGO).. Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie / Details of the person to whom the application relates Jeśli nie masz numeru PESEL, wypełnij / Complete, if you do not have a PESEL numberDane osoby udzielajqcej pelnomocnictwa: (imiç i nazwisko) (adres stalego zameldowania lub ostatni w przypadku braku) PESEL Pelnomocnictwo miej scowošéZameldowania możesz dokonać przez pełnomocnika, który jest zobowiązany okazać upoważnienie oraz swój dowód osobisty lub paszport.. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ; UWAGA..

Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.Mocodawca co do zasady może odwołać pełnomocnictwo w każdej chwili.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny sprawujący opiekę w miejscu wspólnego pobytu meldują osoby, które:Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.. w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu; .. tymczasowe zaświadczenie .Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.. Terminy przyjęć interesantów : Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie.. Istnieje również możliwość przekazania pełnomocnictwa wypisując tzw. Pismo Ogólne na stronie internetowej gov.pl.Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.. Jeżeli jednak nie czynimy tego osobiście, tylko mamy pełnomocnika, trzeba uregulować opłatę skarbową.. 5.opłatę skarbową od pełnomocnictwa należy uiścić na konto: - Nr 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486.. Ma jednak prawo do tego, aby zrezygnować z odwołania (nieodwołalność pełnomocnictwa)..

Przy składaniu takiego zgłoszenia o meldunek tymczasowy potrzebną będą dodatkowo: dowód osobisty lub paszport; dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - do wglądu (w oryginale); pisemne pełnomocnictwo - jeżeli chcesz dokonać czynności zameldowania przez pełnomocnika.

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo należy posiadać przy sobie:PEŁNOMOCNICTWO do spraw meldunkowych.doc .. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku składania wniosku przez internet - w takim wypadku należy udzielić pełnomocnictwa elektronicznego, podpisanego elektronicznie.Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba obowiązana do zameldowania się osobiście, w formie dokumentu elektronicznego lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkała.W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo: • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, • dowód osobisty pełnomocnika lub paszport, • odpowiednie dla cudzoziemca dokumenty wymienione w pkt 3 (oryginał lub poświadczona kopia dokumentu przez notariusza lub konsula).w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - wzór dostępny poniżej - (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu)Zameldowania na pobyt stały można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.Pełnomocnictwa można udzielić wyłącznie na piśmie..Komentarze

Brak komentarzy.