Deklaracja akc-ww gdzie składać
DANE IDENTYFIKACYJNE 8.składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.. Działasz w ramach podmiotu zużywającego wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, takie jak paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG?. Wysokość podatków wykazywania jest na określonych deklaracjach, które następnie składa się do właściwego urzędu skarbowego.. Od 1 marca 2017 r. deklarację tę możemy złożyć w formie papierowej do urzędu skarbowego albo w formie elektronicznej za pomocą systemu PUESC.W przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:A. Aktualności.Usługa „e-ZEFIR" umożliwia składanie elektronicznych deklaracji i dokumentów z zakresu podatku akcyzowego, podatku od gier i innych danin pobieranych przez Krajową Administrację Skarbową.. Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych.. Musisz zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.. Deklaracja AKC-WW - plik doc.. Usługa e-ZEFIR dostępna poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i umożliwi obsługę: deklaracji akcyzowych - AKC-4/4ZO, AKC-U/A, ,AKC-U/S, AKC-WW, .Prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych?.

Jakie deklaracje podatkowe należy składać do US, prowadząc działalność?deklaracja.

W przypadku energii elektrycznej - zgodnie z art. 24 ust.. WŁAŚCIWY ORGAN I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI Naczelnik urzędu skarbowego 7.. Przedpłata powinna być obliczona w takiej wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu.Deklarację dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych należy składać do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.. Od 1 stycznia 2012 r. będzie można składać również e-deklaracje dla podatku od gier oraz e-informacje o opłacie paliwowej.. W polu I.C.. 4.1 Wyliczanie deklaracji AKC-WW Lista deklaracji AKC-WW jest dostępna w menu Handel/Inne po zaznaczeniu .Ze sprowadzeniem samochodu z zagranicy wiąże się koniecznością wypełnienia kilku obowiązków.. Wymagane jest m.in. złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej i zapłacenie podatku akcyzowego.. Formalności można dokonać przez internet.Akcyza: łatwiej wysłać e-deklarację w systemie e-Zefir.. Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela, zarządcy nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, wówczas deklarację składa się w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość.Od 9 września 2017 r. deklaracje AKC-U przyjmowane będą w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, przy ul. Świętojańskiej 13 w następujących godzinach urzędowania: Sala obsługi.Opłacanie podatków to jeden z najważniejszych obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą..

Niestety mogą pojawiać się wątpliwości ...jest dostępna deklaracja AKC-WW.

Pole 5 AKC-U dotyczy celu złożenia formularza, gdzie należy wskazać: złożenie deklaracji lub; korekta deklaracji.W tym roku płatnicy mają nieco więcej czasu na przekazanie do US m.in. PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR, gdyż termin jest przesunięty na 1 lutego.. Miejscem składania formularza AKC-WW jest Urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania .Do pobrania za darmo: Deklaracja AKC-WW - plik pdf.. Formularz AKC-4/AKC-4zo należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.. Słowa kluczowe: AKC-WW deklaracja akcyzowa.Deklaracje można także wysłać drogą pocztową do właściwego Urzędu Dzielnicy.. (AKC-WW) należy wskazać Izbę elną, do której będzie generowana płatność podatku akcyzowego z tytułu deklaracji AK-WW.. następne formularze: Podatek akcyzowy.Wysyłanie deklaracji AKC-WW do systemu PUESC, pobieranie UPO.. Jego wysokość o wartości pojazdu, a także od jego pojemności.. Dane podatnika pobierane są z Konfiguracji firmy/Dane firmy/VAT 7, VAT-UE, AKC-WW.. Nowy wzór deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego - AKC/WW będzie miał zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2013 roku..

Przeczytaj jak to zrobić.Można już składać e-deklaracje dla podatku akcyzowego.

Lista składa się z kolumn: Miesiąc - za jaki została wyliczona deklaracja, Rok - wyliczenia deklaracji,osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby podatnika, a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres zamieszkania;Aby zarejestrować samochód sprowadzany z innego kraju UE, musimy złożyć deklarację, zapłacić akcyzę i uzyskać potwierdzenie zapłaty.. W polu I.C.. Właściwy organ i cel składania deklaracji AKC-U.. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. złożenie deklaracji 2)2. korekta deklaracji B. DANE PODATNIKA *- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi B.1.. 2017 poz. 330) AKC-WW - Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych.. z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2017 r. poz. 1802) poniżej .. Od 1 stycznia 2014 r. osoby fizyczne będące podatnikami podatku akcyzowego mogą składać deklarację za pośrednictwem systemu e .Urząd ten jest właściwy do składania zarówno deklaracji CIT-10Z jak i informacji IFT-2R..

Po zaznaczeniu deklaracji należy wybrać Urząd elny, do którego składana jest deklaracja.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, deklaracje CIT-10Z i informacje IFT-2R za rok 2020 płatnicy powinni złożyć do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, o ile rok podatkowy tych płatników zakończył się 31 grudnia 2020 r.Opis: AKC-4/AKC-4zo (7) Deklaracja dla podatku akcyzowego.. Dane podatnika pobierane są z Konfiguracji firmy/Dane firmy/VAT 7, VAT-UE, AKC-WW.Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (Dz.U.. AKC-WW (6) - WIP Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 395.5 KB.. Od 1 października 2011 r. (począwszy od rozliczenia za wrzesień 2011 r.Na podstawie przepisów tej ustawy podatnicy są obowiązani składać w urzędzie celnym deklaracje dla podatku akcyzowego, np. AKC-3 lub AKC-1 C, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.Lista deklaracji AKC-WW jest dostępna w menu Handel/ Inne/ Deklaracja AKC-WW po zaznaczeniu parametru Akcyza na wyroby węglowe w menu System/ Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Akcyza - wyroby węglowe.. Na formularzu deklaracji AKC-WW (menu Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracja AKC-WW) zablokowanej przed zmianami i zapisanej, po ponownym otwarciu dostępna jest ikona Wyślij deklarację do systemu PUESC umożliwiająca przesłanie deklaracji do systemu PUESC.Deklarację AKC-WW podatnicy będą składali w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.. 1 pkt 2 i 3 ustawy; w przypadku wyrobów gazowych - zgodnie z art. 24b ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.System e-Deklaracje umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną..Komentarze

Brak komentarzy.