Wniosek o udzielenie informacji publicznej
W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Organ powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona.. zm.)Zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. udostępnieniu podlegają informacje dotyczące m.in.: polityki wewnętrznej i zagranicznej, władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne (np. o przedmiocie działalności, ogólnych zasadach funkcjonowania i kompetencjach czy majątku, którym dysponują), danych publicznych, za .2.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Wniosek o udzielenie informacji publicznej.. Dla ułatwienia możesz skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza wniosku.. - INFORFK.pl to platforma dla nowoczesnych księgowych i kadrowych.Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej Podstawa prawna: art. 13 ust.. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.Art..

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (14.09 KB).

Prawo dostępu do informacji publicznej to również dostęp do materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących posiedzenia tych organów.Rzecznik Praw Obywatelskoch zwrócił się do ministra Mariusza Błaszczaka, nadzorującego administrację publiczną, o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, która pomogłaby zapewnić obywatelom prawo dostępu do informacji publicznej.. Instrukcja udostępniania informacji publicznej obowiązująca w Urzędzie Miejskim w GdańskuInformację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.. ; Złóż wniosek w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy lub wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na złożony wniosek w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 ust.. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust..

13 Ustawa o dostępie do informacji publicznej (inf.

Przesłane pocztą elektroniczną zapytanie również stanowi wniosek o udostępnienie informacji publicznej, nawet jeżeli nie zostało podpisane podpisem elektronicznym lub w inny sposób określony w art. 63 § 2 i § 3 k.p.a.Tym samym, jeżeli organ publiczny, rozpoznając wniosek o udzielenie informacji publicznej ma możliwość spełnić żądanie wskazane w treści wniosku nie ujawniając danych osobowych osób, których dane dotyczą, to powinien zrobić to właśnie w taki sposób, aby informacje o osobach nie zostały ujawnione.O działalności organów administracji obywatel ma prawo się dowiedzieć, np. obserwując posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.. Na podstawie art. 61, w związku z art. 8 ust.. Część z nich podlega uwzględnieniu, na co może mieć wpływ duże skomplikowanie regulacji o dostępie do informacji publicznej.. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Informacja publiczna może być udostępniona bez pisemnego wniosku..

2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Ministerstwa Sprawiedliwości i funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. Opłatę uiszcza się w jeden z następujących sposobów (dotyczy wniosków składanych drogą tradycyjną): w formie znaków opłaty sądowej (E-znak),Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantowane jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 61), natomiast tryby udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust.. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669 z późn.. Nie można też wezwać do jego uzupełnienia, ponieważ nie ma do tego podstawy prawnej.. Należy podkreślić, iż dostęp do informacji publicznej stanowi .Dlatego informacja o wydatkach takiej organizacji jak najbardziej stanowi informację publiczną, która powinna być udostępniana na wniosek, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej .Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można sporządzić w dowolnej formie lub wypełnić załączony formularz.. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit.Wniosek o udzielenie informacji publicznej Działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782.tj z dnia 26.10.2016) zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w poniższych zakresach:Jeśli wnioskodawca nie wykaże, że uzyskanie danej informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, podmiot zobowiązany powinien wydać decyzję o odmowie udzielenia .Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej obejmował wnioski złożone w Urzędzie Miejskim Wrocławia od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. Kolejność publikacji wynikała z kolejności akceptacji do publikacji a nie z daty wpływu wniosku.Art..

2014 poz. 782 ze zm.).. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:Art. 14 ust.

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie informacji w następujących kwestiach: Tutaj nasza treść zapytania.. Zgodnie z dotychczasowym prawem obywatel mógł wystąpić do urzędu o udzielenie informacji publicznej.Czy istnieje obowiązek udostępniania faktury jako informacji publicznej.. 14 ust.. Samorządowcy, ale również partie polityczne czy organizacje społeczne, spotykają się coraz częściej z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydatkowania środków publicznych, zwłaszcza w zakresie dokumentacji ich wydatkowania.Wniosek o udzielenie informacji publicznej Wszelkie zapytania prosimy kierować pisemnie na adres mailowy: [email protected] , tel.. Zasady udzielania informacji publicznej w Ministerstwie .Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.. .Żądanie oczywiście niejasne, niezrozumiałe, nie stanowi wniosku o udostępnienie informacji publicznej, więc organ nie musi go rozpoznać.. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.Proszę pamiętać o terminach!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt