Korekta oświadczenia o stanie majątkowym
urząd.. Składniki majątku można wymienić według stanu na określony dzień, a dochody w jednostce czasu.. r. w. Bydgoszczy.. Do skorygowanego oświadczenia odpowiednio stosowane byłyby przepisy dotyczące kontroli oświadczeń majątkowych.OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM - korekta Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Glog6wdnia26.. Ziniewicz Marzena 1 .. Rejestr korzyści.09 lipca 2018 14:33 (Marcin Selerowicz) - Aktualizacja oświadczenia majątkowego: Oświadczenie o stanie majątkowym za 2017 rok - korekta.Oświadczenie o stanie majątkowym to jeden z charakterystycznych dowodów w postępowaniach w sprawie dochodów nieujawnionych.. IX podlega opublikowaniu dla elementu ssnkmw szczegóły dla elementu ssnkmw.. Zasady adresowania kopert.Oświadczenie majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni wraz z jego korektami, stosownie do art. 25c ust.. Podatnik ma obowiązek pisemnego poinformowania o posiadanym majątku, w tym m.in. o: nieruchomościach, ruchomościach, prawach majątkowych, prowadzonym przedsiębiorstwie, udziałach w spółkach kapitałowych, wierzytelnościach i papierach wartościowych..

stanu na dzień 31.12.2016. korekta oświadczenia majątkowego za 2016 r. oświadczenie majątkowe wg.

stanu na dzień 31.12.2018. oświadczenie majątkowe złożone na koniec IX kadencji.. stanu na dzień 31.12.2015. oświadczenie majątkowe wg.. Oświadczenie składa się według stanu na określony dzień.. rodowe - również.. Inne nieruchomości: powierzchnia: 1011 m2 (pozostałe dane w tym punkcie zostały prawidłowo wskazane w oświadczeniu) VIDokumenty i wskazówki do wypełniania oświadczenia o stanie majątkowym.. Uzupełnienie danych - dział VI (po wezwaniu lub dla korekty danych) 03.. Przykładowo wypełnione oświadczenie majątkowe.. Łyczak Piotr 1.. 3 i 5 w/w ustawy z dnia 5 czerwca.OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM - korekta Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednosj-^^ organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gmiimij / osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Głogów dnia 26.10.2015 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Oświadczenie majątkowe po powołaniu na Stanowisko Komendanta Głownego StrazPozarna _Suski _oswiadczenie _popowolaniuKG.pdf 2.22MB Oświadczenie o stanie majątkowym za rok 2015 StrazPozarna _Suski _oswiadczenie _2015.pdf 2.96MB Oświadczenie o stanie majątkowym za rok 2016 StrazPozarna _Suski _oswiadczenie _2016.pdf 2.72MB Korekta oświadczenia o stanie majątkowym StrazPozarna _Suski _korekta _oswiadczenia _.pdf 2.89MB Oświadczenie o stanie majątkowym za rok 2017 StrazPozarna _Suski .Doradcy i asystenci składają oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej i oświadczenia majątkowe..

zatrudniony (a) w ProkuraturzeKról-Krupa Joanna 2 - korekta oświadczenia złożonego dnia 04.03.2020r.

stanu na dzień 31.12.2017. oświadczenie majątkowe wg.. i nazwisko, nazwisko.. A za popełniony w nim błąd - oprócz odpowiedzialności dyscyplinarnej - grozi mu odpowiedzialność karna.Uzupełnienie oświadczenia o stanie majątkowym (z dnia 7 czerwca 2019 r.) - korekta pkt.. (miejscowość) Uwaga: 1.Obremski _oswiadczenie _o _stanie _majatkowym _2019.pdf 1.83MB Korekta oświadczenia o stanie majątkowym złożonego według stanu na 31 grudnia 2019 r. Obremski _korekta _oswiadczenia _o _stanie _majatkowym _2019.pdf 0.30MBUzupełnienie oświadczenia o stanie majątkowym (z dnia 11 grudnia 2018 r.) - Korekta oświadczenia o stanie majątkowym za 2017 r. oraz oświadczeń złożonych w latach 2014-2017. podlega opublikowaniu dla elementu ssnadm szczegóły dla elementu ssnadm .Wyjaśnienie dotyczące korekty oświadczenia majątkowego.. Wieczorek _korekta _oswiadczenie _majatkowe _powolanie.PDF 0.18MB Oświadczenie o stanie majątkowym złożone według stanu na 31 grudnia 2015 r.złożenia oświadczenia majątkowego niezależnie od obowiązku złożenia przez nią oświadczenia rocznego.. 3 i 5 w/w ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, radny składa w dwóch egzemplarzach przewodniczącemu rady powiatu w terminie do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.Zgodnie z projektem, osoba, która złożyła oświadczenie majątkowe, mogłaby dokonać jego korekty, przez złożenie nowego oświadczenia majątkowego, zawierającego wyjaśnienie przyczyn dokonania korekty..

•Analiza i kontrola.Przede wszystkim trzeba wyjść od treści art. 24h ustawy o samorządzie gminnym, który nakazuje złożenie oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

w. przypadku/hężczyzn) urodzony(a) 02 /11/1979.. Zawada Danuta 1 - w związku z przejściem w stan spoczynku.. skarbowy Ja, niżej podpisany(a).Anna.. Małgorzata Grabowska, Grabowska.. ,™ r ">ą(ne (imiona.. II Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania 3.. Wieczorek Jolanta 1.. Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Miastku w alfabetycznej kolejności: Baranowska Izabela 1Zgodnie z art. 10 tej ustawy obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym dotyczy osób: wprost wymienionych w ustawie, jak również urzędników służby cywilnej zajmujących inne stanowiska niż wymienione w ustawie.. Wynika z niej, że w 2018 roku dochód Franciszka Sterczewskiego podzielić można następująco: 71 932,50 zł - z tytułu stosunku pracy: Międzynarodowe Targi Poznańskie,wieczorek _korekta _powolanie.PDF 0.17MB Korekta oświadczenia o stanie majątkowym złożone w związku z powołaniem na stanowisko.. Tak, jak w przypadku nieruchomości, jeśli aktualna cena nie jest znana, należy .Jeżeli w wyniku analizy oświadczenia majątkowego powstaje podejrzenie, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.- korekta o stanie majątkowym prokuratora na dzień 31/12/2019 r.) Właściwy..

Oświadczenie majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni wraz z jego korektami, stosownie do art. 25c ust.

Wegner Patryk 1.. W związku z oczywistą pomyłką pisarską, polegającą na nie wypełnieniu w punkcie VIII oświadczenia majątkowego radnego gminy kwot dochodów, a odruchowym wpisaniu adnotacji „nie dotyczy" składam korektę oświadczenia majątkowego radnego gminy z dnia 18-12-20 l 8r.Dworczyk _oswiadczenie _o _stanie _majatkowym _2019.pdf 1.87MB Korekta oświadczenia o stanie majątkowym złożonego według stanu na 31 grudnia 2019 r. Dworczyk _korekta _oswiadczenia _o _stanie _majatkowym.pdf 0.23MBPoseł Sterczewski złożył już korektę oświadczenia majątkowego, która została opublikowana na stronie Sejmu.. Oświadczenie o stanie majątkowym złożone za rok 2018 (z dnia 24 kwietnia 2019 r.) .Oświadczenie o stanie majątkowym 2018 - korekta 1.74 MB pdf 2018 Pobierz Oświadczenie o stanie majątkowym 2018 1.72 MB pdf 2018 Pobierz Oświadczenie o stanie majątkowym 2017 1.25 MB pdf 2017 Pobierzoświadczenie majątkowe wg.. •Osoba, która złożyła oświadczenie majątkowe, może dokonać jego korekty, wygasa z chwilą wszczęcia kontroli..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt