Wniosek o skrócony czas pracy po macierzyńskim
Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.. Po powrocie z urlopu macierzyńskiego albo wychowawczego można zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy.. Należy jednak pamiętać, że wniosek składa się na dwa tygodnie przez rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.Do wniosku dołącza się skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) oraz oświadczenie o okresie, w którym pracownik wykonywał pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego (to oświadczenie składa się tylko wówczas, gdy pracownik korzystał uprzednio z tego uprawnienia).Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy Proszę o obniżenie wymiaru czasu pracy, tj. do ……………………………………………….. w okresie od …………………………zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia i wymiarze czasu pracy matki dziecka, zawierające jej imię, nazwisko i nemer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano jej numeru PESEL lub oświadczenie matki dziecka o dacie podjęcia zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy zawierające jej imię, nazwisko i PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, , jeżeli nie nadano jej numeru .Kodeks pracy (j.t..

Zamierzam zawnioskować o skrócenie wymiaru czasu pracy na 7/8 etatu.

Oznacza to, że wraca się do pracy na niepełny etat, czyli na przykład na 3/4 etatu, pół etatu, ale też bardzo często na 7/8 etatu.Do wniosku dołącza się: 1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów; 2) oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.Do wniosku dołącza się: 1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów; 2) oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.Wystąpienie przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy.. Karmię swojego synka piersią.Jeśli karmi więcej niż jedno dziecko, ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda..

Możliwy stopień obniżenia wymiaru czasu pracy.

Mamy też wnioski o urlop macierzyński i rodzicielski.Korzystanie z urlopu wychowawczego chroni pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę.Nie każda jednak kobieta, która wraca do pracy po macierzyńskim, może stracić pracę.. Przykład.. Odpis aktu stanu cywilnego jest dokumentem niezbędnym m.in. do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego (odpis skrócony aktu urodzenia dziecka) i zasiłku pogrzebowego .Zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę - czy była pracownica ma do niego prawo?. Po pół roku zdecydowała się jednak złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu przez okres 24 miesięcy.Jeśli zostały spełnione powyższe wymagania, pracownik chcąc skorzystać z uprawnienia musi złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy.. Obniżenie wymiaru czasu pracy jest uprawnieniem alternatywnym do urlopu wychowawczego.Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy.. Trzeba go złożyć u pracodawcy co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem.Jeżeli NIE złożysz wniosku o urlop rodzicielski w terminie lub chcesz wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim Kwota 3500 zł netto, czyli 100% Twojego wynagrodzenia, będzie Ci wypłacana w okresie 20 tygodni.. Poród martwego dziecka a ZUS Jeśli rodzice po urodzeniu martwego dziecka zdecydują się na jego pochówek, to przysługuje im prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego z ZUS, w wysokości 4000 zł.Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika, a pracodawca nie może odmówić jego udzielenia..

Witam, na koniec lutego wracam do pracy, po rocznym urlopie macierzyńskim.

Proszę o wyjaśnienie dla niepełnoetatowców np. przy pracy na 3/4 etatu.Jeżeli po obniżeniu wymiaru czasu pracy pracownica pracuje mniej niż 6 godzin na dobę , ale nie mniej niż 4, to przysługuje jedna pół godzinna przerwa na karmienie.Skrócony wymiar czasu pracy a umowa na czas określony.. Złożenie wniosku jest zobowiązujące dla pracodawcy - obliguje go do zastosowania się do nowych zasad.. Może się zdarzyć sytuacja, w której umowa o pracę rozwiąże się w czasie, gdy pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim (np. była ona zawarta na czas określony do konkretnego dnia, który przypada w czasie urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego czy też została .Wniosek o skrócenie czasu pracy należy złożyć u pracodawcy na dwa tygodnie przed podjęciem pracy w skróconym czasie pracy.. okresy będzie Ci przysługiwał w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.W czasie stanu epidemii ZUS ułatwia składanie wniosków o zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy osobom, którym zgodnie z przepisami wypłaca te zasiłki.. Kobietę, która korzysta z prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy nie można zwolnić z pracy (z .. We wniosku pracownik powinien wskazać wymiar obniżonego czasu pracy (nie mniej .Przed końcem macierzyńskiego składają wnioski o zmianę wymiaru etatu na 7/8.Wniosek o przerwy na karmienie piersią..

Pracownica po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego wróciła do pracy.

Zgodnie z art. 186 7 Kodeksu pracy (K.p.): „Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.Pracownica może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni tego urlopu.Aby wrócić do pracy musi najpóźniej na siedem dni przed przystąpieniem do pracy złożyć pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego.W przypadku, kiedy kobieta rezygnuje z części przysługującego jej urlopu, pozostałą część urlopu może wykorzystać ojciec dziecka.Wynika z powyższego, że wniosek o obniżenie czasu pracy można złożyć w dowolnym momencie powyżej wskazanego okresu, niekoniecznie bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.. Jeżeli później przejdziesz na urlop rodzicielski, będziesz dostawać na nim 2100 zł netto (60% wynagrodzenia).Wniosek o urlop wychowawczy wraz z obniżeniem wymiaru czasu pracy należy złożyć na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego.Wcześniej w styczniu napisz podanie o urlop wypoczynkowy i uzyskaj zgodę szefa na jego wykorzystanie bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego.Wniosek o urlop macierzyński 2021 - wzór do druku Poniżej podajemy wzory wniosków o urlop macierzyński w formacie pdf.. Ochronę taką daje skrócony wymiar etatu już od momentu złożenia stosownego wniosku.godzinami pracy.. Wniosek o urlop można napisać samodzielnie lub skorzystać z gotowych wzorów dostępnych w internecie.. Aktualnie przebywam na zaległym urlopie wypoczynkowym.. 6 Pracownica w ciąży nie może pracować przy komputerze dłużej niż 50 minut jednorazowo, po tym czasie przysługuje jej 10 minut przerwy.Jeśli jesteś pracownicą lub gdy jesteś ubezpieczoną z innego tytułu i w terminie 21 dni po porodzie złożysz wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze - zasiłek macierzyński za ww.. Zapamiętaj!. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracow-nica zachowuje prawo do wynagrodzenia..Komentarze

Brak komentarzy.