Formularz oferty cenowej
Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 23. dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp.. FORMULARZ CENOWY -.. I. z o.o. w Lubinie"Załącznik nr 1 do Zaproszenia (pieczęć adresowa Wykonawcy) Zamawiający: Gmina Drobin.. Grupa cenowa - zaznaczenie tej opcji powoduje, że na Ofercie Handlowej proponowany będzie określony rodzaj ceny pomniejszony o wprowadzony rabat.. Cenę oferty stanowi wynagrodzenie za 1 roboczogodzinę brutto obliczone na podstawie składników ceno-twórczych wg metodologii określonej w pkt 12 SIWZ.. .Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 1.. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17d ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwejFormularz oferty cenowej do postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania: Wykonanie wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Przy Fontannie" ul. Dobrawy 50a,50b,50c w Pszczynie.. Załącznik nr 2.. W ofercie cenowej zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania Zamówienia oraz .. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.. nr 2 do uchwały Zarządu S.M..

formularza oferty cenowej 1.

X. stanowił 1 stronę i nie była ona podpisana, to uważam, że oferta idzie do kosza (art. 89.1.1 w zw. z art. 82.2 Pzp) za brak formy pisemnej.FORMULARZ OFERTY CENOWEJ na wykonanie Dostawy/Usługi/Roboty budowlanej na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy I.. Wzór formularza oferty, Author: INFO Created Date:Formularz zapytania do Działu Certyfikacji Zapytaj nas o proces certyfikacji, analizę luk, audity dedykowane, audity zdalne Wyślij zapytanie o naszą ofertę certyfikacyjną w zakresie standardów ISO, auditów dopasowanych do potrzeb klienta, analizy luk i bezpłatnych wycen.FORMULARZ OFERTY CENOWEJ.. „Przylesie" nr 17/2017 z dnia 14.09.2017 r. Formularz oferty cenowej do zapytania ofertowego „Prace remontowe w kotłowi osiedlowej S.M „Przylesie" wFORMULARZ OFERTY CENOWEJ.. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy 26-680 Wierzbica ul. Żeromskiego 62 Nawi ązuj ąc do zapytania na realizacj ę usługi polegaj ącej na*: • *Przeprowadzeniu szkoleńFORMULARZ OFERTY CENOWEJ .. tel.. faks: NIP:.. REGON:.. województwo:.. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.. Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców .zał.. Przedstawiam zaświadczenie o wpisie z Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności lub spółki1..

Formularz oferty cenowejFormularz oferty cenowej ...

(piecz ęć adresowa Oferenta - Lidera Konsorcjum) W odpowiedzi na ogłoszony przez Wójta Gminy Grybów , 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 przetarg nieograniczony na: sukcesywn ą dostaw ę wyrobówFORMULARZ OFERTY CENOWEJ .. Obecnie niewiele osób korzysta z takich szablonów, ponieważ większość firm korzysta z gotowych rozwiązań oraz .WZÓR FORMULARZA OFERTY CENOWEJ Dane wykonawcy /nazwisko imi ę, data miejsce urodz., miejsce urodzenia, wykształcenie, specjalno ść/ Publiczna Szkoła Podstawowa im.. Domyślnie w polu cena podpowiada się cena domyślna sprzedaży.Oświadczamy ,że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zakresu robót.. W przypadku wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do kontaktów z ZamawiającymFORMULARZ OFERTY CENOWEJ .. cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17d ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r..

... z niniejszej oferty oraz przeprowadzenia demontażu i uprzątnięcia terenu w terminie wskazanym w punkcie 2.

1Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* 2.FORMULARZ OFERTY CENOWEJ na zakup konstrukcji stalowej hali (hangaru) 1.. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.. Baza Lotnictwa Taktycznego 05-300 Mińsk Mazowiecki.. Rodzaj informacji Dane Nazwa oferenta Adres Pieczęć firmowa Cena netto za: roboty budowlano-montażoweFormularz oferty cenowej do postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania: Remont dwóch klatek schodowych Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sznelowiec 20-22 w Pszczynie.. Cenę oferty stanowi wynagrodzenie za 1 roboczogodzinę brutto obliczone na podstawie składników cenotwórczych wg metodologii określonej w pkt 12 SIWZ.. Płyn płuczący do aparatu Luminex 200 opakowanie a` 20 l 2.do złożenia oferty cenowej oraz za cenę określoną w niniejszym formularzu ofertowym.. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Formularz asortymentowo-cenowy.. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. podpis Wykonawcy.. Oświadczamy ,że dokonaliśmy własnego przedmiaru zakresu i oceny warunków wykonania robót.. Nazwa Wykonawcy 2. ofertowa brutto (obejmuje wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz podatek VAT) Lp..

Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta, zobowiązujemy się podpisać z Zamawiającym umowę, którejFormularz oferty cenowej ...

Na: „Usługa wykonania projektu mebli na potrzeby 3 Sal rozpraw, 1 Sali posiedzeń, boazerii i okładzin ściennych oraz aranżacji i wyposażenia pomieszczeń Sądu Rejonowego w Raciborzu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 24" Wykonawca (nazwa i siedziba)Formularz oferty cenowej W odpowiedzi na ogłoszony przez Wójta Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 przetarg nieograniczony na: Sukcesywną dostawę wyrobów betonowych, żelbetowych - tj.: przepustów drogowych, płyt drogowych żelbetowych wielootworowych, płyt betonowych wielootworowych, korytFormularz oferty handlowej składa się z czterech zakładek: [Ogólne], [Kontrahent], [Dokumenty], [Atrybuty].. Wzór Formularza oferty cenowej Author: Andrzej Salej Last modified by: Andrzej Salej Created Date: 2/20/2009 8:41:00 AM Company: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji Other titles: Wzór Formularza oferty cenowejNa dole strony prezentujemy jak kiedyś wyglądał wzór oferty cenowej, który można traktować jako swego rodzaju szablon oferty cenowej.. ul. Marszałka Piłsudskiego12.. Niby jest to wzór, jednak wymaga każdorazowej interwencji i zmian w szablonie.. Nazwa przedmiotu zamówienia: Naprawa systemów przeciwpożarowych po przeglądzie rocznym na obiektach kompleksów wojskowych administrowanych .. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do jego zrealizowania wFORMULARZ OFERTY CENOWEJ I.. Wszystkie prace zostaną wykonane z zachowaniem wymaganych zasad i przepisów BHP, a po ich zakończeniu teren zostanie .Formularz oferty cenowej .. (piecz ęć adresowa Oferenta) W odpowiedzi na ogłoszony przez Wójta Gminy Grybów , 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 przetarg nieograniczony na: Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku - świadczenie usług transportowychGeneralnie, jeśli Formularz cenowy, czyli oświadczenie woli wskazujące sposób obliczenia ceny oferty oraz ceny jednostkowe - czyli istotne postanowienia przyszłej umowy!. Przedmiot zamówienia 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt