Decyzja zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późń.. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.. Co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, powinien zawierać: Oznaczenie rodzaju zezwolenia (A, B lub C),- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.. 2. zezwolenia jednorazowe na okres do 2 dni, podczas organizowanych imprez,Inaczej może się okazać, że cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanie się rzeczywistością.. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn.. 1175 zezwoleń.. Wynika to wprost z art. 18 ust.. Grzywna z sprzedaż alkoholu bez koncesji, według Kodeksu karnego wymierzana jest w stawkach dziennych.Zezwolenie „C" - zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu (WÓDKA); Zezwolenia wydaje się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami .Zezwolenia wydaje się oddzielnie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)..

Jakie są zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Sprzedaż napojów alkoholowych nie może być prowadzona w placówkach usytuowanych na terenie oraz w budynkach na terenie następujących obiektów :Warto jednak pamiętać, że zarówno na detaliczną jak i hurtową sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca powinien mieć zezwolenie, które zwane jest potocznie „koncesją na alkohol".. Zezwolenia dzielą się na rodzaje: A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;1. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ktore dotyczą: do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu.. Z powodu zamknięcia przez pandemię branża znalazła się na skraju wytrzymałości finansowej, więc każda ulga ratuje.. Organ wydający decyzję powinien pisemnie pouczyć Cię o warunkach prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz o tym, w jakich sytuacjach zezwolenie może zostanie cofnięte.Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu; Decyzja o wygaśnięciu zezwolenia; Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego;Na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zezwolenie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży..

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych : 3.

Trudno wyobrazić sobie lokal gastronomiczny bez lampki wina, czy fantazyjnego drinka.Uchwała Nr X/203/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy (Dz. Urz.. Dla samorządów decyzje nie są .Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.W celu sprzedaży napojów alkoholowych dokonywanej przez sklep detaliczny, konieczne jest uzyskanie zezwolenia, potocznie zwanego „koncesją na alkohol", wydanego w formie decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.. Naprawdę nie warto ryzykować.. Koncesja na napoje alkoholowe powyżej 18 proc. zawartości alkoholu kosztuje 2100 zł, a jeśli jego sprzedaż w roku przekracza 77 000 zł, dodaje się do niej 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży.Zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.. W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.Sposób załatwienia sprawy: Przyjęcie wniosku o dokonanie zmian w treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych..

Zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.

Żeby prowadzić detaliczną sprzedaż alkoholu musisz mieć odpowiednie zezwolenie na konkretny rodzaj alkoholu.. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych : 4. Wydanie decyzji zmieniającej treść zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.Druki do pobrania: Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych.. W drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 29 ustawy prawo działalności gospodarczej, „wy-dawanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej".. zm.).Twoje zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych wygasło, ale nadal posiadasz ich zapasy?. Na tle wydawanych przez gminny uchwał wypowiedział się m.in. Naczelny Sąd Administracyjny wskazując, iż jeżeli cel jest wytyczony przez ustawę wprost, a podmiot realizujący tę właśnie ustawę wykonuje w jej .Takie same stawki obowiązują za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).. Zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 1125 zezwoleń.. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęćUstawa stwierdza wprost „zezwolenie wydaje się" a nie „zezwolenie może być wydane" co prowadzi do wniosku, iż decyzja w tym zakresie nie jest uznaniowa a obligatoryjna jeżeli przedsiębiorca spełnił ustawowe wymogi do uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu..

Złóż wniosek o zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych.

Zezwolenia wydawane są osobno na napoje do .Zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.. O tym, do którego z nich należy się zwrócić, nie decyduje sam przedsiębiorca ani też jego miejsce zamieszkania czy zameldowania.Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, w przypadku gastronomii nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku detalu nie krótszy niż 2 lata.. Podstawa prawna: - art. 18 ust.. Uchwała Nr LI/521/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Mielec miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,Koncesja alkoholowa: Opłata za zezwolenie na sprzedaż: do 4,5% alkoholu oraz piwo: 525 zł - pierwsze zezwolenie; 525 zł - dla wartości sprzedaży alkoholu za poprzedni rok do kwoty 37 500 zł; 1,4% wartości sprzedaży alkoholu za ubiegły rok, jeśli wyniosła ona powyżej 37 500 zł; powyżej 4,5% - 18% alkoholu, bez piwa: 525 zł - pierwsze zezwolenie; 525 zł - dla wartości .Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w związku z likwidacją punktu.. Woj. Maz z 15 kwietnia 2019 r. poz. 4919).. Organami, które mogą wydać zezwolenie na sprzedaż alkoholu, są odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta (dla sprzedaży detalicznej) oraz marszałek województwa lub minister właściwy do spraw gospodarki (dla sprzedaży hurtowej).. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) powyżej 18% zawartości alkoholu.Koncesja na sprzedaż alkoholu - kto ją wydaje?. Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu): do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.. 12 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie przepisów kodeksu postępowania admi-nistracyjnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt