Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
zm.) przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań.. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.Nr.. 2 ustawy o pracownikach samorządowych nie wyłącza zatrudnienia .Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" - (Dz .U.. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych: .Jednym z nich jest warunek, aby osoba ta nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust.. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.oŚwiadczenie J a, niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwoNiniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego -,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8" - (Dz.U..

Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z ...OŚWIADCZENIE.

Oświadczam, że: 1.. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.. czytelny podpisoświadczenie kandydata iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu; oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.. z 2016 r., poz. 1137 - tj. z późn.świadomy/a* odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am* skazany/a* prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślneOświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, Author: Związek Międzygminny Panki- Last modified by: Tomek Created Date: 5/11/2018 11:36:00 AM Company: Przystajń ds. Ochrony Wód Other titlesiż, nie byłem/am karany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe i umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.Oświadczenie kandydata o niekaralności..

Na potwierdzenie tego do wniosku o nadanie statusu, składają oświadczenia o niekaralności.Wzory oświadczeń Adm.

oświadczam, że nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, że posiadam pełną zdolność doOsoby zasiadające we władzach organizacji mających status pożytku publicznego nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.. świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).. Niemożność uzyskania przez kandydata zaświadczenia o niekaralności z uwagi na inne przyczyny niż określone w art. 6 ust.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o .pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam że: - nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe..

Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

oświadczam, iż nie byłam(em) skazana(y)prawomocnym wyrokiem sądu zaumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślneprzestępstwo skarbowe, .. .o ś w i a d c z a m - iŜ nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe: .. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, .. (am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego -oŚwiadczenie Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że nie byłam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe..

Oświadczam, że: Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

88 poz. 553 z późn.. (miejscowość, data) (podpis składającego oświadczenie) Title: Oświadczenie o braku prawomocnego skazania Author: Ewa Galicka Created Date: 6/4/2009 7:54:46 AM .Nie byłem(am) karany(a) za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Oświadczam, że: Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. 3 i 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).W pojęciu niekaralności mieści się brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt