Wniosek o stypendium szkolne pdf
Nazwisko i im i Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze) 2.. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.. Dane o szkole. '. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a wSTYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI MIASTA SIEDLCE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2017 R. (druki będzie można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) od dnia 30.08.2017 r.Warunkiem przyznania stypendium jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, którejInformacja dotycząca przyznawanych form stypendium szkolnego oraz sposobu ustalania dochodu w rodzinie ucznia Zgodnie z art. 90d ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.. poz. 1481 z późn.. zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XXXII/395/2008 Rady Miasta Siedlce z dniaTermin i miejsce składania wniosków: Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka przy Placu Słowiańskim 5, parter - pokój nr 1b, w terminie od 1 do 15 września 2020r., a w przypadku: • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno .„Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego" (WOś-6) (.pdf, 423 KB) I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem Opublikował(a): Konrad Batogowski, dnia: 2018/08/24 12:51:52Wniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134, w siedzibach poszczególnych Zespołów Pracy Socjalnej przesłać go za pośrednictwem poczty lub platformy e-PUAP.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (wniosek należy skierować do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia szkoły, ośrodka lub słuchacza kolegium) 1..

poz. 1457) W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZEWniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1.

2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm .. Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, opiekun prawny, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) miejscowość ulica/nr kod pocztowy miejscowość ulica/nr kod pocztowy Adres zamieszkania ucznia *1 W której klasie uczeń pobiera .Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, składa się od dnia 1 lipca do dnia 15 września danego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od 1 lipca do dnia .roku szkolnego, w kancelarii Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, przy ul. poz. 2156) pomoc materialna przysługuje: uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej .1 (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1.. Dane o uczniu.. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty).. Wnioskodawca.. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.. N azwisko i im i ucznia N azwisko i im i ojca N azwisko i im i m atki D ata i m iejsce urodzenia ucznia Adres stałego zam eldowania ucznia Adres zam ieszkania ucznia *1 m iejscow o ulica/nr kod pocztowy m iejscow .Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (wniosek należy skierowaćdo dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m.st.Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia szkoły, ośrodka lub słuchacza kolegium) 1..

Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć: rodzice, opiekunowie prawni uczniów, pełnoletni uczniowie, dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

1 pkt.. z 2019 r. poz. 1481 z późn.. DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO.przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, jednak nie później niż 7 dni po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej złożenie wniosku (art. 90n ust.. 6.Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku: 1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; 2) słuchaczy kolegiów pracowników służb .STYPENDIUM SZKOLNE/ZASIŁEK SZKOLNY 2020/2021 KRYTERIUM DOCHODOWE (netto na osobę w rodzinie): 528,00 zł Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół artystycznych oraz słuchaczomo stypendium mogą ubiegać się uczniowie, pobierający naukę na terenie Województwa Małopolskiego bez względu na miejsce zamieszkania.. zm.) pomoc materialna przysługuje:WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY TOPÓLKA, NA ROK SZK..

Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, opiekun prawny, dyrektor szkoły lubStypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu.

o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. z 2019r.. zm.) pomoc materialna przysługuje: - uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach .Stypendia i Zasiłki szkolne 2019/2020 INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2019/2020 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((t.j.. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. l r y r y a 1 ' a] a PLHMVFRZR ü ulica kod pocztowy .Wniosek_o stypendium szkolne_2020.pdf Author: cyld Created Date: 7/24/2020 9:13:41 AM .Pamietaj!. o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. z 2015r.. Wita Stwosza 7, w godz. 7.30 - 15-30.. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust.. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO _____ Zgodnie z art. 90 b ust.. Wniosek należy złożyć w szkole do której uczęszcza uczeń..

Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wnoszony w odpowiedzi na ogłoszenie naboru w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn.

Dane o uczniu.. Regionalny Program Stypendialnywniosek o przyznanie stypendium szkolnego uwaga: wniosek naleŻy zŁoŻyĆ w terminie do 15 wrzeŚnia br. - uczniowie, do 15 paŹdziernika br. - sŁuchacze kolegiÓw przed rozpoczĘciem wypeŁniania wniosku proszĘ zapoznaĆ siĘ z pouczeniem na koŃcu wniosku.WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: UCZNIOWIE DO 15 WRZEŚNIA, SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA Zgodnie z art. 90b ust.. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),Strona 1 z 4 WZÓR WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: UCZNIOWIE DO 17 WRZEŚNIA, SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA Zgodnie z art. 90b ust.. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.. poz. 1943 z późn.. Wnioskodawca.. Dane o uczniu.. Dane o szkole.. Wnioskodawca.. Wnioskodawca.. 2015/2016 Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z instrukcją, która .. Bardziej szczegółowo .. poz. 1481 z późn.. zm.) pomoc materialna przysługuje: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dlaWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO _____ Zgodnie z art. 90 b ust.. 1 pkt 2Stypendium szkolne rok szkolny 2020/2021- wzór wypełnionego wniosku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu.5 Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne jest to miesięczny dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczający w przeliczeniu na osobę kwoty 528,00 zł (netto).. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.. 3 i ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt