Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium szkolne
Proszę o przyznanie (imię i nazwisko ucznia) .. uczennicy/uczniowi *, klasy…………, stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe *.Nie wiem czy piszę w dobrym dziale, ale nie mogłam znaleźć odpowiedniego.Składałam wniosek o stypendium socjalne, w zeszłym roku pracowałam na umowę zlecenie, obowiązywała ona 4 miesiące (.). czytaj dalej»Informacje uzasadniające ubieganie się o przyznanie stypendium szkolnego: Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:Chcę ubiegać się o stypendium socjalne.. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.. (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (wniosek należy skierować do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia szkoły, ośrodka lub słuchacza kolegium)Wnioskodawca.. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.. Wnioskodawca (zaznaczyć właściwe) rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia pełnoletni uczeń dyrektor szkoły Imię i nazwisko: PESEL: Adres zamieszkania: Nr telefonu lub adres email (podanie danych dobrowolne):wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania, wymagane dokumenty, przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium..

Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego.

Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą.. 1D]ZLVNRL L PL Dane wnioskodawcy (czy MHVWWRURG]LF G\UHNWRUV]NRá\OXE SHáQROHWQLXF]H 2. poz. 930 ze zm.) Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:Pożądana forma stypendium szkolnego w okresie I - VI 2015 r. Szczegółowy opis pożądanej formy stypendium szkolnego (zgodnie z powyższą tabelą): Uzasadnienie wniosku w formie opisowej.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz .Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust.. czytaj dalej».W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww.. zm.) pomoc materialna przysługuje: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dlaKrótkie uzasadnienie wniosku - sytuacja społeczna w rodzinie ucznia: W rodzinie ucznia występuje (należy zaznaczyć „X" spełnione kryteria): trudna sytuacja materialna rodziny - miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza na członka rodziny kwoty netto 528,00 zł.1wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniÓw zamieszkaŁych na terenie gminy kolbuszowa czĘŚĆ a: dane osobowe ucznia imiĘ nazwisko data urodzenia (dd-mm-rrrr) - - pesel imiĘ i nazwisko ojca imiĘ i nazwisko matki czĘŚĆ b: adres zamieszkania ucznia miejscowoŚĆ kod pocztowy — poczta ulica nr domu nr lokaluWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1..

jak napisać uzasadnienie do wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych?

Dane o szkole.PRZYCZYNA WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O STYPENDIUM SZKOLNE: (Należy dostarczyć stosowną dokumentację potwierdzającą wystąpienie jednej z przyczyn) bezrobocie niepełnosprawność ciężka lub długotrwała choroba wielodzietność (troje lub więcej) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych alkoholizmWniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1.. Wnioskodawca.. Rodzaj dochodu Kwota Potwierdzenie 1. wynoszą: Lp.. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.. Wnioskodawca.. Dane o uczniu.. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego .. o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. z 2019r.. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 15 września.WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO _____ Zgodnie z art. 90 b ust.. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.) 3.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz .WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Imię i nazwisko ucznia/słuchacza: PESEL ucznia/słuchacza: Data i miejsce urodzenia ucznia/słuchacza: Imię i nazwisko ojca ucznia/słuchacza: Imię i nazwisko matki ucznia/słuchacza: Adres zameldowania ucznia/słuchacza: Adres faktycznego zamieszkania ucznia/słuchacza:Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1..

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe *.

212) w terminie do 17 września 2018 r.Popieram, chcesz dostać stypendium naukowe a nie umiesz uzasadnić wniosku o jego przyznanie?. poz. 1481 z późn.. Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, opiekun prawny, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) miejscowość ulica/nr kod pocztowy miejscowość ulica/nr kod pocztowy Adres zamieszkania ucznia *1 W której klasie uczeń pobiera .Uzasadnienie wniosku w formie opisowej.. Napisz że masz średnią taką a taką, efekty pracy takie a takie czy jakąś tam frekwencję .Nazwa banku, nr konta bankowego oraz nazwisko i imię posiadacza rachunku, na który będzie przelewane stypendium szkolne/ zasiłek szkolny (miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy) Do wniosku załączam: 1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie .WNIOSEK.. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć w gabinecie psychologa i pedagoga szkolnego (gab.. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), Dane o uczniu.. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia niezbędnymi do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lubUzasadnienie wniosku w formie opisowej..

Włączam generator wniosku, patrzę, a tam miejsce do napisania uzasadnienia.

Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i jestem świadoma/y .. się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.. Wynagrodzenie ze stosunku pracy dokument (zaświadczenie)lub oświadczeniejak napisać uzasadnienie do wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych?. Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą.. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie9) przy rozpatrywaniu wniosku o stypendium szkolne nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust.. Dane o szkole.. Uzasadnienie wniosku: (wskazać w szczególności czy w rodzinie występuje bezrobocie, .. przyborów szkolnych, stroju i obuwia sportowego itp.) 3 4. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniemDane o uczniu.. a) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie: b) Inne przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium (jest to informacja uzupełniająca, gdyż warunkiem koniecznym dla uzyskania stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego - zagadnienie dochodu szczegółowo opisane zostało w instrukcji):WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY ………………………………………………………………………….. Kompletnie nie wiem jak takie coś napisać, jak zacząć, co w nim zawrzeć.. Bardzo mi zależy na tych pieniądzach, bo moja sytuacja materialna jest trudna, i tak naprawdę dzięki stypendium mogę studiować, więc tym bardziej czuję presję, .Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na 1 osobę w rodzinie (art. 8 ust.. Dane o uczniu.. PLHMVFRZR ü ulica/nr kod pocztowy PLHMVFRZR ü ulica/nr kod pocztowy Adres zamieszkania ucznia *1:NWyUHMNODVLHXF]H SRELHUDQDXN $GUHVVWDáHJR zameldowania ucznia 1D]ZLVNRLLPL XF]QLD 1D]ZLVNRLLPL RMFDCo napisać w uzasadnieniu wniosku o stypendium socjalne?. Nie mam pojęcia co pisać.Oświadczam, że w związku ze złożeniem wniosku o STYPENDIUM SZKOLNE dochody netto wszystkich członków rodziny wspólnie ze mną zamieszkujących i gospodarujących za miesiąc…………………./roku…………..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt