Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z chemii
Marii Konopnickiej w NaruszewieZadanie nr 3 : Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VII Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Dorota Siejkowska SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1.. Dorota Łyczak .. Na zajęcia jest zapisanych 6 uczniów klasy 1.. Celem zajęć prowadzonych według niniejszego programu jest uzupełnienie braków w wiadomościach ze szkoły podstawowej oraz bieżących, powstałych z różnych przyczyn.PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z CHEMII.. Tematyka zajęć wyrównawczych z chemii została zaplanowana zgodnie z potrzebami uczniów, dlatego uczestniczą oni bardzo chętnie w tych zajęciach i są aktywni.W związku z programem unijnym „Lepszy start w edukacyjną przyszłość" postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom uczniów i zorganizować im zajęcia pozalekcyjne w formie różnego rodzaju kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych.. Pomaga im to w lepszym zrozumieniu mechanizmu łączenia się atomów w cząsteczki, a także ułatwia zrozumienie wzorów sumarycznych i strukturalnych związków chemicznych.Sprawozdanie z zaj ęć wyrównawczych z matematyki prowadzonych na poziomie edukacyjnym wczesnoszkolnym w ramach projektu „B ądź twórczy - obserwuj, odkrywaj, działaj" Od grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im.. Termin działań: styczeń - czerwiec 2001..

Zajęcia wyrównawcze z chemii.

Doświadczenie 21 - kataliza heterogeniczna.. Zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do 1 klasy szkoły podstawowej.. Poniedziałek 18.30 - 20.45 s.130 bud.. 2; Zajęcia wyrównawcze z matematyki - Nauka może być przyjemna; Zajęcia wyrównawcze z matematyki - Zrozumieć więcej; Zajęcia wyrównawcze z matematyki - Zabawy w liczbowej krainie4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV.. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów, którzy mają .,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych" Sprawozdanie z zajęć dla uczniów klas I - III ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym za okres od 15.11.2011 r. do 30.06.2013r.. Na zajęcia uczęszczało w I roku8 uczniów, a w II roku 6 uczniów.Sprawozdanie z realizacji zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego w zakresie matematyczno- przyrodniczym prowadzonych w ramach projektu „Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński"Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę..

Poniżej zamieszczamy terminarz zajęć.

Sprawozdanie ewaluacyjne z zajęć wyrównawczych z chemii dla klas 1,2 i 3 prowadzonych w ramach projektu: „ W stronę sukcesu „ za okres od 01 września 2010r.. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.SPRAWOZDANIE z prowadzonych zajęć wyrównawczych z matematyki w klasie III gimnazjum w I semestrze r. szk.. Poniedziałek .. Program realizowany był przez dwie 6-cio osobowe grupy w wymiarze 2 godziny tygodniowo, w formie zajęć pozalekcyjnych.Terminy kursów wyrównawczych z chemii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Informujemy, że kursy wyrównawcze z chemii rozpoczynają się w dniu 17.10.2011.. Powstał w wyniku obserwacji uczniów uzdolnionych w kierunku chemicznym i z założenia ma dalej rozwijac i ukierunkowywac te zdolności.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych I semestr 2009/2010.. Wtorek 11.45 - 14.00 s.126 bud.. 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze odbywały się w I semestrze we wtorki (co drugi tydzień) na 8 godzinie lekcyjnej.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.. Wartościowość pierwiastka.. Zespół wyrównawczy liczył 7 uczniów klas szóstych i 8 uczniów klas czwartych i piątych.. W zajęciach brało udział 8 uczniów klasy IIb: 5 chłopców i 3 dziewczynki.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego..

Celem tych zajęć było:Obecnie uczniowie przygotowują sprawozdania z badania odczynu substancji.

z matematyki.. 1.1.Program zajęć wyrównawczych z chemii powstał z myślą o uczniach, którzy mają problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla gimnazjum.. Od dnia 5 października 2018 roku w Szkole Podstawowej w Goleszowie, w ramach projektuZajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka niemieckiego dla klas VI S.P.. Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2.. Na zajęcia uczęszczali uczniowie klas IV, V i VI, (ogółem-10) w tym 4 dziewcząt i 6 chłopców, mający trudności w nauce języka angielskiego.. PROGRAM ZAJĘĆWYRÓWNAWCZYCH Z CHEMII.. Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Urszula Jeżak.. Wtorek 18.00 - 20.15 s .. Celem zajęć było wyrównywanie braków w zakresie kompetencji językowych oraz zachęcanie uczniów do dalszej nauki języka.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w klasach I-III.. NR 33 w roku szkolnym 2005/2006 ( opr.. 2.Program zajęć wyrównawczych z chemii dla gimnazjalistów Strona 7 ŁĄCZENIE SIĘ ATOMÓW (7 godz.) Treści Przewidywane osiągnięcia, uczeń: Metody i formy pracy, tematyka doświadczeń Wiązanie jonowe..

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1 godzinie zegarowej ( 15:00 - 16:00) w oparciu o program nauczania początkowego.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI.. Tabela 3.Program zaj ęć wyrównawczych z modułu chemia i fizyka Niniejszy program stanowi ć b ędzie podstaw ę dydaktyczn ą do prowadzenia zaj ęć wyrównawczych z modułu chemia i fizyka w placówkach szkolnych obj ętych projektem pn. „Szkoła w centrum uwagi" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z EuropejskiegoNiniejszy program napisany został po kilku latach pracy z uczniami na zajęciach koła chemicznego.. Piątek .. mgr Krystyna Kol ) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów klas VI, którzy słabo radzą sobie z przyswojeniem materiału na poziomie podstawowym.Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii odbywały się z uczniami, którzy mieli trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym objętych programem nauczania chemii.. Zrealizowano 63/96 godzin.. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej odbywały się w I semestrze 2013/2014 roku raz w tygodniu- w czwartek.. Parchyta Patryk Budownictwo - rok 1 grupa laboratoryjna - 9 1.. Wiązanie atomowe (kowalencyjne).. Sala nr 6 ; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.. Są to uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.Sprawozdanie z koła chemicznego Zajęcia koła chemicznego odbywały się w środy dla klas II i w czwartki dla klasy I, brało w nich udział 6 uczniów z klas drugiej i 11 uczniów z klasy I.. CHEMIA: 1.. Cel: Wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, motywowanie ucznia do samodzielnej pracy poprzez ćwiczenia modelowe i gry dydaktyczne, kształcenie szeregu umiejętności .W II semestrze studiów przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z chemii organicznej w wymiarze 5 godzin/grupę dla 9 grup.. Autor projektu: Teresa Roszkowska.. Zorganizowane były one dla 7 grup studentów.. zachowania masy; Wzory strukturalne i sumaryczne na przykładzie tlenków.Chemia budowlana - laboratoria 1 Temat: Sprawozdanie z doświadczeń wykonanych podczas zajęć w laboratorium chemicznym w dniu 06.07.2020r.. z języka polskiego:ortograffiti.. Głównym celem zajęć jest stworzenie możliwości wrzechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z problemami w nauce.ZAJĘCIA Z CHEMII.. do 31 stycznia 2011r.. Środa .. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.. Grupa liczy 10 osób.. Dla kierunków Ochrona środowiska i Technologia chemiczna odbyły się zajęcia wyrównawcze z fizyki w wymiarze 5 godzin/grupę.. Sala nr 4 ; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze .4.. Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. Od stycznia 2010 roku w naszej szkole realizowane są zajęcia dydaktyczno wyrównawcze w klasach I-III , w ramach programu unijnego "Od bariery po sukces".. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracyZajęcia rozwojowe z chemii - Wielkie laboratorium; Zajęcia wyrównawcze z chemii; Zajęcia wyrównawcze z matematyki - Ćwicz będziesz mistrzem; Zajęcia wyrównawcze z matematyki gr.. Zajęcia wyrównawcze były prowadzone przez jednostki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie realizujące program nauczania z poszczególnych przedmiotów.. W klasie pierwszej jest to jedna godzina tygodniowo , a w klasach drugiej i trzeciej po dwie godziny w tygodniu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt