Skarga na bezczynność wójta do rady gminy
Zgodnie z art. 61 konstytucji i art. 11 b ustawy o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna.. wykonywania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także kierowników gminnych/miejskich jednostek organizacyjnych zadań zleconych (z zakresu administracji rządowej)* wojewody.. Aby złożyć skargę do sądu administracyjnego należy wyczerpać drogę administracyjną.. Na podstawie art. 18 ust.. Rozpatrując powyższą skargę uznano ją za bezzasadną i ustalono, co następuje.. 1 ustawy o samorządzie gminnym, ustanawiającym swoiste środki jej zwalczania, a polegające na .Re: Skarga na wójta na bezczynność.. Skarga na wójta do rady gminy została odrzucona, gdyż jest to .Skargę należy złożyć w dwóch egzemplarzach, za pośrednictwem organu, który nie odpowiedział na wniosek (w przypadku urzędu gminy organem jest wójt/burmistrz).. Jednocześnie przekazała ją do rozpoznania według właściwości do dwóch organów - w toku postępowania administracyjnego.. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy Mykanów.. Ograniczenie jawności może wynikać jedynie z ustaw.Najpierw, uchwałą nr XLVIII/1033/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r., zdecydowano o przekazaniu Wojewodzie Podkarpackiemu naszej "skargi" z dnia 18 lipca 2017 r. na bezczynność Rady Miasta Krosna, po czym na następnej sesji, która miała miejsce miesiąc później, uchylono tę uchwałę ze względu na jej oczywistą bezprzedmiotowość .Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje od ostatecznych decyzji administracyjnych..

Zabrzeż na bezczynność wójta gminy Łącko.

Organy administracji publicznej mają obowiązek załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki, zachowując ustawowo zakreślone terminy.. Wójt zwleka 5 m-cy z wydaniem deczji w sprawie zadania zleconego.. regionalnej izby obrachunkowej.. W przypadku bezczynności organu administracji publicznej przysługuje skarga na bezczynność, którą wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na którego .Skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji publicznej.. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Jeżeli po złożeniu zażalenia do organu wyższego rzędu skarżony urząd będzie nadal bezczynny, istnieje możliwość wniesienia skargi na bezczynność do wojewódzkiego sądu administracyjnego.. Na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego składam skargę na urzędników Biura Informacji Urzędu Gminy Warszawa-Ursynów.. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy 13.. Skarga do WSA pozwala skontrolować prawidłowość wydania decyzji administracyjnej..

Bezczynność rady gminy lub wójta.

1 tej ustawy wynika jedynie, że od uchwały rady gminy o wygaśnięciu mandatu wójta zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia uchwały.Sobieskiego w gminie Mykanów 11.. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.. Kodeks postępowania administracyjnego w art. 35 § 2 stanowi, że sprawy, które mogą być .W tej sytuacji wnioskodawca wniósł skargę na bezczynność wójta twierdząc, że dokumenty w takiej formie nie stanowią "właściwej odpowiedzi na wniosek", bo "anonimizacja danych nie pozwala na weryfikację kwoty ogólnej poniesionej na promocję Gminy w 2014 r".W dniu 10 czerwca 2015 r. do Rady Gminy Siedlce wpłynęła skarga Pana Henryka Pietrasika na bezczynność Wójta Gminy Siedlce w sprawie odblokowania ulicy Parkowej.. Do wójta gminy przekazano pismo co do postępowania w przedmiocie nakazania usunięcia .rady gminy/miasta, rady powiatu lub sejmiku województwa - ale w zakresie spraw finansowych.. NSA uznał zatem za spełnione przesłanki do rozpoznania wniosku, a w .Następnie Rada Gminy podjęła uchwałę, na mocy której uznała się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia powyższej skargi.. ma zastosowanie w razie niewykonywania przez radę gminy bądź wójta (burmistrza, prezydenta miasta) czynności nakazanych .Skarga na bezczynność przysługuje ponadto tylko temu, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone bezczynnością gminy (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 18 października 2017 r., sygn .wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - skargę wnosimy do rady gminy, zarządu powiatu oraz starosty - skargę wnosimy do rady powiatu, zarządu i marszałka województwa - skargę wnosimy do sejmiku województwa, Organy administracji są zobowiązane przyjmować skargi.Rady Gminy Darłowo z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Darłowo..

wpłynęła do Rady Gminy Łącko skarga z dnia 18 września 2015r.

Chcę wnieśc z uwagi na przekroczenie terminów skargę na radę.Na uzasadnienie tej tezy wskazał orzeczenia, w których przyjmowano, że w sprawie ze skargi na uchwałę rady gminy czynności w postępowaniu sądowym powinna podejmować rada gminy i te, w których przyjmowano właściwość wójta (burmistrza, prezydenta miasta).. złożona przez Jana Gromalę zam.. Zobacz serwis: Postępowanie administracyjneZdaniem Sądu okoliczność ta dodatkowo bowiem uzasadniania przyjęcie, iż bezczynność rady gminy w tym zakresie nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego, albowiem rodzi ona z mocy skutki prawne o jakich mowa w art. 98a ust.. Zdaniem sędziów, postępowanie w tym przypadku ma charakter jednoinstancyjny.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał za niedopuszczalną skargę wniesioną na uchwałę rady gminy podjętą w związku z zastrzeżeniami zgłaszanymi do pracy wójta.Skarga na bezczynność bowiem jest kolejnym środkiem prawnym przysługującym w opisanej sytuacji w wypadku stwierdzenia bezczynności organu w wyniku wniesionego zażalenia..

Napisana skarga do wojewody w trybie art. 37 kpa zostaje przesłana do SKO.

Skarga została przekazana do tutejszego organu przez Małopolski Urząd Wojewódzki do załatwienia według właściwości.Na sam koniec warto również zwrócić uwagę na treść art. 101a ustawy o samorządzie gminnym, który dodatkowo umożliwia składanie skargi na bezczynność organu gminy polegającą na niewykonywaniu danej czynności nakazanej przez prawo, a także na podejmowane przez organy gminy czynności prawne lub faktyczne, które naruszają prawa .. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.. Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na .Zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a., przewidziano, że rada gminy właściwa jest do rozpoznania skargi na działalność wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, poza sprawami dotyczącymi organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w .skarga na wójta do rady gminy czy do wojewody .. Po wniesieniu tej skargi, a przed jej odrzuceniem przez sąd, Sekretarz Gminy przesłał wnioskodawcy zakresy obowiązków pięciu osób wskazanych w punkcie 1 wniosku informując, że nie .Na zasadzie art. 52 § 1 P.p.s.a., skargę (w tym także skargę na bezczynność) można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.Jeśli skarga dotyczy: - rady gminy, rady powiatu sejmiku województwa - do wojewody, a w zakresie spraw finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej, .. do wojewody, - wójta (burmistrza lub prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych) - do rady gminy, .. PAWEŁ .W uzasadnieniu uchwały czytamy: "2 października 2015r.. Kiedy można wnieść skargę i jak to zrobić?. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.. W skardze z dnia 10 czerwca 2015 r.Nowelizacja przepisów m.in. zlikwidowała obowiązek strony wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, który do tej pory był koniecznym etapem, warunkującym możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na tzw. inne akty i czynności (jak np. indywi­dualne interpretacje podatkowe) oraz akty prawa miejscowego (jak m.in. uchwały gminy).Skarga..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt