Wniosek na turnus rehabilitacyjny pcpr
zm.) Formularze do pobrania Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Oświadczenie opiekunaorzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem (orzeczenia KRUS wydane po 01 stycznia 1998r.. PFRON przygotował obszerną filmową instrukcję, jak to zrobić.Obsługą wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zajmują się Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, można tam pobrać wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.2007.230.1694 ze zm.) Podstawa prawna: 1.Od 1 stycznia wnioski na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego lub przedmiotów ortopedycznych można składać przez Internet!. nie podlegają przełożeniu na stopnie niepełnosprawności) złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do turnusu do właściwego dla miejsca zamieszkania PCPR.. Wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny wydany przez lekarza, pod opieką którego znajduje się osoba niepełnosprawna, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.. 3. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki (dotyczy osób po 16 roku życia uczących się i niepracujących do ukończenia 24 roku życia) Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że: 1. w roku, którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowaniaWnioski na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyjmowane będą od 01.02.2021 r. Wnioski na drukach z roku 2020 nie będą przyjmowane!.

4.skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Czyni to za pośrednictwem organizatora, który posiada aktualne uprawnienie do organizowania turnusu rehabilitacyjnego.Zaświadczenie o stanie zdrowiaWniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRONWniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjnyInformacja o wyborze turnusu.1.. 32 332 66 16, [email protected], NIP: 631-22-39-300, REGON 276302112 Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego WNIOSEK LEKARSKI O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNYUstawa z dnia 27 sierpnia 1997r.. 2.Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Imię i nazwisko .. PESEL albo numer dokumentu tożsamości .. Kto takiego konta nie ma, może je założyć.. Czas trwania turnusów wynosi, co najmniej 14 dni.. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).. Wniosek sprzęt rehabilitacyjny 2021.Dofinansowania ze środków PFRON.. klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych; wniosek; zaświadczenie lekarskie; Koszty wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.. Sport, kultura, rekreacja; zarządzenie dot.. *** dotyczy turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne.-----Wypełnia PCPR..

wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

………………………………………………… (Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego) Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjnyCentrum odpowiedni wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.. przyznawania dofinansowania z PFRON; WNIOSEK-zaj-klub-wtz-1; Sprawozdanie WTZ - zaj.. *** Dotyczy turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne.wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny; wniosek; Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.. Wniosek na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (DOC - 61KB) Wniosek na likwidacje barier architektonicznych + zaświadczenie lekarskie (PDF - 78KB) Wniosek na likwidacje barier technicznych + zaświadczenie lekarskie (PDF - 73KB)wniosek (typowy druk pobrania w siedzibie Centrum lub do wydruku na dole strony), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (grupie inwalidzkiej lub równoważne), oświadczenie wnioskodawcy o wyborze turnusu, wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny, informacja o stanie zdrowia, oświadczenie o dochodach (typowy druk załączony do wniosku),Żeby złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusu, trzeba zalogować się do Systemu Obsługi Wsparcia na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..

wniosek osoby dorosłe / dzieci.

kluboweCentrum wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z: wnioskiem lekarza pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,tel./fax.. Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-15.00 - obsługa dofinansowań i refundacji, wpłaty obowiązkowe, wsparcie osób z niepełnosprawnościami.Nr wniosku PCPR.IV.4030.. (data) (czytelny podpis wnioskodawcy) * W przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu.. Adres zamieszkania* .Druki wniosków do pobrania: wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osób dorosłych druk w pliku.. [email protected] 81 751 54 32Musi to być wniosek lekarza, pod którego stałą opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus (wniosek taki powinien być sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku), a także kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem lub też kopia orzeczenia o niepełnosprawności.Jakie dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON należy złożyć w PCPR: wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wypełniony przez wnioskodawcę, skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu; kopia orzeczenia o niepełnosprawności,Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku..

wniosek - osoby dorosłe / dzieci.

** Właściwe zaznaczyć.. Wniosek o dofinansowanie zawiera oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.. Infolinie.. Zobowiązuję się do przedstawienia lekarzowi na turnusie rehabilitacyjnym aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia.. Infolinia PFRON - 22 581 84 10. .. WNIOSEK LEKARZA O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNYWniosek lekarza pod opieką którego znajduje się osoba niepełnosprawna o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (w przypadku konieczności uczestnictwa w turnusie opiekuna we wniosku musi być wyraźne uzasadnienie), sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku.Wniosek dorośli przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; Wniosek dzieci przedmioty ortopedyczne; Wniosek likwidacja barier; Wniosek sprzęt rehabilitacyjny; Wniosek turnus rehabilitacyjny; Wniosek.. Oświadczenia 1.. Data wpływu wniosku do PCPR i podpis pracownika Nr sprawy RON.540………….20….. informacja o wyborze turnusu .. zaświadczenie do lekarza .. klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych; wniosek; wymagane dokumenty do wniosku; Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych we wniosku złożonym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu na potrzeby realizacji wniosku.. Aby pobrać wybrany dokument, należy najechać kursorem na napis pobierz i zapisać go w miejscu docelowym na komputerze.. Zobowiązuję się do przedstawienia lekarzowi na turnusie rehabilitacyjnym aktualnej „Informacji o stanie zdrowia" sporządzonej przez lekarza, pod którego opieką się znajduję.. Wniosek można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój 137 lub wydrukować ze strony internetowej się do przedstawienia lekarzowi na turnusie rehabilitacyjnym aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia.. ***..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt