Wniosek o zezwolenie na organizację imprezy masowej
Do wniosku należy dołączyć dokumentację wymagana przez Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym m. : określenie nazwy, terminu i miejsca imprezy masowej, informacje o: liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,Zezwolenie na organizację imprezy masowej - Rejestracja stowarzyszeń, imprezy masowe .. Musi to uczynić najpóźniej 30 dni przed datą planowanej imprezy.. a) nazwa (imię i nazwisko) b) adres .. Zorganizowanie imprezy masowej wymaga od jej organizatora spełnienia wielu wymogów formalnych.Wniosek o zezwolenia na organizację imprezy masowej Wpisany przez Aleksandra Kapuścińska wtorek, 05 sierpnia 2008 13:38 - Poprawiony piątek, 08 sierpnia 2008 11:21 Wniosek o zezwolenie na organizację imprezy masowej- pobierz druk (*doc) (*pdf) Oświadczenie właściciela obiektu- pobierz druk (*doc) (*pdf)Organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, składa w urzędzie gminy wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.. Wniosek o wydanie zezwolenia na imprezę .Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku przez jej organizatora.. Graficzny plan obiektu lub terenu, zawierający:Wjt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy dla miejsca organizacji imprezy masowej zezwala - w formie decyzji administracyjnej - na jej organizację w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia [ wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej].25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust..

Ł. ad) 1. peŁna nazwa organizatora imprezy .

W zgłoszeniu musi być wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powinien zawierać: • dane organizatora imprezy, • dane osób uprawnionych do występowania w imieniu organizatora, • dane kierownika ds. bezpieczeństwa, • informacje o miejscu, terminie, godzinach, charakterze imprezy, • informację o przewidywanej liczbie widzów,WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Wymagane załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej składanego nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia: 1.. 1 pkt 2, i dokumentów, o których mowa w art. 26 załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej; 2) niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6 obowiązki organizatora imprezy lub w art.Wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy dla miejsca organizacji imprezy masowej odmawia - w formie decyzji administracyjnej - wydania zezwolenia na jej realizację w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia [ wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej]..

Organizator musi zgłosić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) chęć zorganizowania imprezy masowej.

DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia podmiot występujący w imieniu organizatora)Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami powinien wpłynąć do Urzędu m.st. Warszawy najpóźniej na 30 dni przed planowaną imprezą.Uzyskanie wymaganej ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych opinii stanowiącej załącznik do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.Na przeprowadzenie imprezy masowej organizatorowi wydawane jest zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej wjta, (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce planowanej imprezy masowej.Wniosek o zgodę na zorganizowanie meczu może być wniesiony pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.. 1 pkt 2, wynika, iż impreza masowa powinna zostać zakwalifikowana jako impreza masowa podwyższonego ryzyka, organizator może dołączyć do dokumentacji, o której mowa w ust.. Poprawiony: piątek, 08 sierpnia 2008 11:21 Wpisany przez Aleksandra Kapuścińska wtorek, 05 sierpnia 2008 13:38 Wniosek o zezwolenie na organizację imprezy masowej- pobierz druk Oświadczenie właściciela obiektu- pobierz druk Oświadczenie o natężeniu hałasu - pobierz drukFormularze do pobrania: - nie dotyczy - Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy - Wymagane dokumenty: Obowiązkowa dokumentacja, którą należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009 roku (Dz.U z 2015r., poz. 2139)Do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej organizator załącza informację o powiadomieniu właściwego ze względu na miejsce, na którym ma odbyć się impreza masowa komendanta terenowej jednostki organizacyjnej śandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust..

Wniosek o organizację imprezy masowej należy złożyć co najmniej 30 dni przed datą planowanego wydarzenia.

2. dane podmiotu reprezentujĄcego organizatorawniosek.. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej nie zwalnia organizatora z obowi ązku przestrzegania obowi ązuj ących przepisów prawa, w tym dotycz ących ochrony przed hałasem.WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ.. Bardziej szczegółowoW sprawie wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej właściwy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.. a) Nazwa (imię i nazwisko) b) Adres.. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy powinno zawierać nazwę organizatora, miejsce jej przeprowadzenia, czas rozpoczęcia i zakończenia, maksymalną liczbę osób, które mogą być obecne, liczbę porządkowych, dane o osobie reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób .Do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej organizator załącza informację o powiadomieniu właściwego ze względu na miejsce, na którym ma odbyć się impreza masowa komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek .Jeśli jednak wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej będzie złożony do Prezydenta Miasta Torunia nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej to wówczas „Opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu .Impreza masowa zezwolenia..

Pozwolenie na organizację imprezy masowej wydaje organ właściwy dla danego miejsca: wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2.. Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, zwanym dalej „organem", jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.. Jeśli chcesz zorganizować imprezę masową, to złóż wniosek o: zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej, opinie o wymaganym zabezpieczeniu imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz możliwych zagrożeniach.. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący .. Wniosek.. Odwołanie się organizatora imprezy masowej od tej decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.Do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenia imprezy masowej musi być dołączona informacja o powiadomieniu właściwych ze względu na miejsce, na którym ma się odbyć impreza masowa: • komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych w strefie nadgranicznej;WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ .. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej nie zwalnia organizatora od uzyskania zgody zarz ądzaj ącego terenem na jej zorganizowanie.. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY.. Do dokumentacji należy dołączyć:Wszystko wskazuje na to, że na trybunach będą mogli zasiąść kibice, o ile uda się uzyskać pozwolenie na organizację imprezy masowej.. 2, wniosek o zezwolenie na zapewnienie przez niego na tej imprezie masowej .Wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.. Wniosek adresowany jest do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt