Deklaracja członkowska w klubie sportowym
Wydrukuj, wypełnij, dostarcz na zajęciaDEKLARACJA CZŁONKOWSKA.. POBIERZ O CZŁONKACH KLUBU.. Test Sprawności Fizycznej - gimnastyka sportowa.występować w strojach Klubowych podczas udziału w imprezach biegowych.. Członkami zwyczajnymi Klubu są osoby, które złożą pisemną deklarację oraz uiszczać będą składkę członkowską obowiązującą w danym roku kalendarzowym.. Bielsko-Biała dnia: Podpis rodzica / opiekunaPoznański Sportowy Klub Taekwon-do NIP 779-22-31-686 REGON 634578580 Konto: PKO BP 25 1020 4027 0000 1602 1020 9130 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA Imię i nazwisko:.DEKLARACJA CZŁONKOWSKA KLUBU SPORTOWEGO „KODOKAN" NIP: 6311573988, REGON: 272295792, KRS 0000002402, Tel.. Uczestnik jest ZDROWY i będzie brał udział w treningach za moją zgodą i na moją odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.. o przyjęcie mnie w poczet członków Klubu Sportowego „APN The Champions".. Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Klubu Sportowego Cisowa.. Imię i nazwisko .. Należy potraktować to jako motywację do działania.deklaracja członkowska KKS Arsenał v.0.1 .. zawodów oraz do sporządzania stosownych sprawozdań dla podmiotów upoważnionych do nadzoru nad działalnością klubu w zakresie strzelectwa .. że zapoznałem się z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w strzelectwie sportowym, przepisami zachowania się na strzelnicy, .Akademicki Klub Miłośników Strzelectwa..

Deklaracja członkowska .

urodzona/urodzony* ….. zamieszkała/zamieszkały* ….. z dniem ….deklaruję wolę rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Klub Sportowy Avia, wypowiadam umowę członkowską zawartą w dniu .. Osoby małoletnie muszą posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych.DEKLARACJA CZŁONKOWSKA UKS „CZWÓRKA" ŚWIDNICA.. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………….. Świdnica, dnia ……………………….. Dane Zawodnika Imię i Nazwisko: Data Urodzenia: Adres: Dane rodzica/opiekuna Imię i Nazwisko: Adres: Kontakt: Tel: Gsm: e-mail: Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Klubu i regularnego wpłacania składek członkowskich.. STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ - KLUB SPORTOWY „P O G O Ń" 39-460 Nowa Dęba, tel.. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka jako członka Klubu w zajęciach sportowych na zasadach określonych w ww.. Zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu oraz .. zasadach określonych w regulaminach imprez organizowanych przez UKS „OświęcimSKI".12.. Uczestnik jest ZDROWY i będzie brał udział w treningach za moją zgodą i na moją odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji członkowskiej s ą zgodne ze stanem faktycznym oraz, że o ka żdej zaistniałej zmianie b ędę informował(ła) Zarz ąd Klubu..

W przypadku rezygnacji składka członkowska nie podlega zwrotowi.Deklaracja członkowska w wersji PDF.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Klubu.Niniejszym deklaruję przystąpienie do Klubu, wyrażam zgodę ma udział mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Klub Sportowy ZDROWIE.. Deklaracja członkowska .. Deklaracja dla członka zwyczajnego zawodnika małoletniego.. Brak opłaty składki członkowskiej uniemożliwia udział w zajęciach sekcji UKS Sportteam.. Wesoła 4, nr konta:DEKLARACJA CZŁONKOWSKA KLUBU SEKCJA STRZELECTWA SPORTOWEGO Zgodnie z & 12 pkt.1 Statutu Klubu zgłaszam przystąpienie moje, mojego syna/córki* ……………………………………………………………………………………………………………………….. Członkostwo w Klubie Sportteam ustaje z dniem 31 sierpnia 2021 lub w chwili złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Klubie Sportteam.. Czas trwania złonkostwa 1. złonkostwo w Klubie trwa w okresie 7.01.2020-30.06.2020 2.. AKADEMICKIEGO KLUBU MIŁOŚNIKÓW STRZELECTWADEKLARACJA CZŁONKOWSKA Toruński Klub Sportowy DANCEPRO ul. Grudziądzka 122a, 87-100 Toruń, NIP 956-229-99-54, REGON 341271427 Klub został utworzony w 2012 roku przede wszystkim w celu propagowania sportu i organizowania aktywnego wypoczynku dzieci,Sekcję łuczniczą powołano do życia w roku 1968, dwa lata po oddaniu do dyspozycji RKS „Drukarz" obiektów sportowych przy Parku Skaryszewskim..

... Członkostwo w klubie wygasa automatycznie po nieopłaceniu składki członkowskiej za dwa kolejne miesiące.KS Legia - regulamin Klubu.

PESEL/ miejsce urodzenia ….. adres zamieszkania Tel .Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Klubu Sportowego Cisowa z siedzibą w Kleszczowej.. ul. Prószkowska 76/9 45-758 Opole.. Zobowiązuję się jednocześnie do ich przestrzegania, aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu Sportowego Cisowa i przestrzegania uchwał władz Klubu Sportowego Cisowa.Składka należy uiszczać u instruktora prowadzącego lub przelewem na konto Klubu.. Uczniowski Klub Sportowy „Szesnastka" .Klub Sportowy „DRAGON" - ŁÓDŹ 90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 59 DEKLARACJA CZŁONKA KLUBU Ja, niżej podpisana(-y) .. proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Klub Sportowy „DRAGON"- Łódź do sekcji:DEKLARACJA CZŁONKOWSKA Płocki Klub Karate Kyokushinkai ul. Dworcowa 12a/68, 09-419 Płock, NIP 7742999037, KRS 0000113044 .. tu może prowadzić zajęcia sportowe karate.. Zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka jako członka stowarzyszenia - klubu w zajęciach sportowych.DEKLARACJA CZŁONKOWSKA .Deklaracja Członkowska.. Zawodnicy nowo powstałej sekcji szybko zaczęli odnosić sukcesy w okręgowych rozgrywkach ligowych, a do grona zawodników „Drukarza" dołączyła niemal od początku istnienia Sekcji Łuczniczej pani Irena Szydłowska, wówczas już .DEKLARACJA CZŁONKOWSKA ..

KS Legia - deklaracja członkowska zawodnika (klasa sportowa) KS Legia - deklaracja członkowska - osoba nieletnia („zajęcia rekreacyjne") KS Legia - deklaracja członkowska - osoba pełnoletnia.

Regulaminie i jednocześnie potwierdzam, iż brak jest przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.. Poprzez złożenie deklaracji - dziecko jest rejestrowane jako zawodnik klubu w systemie Extranet PZPN - dziecko objęte jest klubowym ubezpieczeniem NNWREGULAMIN Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Jagiellonka" Warszawa Regulamin opracowano na podstawie Statutu Klubu MKS Jagiellonka Warszawa, zwanego dalej „Klubem".DEKLARACJA CZŁONKOWSKA ……………………………….. /miejscowość, data/ Ja, niżej podpisany (a) ………………………………………………………………………… proszę o przyjęcie mojego dziecka ……………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) na członka zwyczajnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Sparta**wpisać nazwę sekcji w przypadku zamiaru uprawiania danej dyscypliny.. Data urodzenia .. 3.Niniejszym deklaruję przystąpienie do Klubu, wyrażam zgodę ma udział mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Klub Sportowy ZDROWIE.. Znane .. w Klubie Sportowym „APN The Champions", w wysokości 80 zł/miesiąc (wpłata na konto Klubu: Klub Sportowy „APN The Champions", 34-321 Łękawica ul.. Wypełnioną deklarację należy przekazać osobiście jednemu z członków Zarządu lub wysłać skan deklaracji na adres: [email protected]; Brak możliwości przedstawienia rekomendacji trzech członków Klubu nie zamyka drogi do członkostwa w Klubie.. 608-383-180, [email protected], CZŁONKOWSKA w Uczniowskim Klubie Sportowym „OświęcimSKI .. Ja, niżej podpisany (a) ………………………………………………… proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka" w Świdnicy.. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych KS Legia.. Wyra żam zgod ę aby dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji były przetwarzane do prowadzenia ewidencjiDeklaracja dla członka zwyczajnego.Wydrukuj, wypełnij, dostarcz do jednego z członków zarządu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt