Wniosek awans na nauczyciela kontraktowego
(nazwa szkoły) Pan (i) (imię i nazwisko) Dyrektor.. Wniosek poniżej.. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani doCele: Poznanie przepisów prawa regulujących procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Nabycie umiejętności opracowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji.Przykładowo nauczyciel kontraktowy, który chce osiągnąć awans na nauczyciela mianowanego, musi rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego, który trwa obecnie aż 2 lata i 9 miesięcy.. Organizacj ę awansu zawodowego na stopie ń nauczyciela kontraktowego okre śla dokument „Organizacja awansu zawodowego na stopie ń nauczyciela kontraktowego", który stanowi zał ącznik 1 do procedury.. 7 ust.. Poznanie obowiązków opiekuna stażu.. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia .Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Dwukrotna zmiana przepisów w sprawie awansu zawodowego w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego budzi wątpliwości - jaką dokumentację należy załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.Żeby rozpocząć staż składamy wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego wzór do pobrania..

Przedstawienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,Art.. Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.Nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego..

( imię i nazwisko nauczyciela stażysty) (miejscowość i data) …………………………………………….

Dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.. Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły.Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego na wniosek złożony przez nauczyciela kontraktowego do dyrektora nie później niż do 14 września ( w tym roku początek roku szkolnego i początek zajęć przypadają 1 września).. Do wniosku nauczyciel kontraktowy dołącza:ABY OTRZYMAĆ PORADNIK "JAK ZOSTAĆ NAUCZYCIELEM KONTRAKTOWYM", NALEŻY: 1. w przypadku placówek publicznych jest to prezydent, burmistrz, wójt.. Ważne jest, aby we wniosku zaznaczyć, że staż rozpoczął się 1 września.Nauczyciele zgodnie z tymi przepisami mogą ubiegać się o następujące stopnie awansu zawodowego: •stopień nauczyciela stażysty, •stopień nauczyciela kontraktowego, •stopień nauczyciela mianowanego, •stopień nauczyciela dyplomowanego..

Załączamy do niego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.

Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (§ 9, ust.. Wypełniony wniosek trzeba złożyć łącznie z m.in. dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe oraz z aktem nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do organu prowadzącego.. 4 pkt 1 UzKN: wniosek dyrektora do organu prowadzącego o ustalenie okresu stażu dla nauczyciela, który uzyskał z mocy prawa stopień nauczyciela kontraktowego.do 31 sierpnia - termin wydania decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansuzawodowego nauczycielowi - jeżeli wniosek został złożony do 30 czerwca (art. 9b ust.. Wpłacić kwotę 59 zł na konto: Nr konta 69 1240 5891 1111 0010 8471 0423 Właściciel rachunku AWANS.NET ZBIGNIEW WARAKOMSKI Adres: ul. Łokietka 78, 16-400 SUWAŁKI 2.. 3 Karty Nauczyciela) „3.. 7.Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. Mamy na to 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w placówce.. Napisać maila na adres [email protected] Podać w nim imię i nazwisko oraz dołączyć dowód wpłaty.1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:Nauczyciele, którzy nie posiadają stopnia awansu, z dniem pierwszego zatrudnienia w szkole otrzymują stopień nauczyciela stażysty i bez składania wniosku mogą rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego.W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r .1..

4 pkt 1 UzKN: wniosek nauczyciela kontraktowego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) o rozpoczęcie stażu.

zm.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej nauczyciel składa, oprócz wniosku i zaświadczenia od dyrektora, KOPIE dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz KOPIĘ aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego/mianowanego a także KOPIĘ sprawozdania z planu rozwoju i KOPIĘ pozytywnej oceny dorobku zawodowego.Wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego R § 6.. 1, pkt.. Nauczyciel kontraktowy ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu, opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do .Złożenie wniosku najpóźniej do końca 2020r.. przepisem nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego.. 2.Jeżeli po otrzymaniu stopnia nauczyciela kontraktowego uzyskałeś poziom wykształcenia wyższy niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, organ prowadzący wydaje na Twój wniosek nowy akt nadania uwzględniający posiadany przez Ciebie poziom wykształcenia (KN art. 9f ust.Zgodnie z ww.. Nauczyciel rozpoczynaj ący awans na stopie ń nauczyciela kontraktowego jest zobowi ązany doKarty Nauczyciela „Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust.. (nazwa szkoły) Proszę o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego w związku z otrzymaną w dniu .Składają wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego do 31 sierpnia 2019 r.; Zakończyli staż w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Art. 9.. Formularz można pobrać ze strony kuratorium oświaty.. Niestety— Po osiągnięciu najwyższego szczebla awansu (nauczyciel dyplomowany), nie ma innych możliwości systemowego podnoszenia swoich kwalifikacji.. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego."4.. Poszczególne stopnie awansu odzwierciedlają etapy rozwoju zawodowego nauczycieli.Nauczyciel kontraktowy ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego.. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej lat na swój wniosek złożony do dyrektora szkoły.Rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem;Teczka na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt