Wniosek o nagrodę kuratora oświaty uzasadnienie
Innych waznych okoliczności.Wnioski należy składać w niżej wymienionych terminach: - o nagrodę Ministra - do 07 czerwca; - o nagrodę Kuratora - do 30 czerwca; do: a/ Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al.. V Sposób rozpatrzenia wniosku 1.. Zapis o pozytywnej opinii rady pedagogicznej musi zawierać również datę posiedzenia rady, które powinno odbyć się w roku złożenia wniosku.Wzór wniosku o przyznanie nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Data: 2020-06-18, rozmiar: 26 KB Pobierz wszystkie plikiObecnie nagroda kuratora oświaty dla nauczyciela może być przyznana na wniosek dyrektora szkoły.. Wzór wniosku - wersja do edycji; Wzór pisma przewodniego; Oświadczenie kandydata do nagrody; Przykładowy wzór OPINII Rady Pedagogicznej N DKO; Ważne - rejestracja wniosków o Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora OświatyUzasadnienie wniosku należy sporządzić według kryteriów zamieszczonych w § 2 pkt 3 ww.. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2020 roku Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 31 stycznia 2020 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2020 r.Kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, po zapoznaniu się z opinią komisji do spraw nagród, o której mowa w § 4, wyraża opinię o wniosku..

2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty (Dz.U.

Wniosek o nadanie Medalu powinien być zgłoszony nie później niż do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.Kuratorium Oświaty w Warszawie Al.. Upoważniony pracownik prowadzący sprawy nagród dla nauczycieli dokonuje analizy formalnej złożonych w Kuratorium Oświaty w Poznaniu wniosków.. 1 rozporządzenia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra występuje za pośrednictwem kuratora oświaty:Wnioski o przyznanie nagród ministra składane są za pośrednictwem właściwego kuratora oświaty bądź organu sprawującego nadzór pedagogiczny.. Dokumenty złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpoznania.. Na takie dobre wyniki pracy złożyły się niżej wymienione osiągnięcia.Nagroda Śląskiego Kuratora: Od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021r.. Nr 131, poz. 1078) oraz art. 41 ust.. Wnioski nadesłane po terminie oraz zawierające błędy nie będą rozpatrywane.Wniosek o Nagrodę Burmistrza/Dyrektora Biura Edukacji/ Dyrektora Biura Polityki Społecznej.. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu są .. *) nie dotyczy dyrektorów placówek zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 i § 6 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. (Dz.U.. Urzędu m. st. Warszawy.. Posiada kwalifikacje w zakresie socjologii, organizacji i zarz ądzania o świat ą oraz Certyfikat z zarz ądzania usługami z zakresu ..

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Kuratora Oświaty .

Zakończenia Roku Szkolnego.. 1.Wniosek o przyznanie nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty.. Wnioski, które uzyskały pozytywną opinię kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przekazuje się ministrowi w terminie do dnia 30 czerwca.informację o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora szkoły, wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania, uzasadnienie, datę i podpis składającego wniosek.. Dnia pracownika socjalnego.. Natomiast wnioski o nagrodę kuratora oświaty są opiniowane przez rady pedagogiczne.Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śl.. rozporządzenia.. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria - Dziennik Podawczy .. dla nauczyciela szkoły/placówki.. Prezydenta m. st. Warszawy.. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania - wypełnia kandydat zgłoszony do nagrody)Procedura przygotowywania wniosków o przyznanie Nagród Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - obowiązuje od 24.02.2021 r. Czy jest błędem formalnym opisanie więcej niż jednego kryterium?informację o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora przedszkola wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania; uzasadnienie; datę i podpis składającego wniosek.Wniosek o Nagrodę..

Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać: 1) dane osobowe, 2) uzasadnienie nadania Medalu.

Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa tel.. Zapis o pozytywnej opinii rady pedagogicznej musi zawierać również datę posiedzenia rady, które powinno odbyć się w roku złożenia wniosku.WNIOSEK .. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.. Zaznacz typ nagrodyNagroda z okazjiDnia Edukacji Narodowej.. Panu/Pani …………………………………………………………………………………… (imię (imiona) i nazwisko nauczyciela)(wszelkie inne nagrody: np. organu prowadzącego, inspektora oświaty, czy posiadane odznaczenia/medale należy wpisać na końcu rubryki ,,uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego" (dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora - data ich otrzymania)We wniosku o przyznanie nauczycielowi nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty musi być informacja o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną.. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. w roku …….. centrala 22 551 24 00, faks 22 826 64 97 Pełna lista numerów wewnętrznych email: [email protected] Elektroniczna Skrzynka Podawcza , E-usługi (EPWiOD)Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody: Lucyna Paulo - pedagog, logopeda i oligofrenopedagog..

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)b) wniosek o nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Zgodnie z § 5 ust.. We wniosku o przyznanie nauczycielowi nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty musi być informacja o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną.. dla nauczyciela szkoły/placówki .. ZA OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ.. W uzasadnieniu należy wskazać konkretne osiągnięcia i dokonania nauczyciela w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które miały miejsce po otrzymaniu ostatniej nagrody.Czy wnioskując o nagrodę kuratora dla nauczyciela opisujecie w uzasadnieniu tylko jedno wymaganie spośród § 2. a-f ?. w roku ……… Zaznacz typ nagrody Nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dnia Pracownika Socjalnego Zakończenia Roku Szkolnego Innych waznych okoliczności Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa i adres szkoły/placówki Staż pracy w danejProsimy po zapoznaniu się z nimi o zastosowanie ich w procesie składania wniosków o przyznanie nagród Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w terminie składania do 31 sierpnia 2020 r. Tekst obowiązujących rozporządzeń: Rozporządzenie […]Wnioski (1 egzemplarz) o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.. - wnioski o nagrodę kuratora składa dyrektor szkoły do ok. 15 czerwca (termin wyznacza właściwy kurator); wnioski o nagrodę ministra do kuratora oświaty - do ok. 20 maja (termin wyznacza właściwy kurator); wnioski, które uzyskały pozytywną opinię kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przekazuje się ministrowi do 30 czerwcaO przyznanie nauczycielowi nagrody ministra wnioskuje dyrektor szkoły, a dyrektorowi - organ prowadzący.. Komisja Edukacji Narodowej wyróżniła nauczycieli: Panią Beatę Lis - Nagrodą Kuratora Oświaty oraz Pana Lecha Paradowskiego - Medalem Komisji Edukacji Narodowej.. 2.Wniosek organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę wymaga pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.. (22) 551 24 00 wew.1021; b/ Delegatury w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów, tel.. Po zmianie przepisu nagradzany z przez kuratora nauczyciel będzie musiał spełniać takie same kryteria jak w przypadku nagród na wniosek dyrektora szkoły.Krok 4.. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, tel.. O PRZYZNANIE NAGRODY KURATORA OŚWIATY .. (23) 672 41 11Wnioski (1 egzemplarz) o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt