Kto składa wniosek o świadczenie rehabilitacyjne - pracodawca czy pracownik
Jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, świadczenie przysługuje nam z tytułu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, w pozostałych przypadkach jest wypłacane z ubezpieczenia chorobowego.Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego osoba, która nadal jest niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokuje na odzyskanie zdolności może wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne.. O jego przyznaniu decyduje lekarz orzecznik ZUS.. 1 pkt 1 lit. b k.p.),Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa w ZUS pracownik na odpowiednim druku (wydaje pracodawca lub można pobrać w ZUS).Na tym wniosku pracodawca potwierdza fakt zatrudnienia pracownika oraz zwolnienia lekarskie z ostatniego okresu zasiłkowego, a lekarz prowadzący wystawia opinię dot.. Pracodawca jest także zobowiązany do sporządzenia i zgromadzenia dokumentacji dotyczącej świadczenia rehabilitacyjnego oraz, na prośbę pracownika, do przekazania wniosku o to świadczenie do jednostki ZUS.Świadczenie rehabilitacyjne będzie wypłacone przez okres, który jest niezbędny do tego, by przywrócić zdolność do pracy.. Nie potrzebujesz tego dokumentu, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność albo składasz wniosek o świadczenie, gdy nie masz już ubezpieczenia chorobowego,Wywiad zawodowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub gdy wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność pozarolniczą.Pracownik, który nie stawia się do pracy w trakcie trwania postępowania przed organem rentowym o świadczenie rehabilitacyjne i informuje na bieżąco pracodawcę o toku tego postępowania nie dopuszcza się naruszenia obowiązków pracowniczych - stwierdził Sąd Okręgowy w Płocku.Świadczenie rehabilitacyjne dla przedsiębiorcy - przygotowanie wymaganej dokumentacji..

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne Np-7.

Tak więc powtarzam, decyzja co do dalszego .Bogusław Nowakowski.. O świadczenie może wystąpić także osoba, która została skierowana na badania przez lekarza orzecznika ZUS w celu przyznania renty, a lekarz orzekł, że osoba rokuje na odzyskanie zdolności do pracy.zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9), które wypełnił Twój lekarz, wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10) - nie jest konieczny, jeśli Twoja niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składasz wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzisz działalność pozarolniczą.Świadczenie rehabilitacyjne może być wypłacane przez ZUS lub przez płatnika składek.. Jeśli świadczenie rehabilitacyjne będzie wypłacane przez ZUS, wypłata nastąpi w terminie przewidzianym na rozpatrzenie wniosku (patrz pkt 3).wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZNp-7) - oprócz ciebie druk musi wypełnić również płatnik składek (na przykład twój pracodawca), zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) - druk wypełnia lekarz, który prowadzi twoje leczenie, wywiad zawodowy z twojego miejsca pracy (OL-10) - druk wystawia płatnik składek..

Pracodawca ma obowiązek pouczyć pracownika o prawie ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne.

Nie będzie jednak wypłacany dłużej niż przez 12 miesięcy.. Pracodawca musi skompletować jego wniosek o rentę, jeżeli pracownik zwróci się do niego z taką prośbą.. Ubezpieczony występujący o świadczenie rehabilitacyjne powinien złożyć w oddziale ZUS wniosek na druku ZUS Np-7.W procesie dotyczącym złożenia wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją o to świadczenie niebagatelną rolę odgrywa pracodawca takiego pracownika.. Na rentę kieruje lekarz Postępowanie o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ma charakter wnioskowy.Kiedy złożyć wniosek o przedłużenie okresu pobierania świadczenia?. Do jego .O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS, na podstawie przeprowadzonego badania i przedłożonego wniosku wraz z załącznikami.. Warunkiem jest szansa na pełny powrót do zdrowia.. Jeżeli pracownik nie odzyskał zdolności do pracy w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, to jeszcze przed upływem okresu pobierania tego świadczenia powinien złożyć wniosek o przyznanie go na dalszy okres..

Informację o tym, przez kogo będzie wypłacane świadczenie, zawiera decyzja wydana przez ZUS.

Druki wniosków są do uzyskania w ZUS-ie lub ze stron internetowych tej instytucji.. W przeciwnym razie świadczenie rehabilitacyjne .Nasz pracownik po wykorzystaniu okresu zasiłkowego wystąpił do ZUS z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne.. W konsekwencji pracodawca i pracownik .jeżeli pracodawca rozwiąże umowę o pracę w okresie między wyczerpaniem przez pracownika prawa do zasiłku chorobowego a rozstrzygnięciem ostateczną decyzją organu rentowego w przedmiocie świadczenia rehabilitacyjnego, to takie rozwiązanie będzie zgodne z prawem - z wyjątkiem przypadku gdy z decyzji tej wynika, że w tym okresie pracownik miał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego (art. 53 par.. celowości przyznania zasiłku rehabilitacyjnego.Świadczenie rehabilitacyjne jest niejako kontynuacją zasiłku chorobowego.. Jednak otrzymał decyzję odmowną.. W tej sytuacji wniosek trzeba by składać już teraz, aby ZUS miał czas na decyzje, a lekarz powinien wystawić zaświadczenie o stanie zdrowia ZUS N-9, a pracodawca wniosek wniosek.. Przy ubieganiu się przez przedsiębiorcę o świadczenie rehabilitacyjne, powinien on zebrać pełną dokumentację w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego i złożyć ją do ZUS-u..

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa pracownik na 6 tygodni przed terminem zakończenia zasiłku chorobowego.

Jeżeli płatnik składek (czyli właśnie pracodawca) zgłosił do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 podwładnych, to zasiłek jest wypłacany przez właściciela firmy.Pracownik, który po zakończeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego jest nadal niezdolny do pracy, może ubiegać się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek.. Badający go lekarz medycyny pracy wydał zaświadczenie, że pracownik nadal jest niezdolny do pracy.Mogą zaistnieć różne przypadki (taki jak opisałam powyżej, albo np. pracownik wycofa wniosek o rentę i wnioskuje o świadczenie itp.), więc jeśli nie mamy pewności, że pracownikowi nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne, rozwiązanie z art. 53 może być przedwczesne.. Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do .Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny.. Przedsiębiorca wypełnia i przesyła do ZUS-u wskazane poniżej dokumenty:Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego (182 dni albo 270 dni - gdy niezdolność była spowodowana gruźlicą): jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności,Świadczenie rehabilitacyjne przyznaje ZUS, a ten zazwyczaj nie jest w stanie wydać decyzji niezwłocznie po zakończeniu długiego zwolnienia lekarskiego.. Wniosek należy złożyć na druku NP-7 i dołączyć do niego: zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego i innych lekarzy,Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa pracownik na druku NP-7..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt