Decyzja starosty o wygaśnięciu trwałego zarządu
A zatem zawsze powinna istnieć tożsamość organu, który wydał decyzję w I instancji, oraz organu, który prowadzi w I instancji postępowanie w sprawie stwierdzenia jej wygaśnięcia.Czas oddania nieruchomości w trwały zarząd może być oznaczony albo nie oznaczony.. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wydanej na wniosek, o którym mowa w ust.1.. Trwały zarząd ustanawia i przekazuje właściwy organ, który również stwierdza jego wygaśnięcie w określonych przypadkach - w drodze decyzji administracyjnej.ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO NR 182/112/2014 Polkowice, 26 maja 2014 r. DECYZJA w sprawie wygaśnięcia z jednoczesnym ustanowieniem prawa trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 845 o pow. 0,2380 ha położonej w Przemkowie Na podstawie art. 49 ust.. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną.Trwały zarząd „wygasa" bowiem samoistnie z upływem okresu, na jaki został ustanowiony, a także w przypadku całkowitej likwidacji jednostki organizacyjnej (w oparciu o art. 46 ust.. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną.. Biorąc powyższe pod uwagę organ orzekł jak w sentencji niniejszej decyzji.Trwały zarząd ustanawia się na czas nieoznaczony lub czas oznaczony..

Wygaśnięcie trwałego zarządu do nieruchomości, o której mowa w ust.

OpłatyDECYZJA Nr IG.6844.2.8.2018 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu i ustanowienia opłaty dla zajmowanych pomieszczeń usytuowanych w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego na rzecz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego z siedzibą w Mielcu przy ul.wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, na wniosek jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości, w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust.. Ustalenia kontroli: Ustalono, iż Starosta w okresie objętym kontrolą wydał 3 decyzje o wygaszeniu trwałego zarządu i .. zatwierdził decyzję w sprawie wygaśnięcia z dniem 1 września 2012r.. prawa trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej budynkiem Filii Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im.WYGASZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU: Trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który został ustanowiony, albo na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu.Zgodnie z art. 47 GospNierU, organ administracyjny jest zobligowany wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w maksymalnym okresie 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a przesłanką jego uwzględnienia jest oczywiście stwierdzenie, że objęta tym wnioskiem nieruchomość stała się zbędna dla trwałego użytkownika.Zgodnie z treścią art. 162 § 1 k.p.a..

Z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu występuje jednostka organizacyjna.

Przepis ten stanowi, że po otrzymaniu wniosku właściwy organ wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości lub jej części, której dotyczy wniosek.Państwa może orzec o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu w przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych szczegółowo w art. 46 ust.. Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji.. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r.Starosta M. zmienił, w trybie art. 155 K.p.a., decyzję z dnia 9 września 2004 r. w ten sposób, że zmienił powierzchnię nieruchomości oddanej w trwały zarząd, cenę tej nieruchomości i wysokość opłaty rocznej za trwały zarząd oraz odmówił ustalenia innego, niż 31 marca 2008 r., terminu uiszczenia opłaty z tytułu trwałego zarządu.Właściwy organ może z urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości lub jej części w razie stwierdzenia, że: 1) nieruchomość nie została zagospodarowana zgodnie z decyzją o ustanowieniu trwałego zarządu; 2) jednostka organizacyjna nie zawiadomiła właściwego organu o oddaniu nieruchomości lub jej części w najem, .Starostwo Powiatowe w Wadowicach Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, informuje, że Zarząd Powiatu w Wadowicach w dniu 16 sierpnia 2012r..

Forma załatwienia Decyzja (oddająca lub wygaszająca trwały zarząd) Wymagane dokumenty Wniosek o oddanie w trwały zarząd lub wygaszenie trwałego zarządu.

1 GospNierU), natomiast w drodze decyzji administracyjnej można orzec o jego „wygaśnięciu" (z urzędu bądź na wniosek jednostki) albo o jednoczesnym „wygaśnięciu" i ustanowieniu tego prawa na rzecz innej jednostki (na podstawie art. 46 i 47, bądź też w oparciu o art .Zgodnie z art. 47 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd może zgłosić właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu tego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna, a złożenie wniosku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną.O ustanowienie trwałego zarządu tymi konkretnymi działkami skarżący zwrócił się do Starosty Ciechanowskiego pismem z dnia 29 sierpnia 2008 r. (nr Z.Sz.Goł.. Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej może z urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości lub jej części w razie stwierdzenia, że: a) nieruchomość nie została zagospodarowana zgodnie z decyzją o ustanowieniu trwałego zarządu;Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego decyzją Starosty Tucholskiego, ustanowionego na rzecz RZGW w Gdańsku, w stosunku do gruntów zajętych pod wodami płynącymi rz. Brdy, na terenie powiatu tucholskiego informacja publiczna (254kB)Właściwy organ może tym samym z urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości lub jej części w razie stwierdzenia, że: ..

Wygaśnięcie trwałego zarządu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umów najmu, dzierżawy lubStarostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

2 w związku z art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcePowyższe ustalenia są podstawą wydania decyzji na podstawie przepisu art. 10 ust.. Termin załatwienia sprawy.. decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji wydaje organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji.. 2a ustawy.. 1, nastąpi w drodze decyzji Starosty Zwoleńskiego jako organu właściwego w rozumieniu art. 47 ust.. TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Opoczyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.. Tryb odwoławczyWłaściwy organ wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, na wniosek jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości, w ciągu 18 miesięcy od dnia .Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji bezprzedmiotowej jest decyzją deklaratoryjną, wywołuje ona skutki prawne od dnia, w którym powstały przesłanki wygaśnięcia decyzji.. 1 oraz art. 49 ust.. Właściwy organ wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, na wniosek jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości, w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wygaszenie trwałego zarządu.. 0120-175/08), czyli 4 dni po tym, gdy złożył do tego organu wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu działkami zbędnymi.Zdaniem dyrektora parku starosta mógłby wygasić trwały zarząd decyzją wydaną na podstawie art. 19 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt