Wniosek o rezygnację z obniżonego wymiaru czasu pracy
(miejscowość gdzie została podpisana umowa) pomiędzy ……………………….. Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP według określonego wzoru dostępnego elektronicznie.Zatrudniony ma prawo wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu.. Kodeks pracy określa moment, w którym zatrudniony powinien taki wniosek złożyć - na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.. Kodeks nie przewiduje natomiast prawa pracownika do cofnięcia takiego wniosku i rezygnacji z pracy w mniejszym wymiarze czasu, jeśli.Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu, powinien zawierać imię i nazwisko dziecka, na które mógłby być udzielony urlop wychowawczy, wskazanie okresu, przez który pracownik zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy, a także wskazanie wymiaru czasu pracy, w którym pracownik zamierza wykonywać pracę.Wniosek składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.. Musisz wystąpić z wnioskiem o powrót do całego wymiaru , pracodawca nie musi wyrazić zgody chociaż nie ma żadnych przeszkód do skrócenia okresu pracy w niepełnym wymiarze.Wniosek należy złożyć do pracodawcy w terminie 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy..

Osoba, która wykonuje obowiązki w obniżonym wymiarze czasu pracy, podlega ochronie przed zwolnieniem.

Jeżeli pracownik złoży wniosek bez zachowania terminu, wówczas pracodawca powinien obniżyć wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.. (pełna nazwa pracodawcy) a ………………………………….. (imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego …………………………… z poważaniem …………………….Wniosek należy złożyć do pracodawcy w terminie 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy.. Pracodawca jest obowią zany uwzględnić wniosek pracownika.Istotne jest przy tym, że jeśli pracownik złoży wniosek o obniżenie wymiaru wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego uprawnienia, zakaz wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy zacznie obowiązywać na 21 dni przed datą rozpoczęcia pracy w niższym wymiarze.Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.WNIOSEK O REZYGNACJĘ Z OBNIŻONEGO WYMIARU CZASU PRACY Zwracam się z prośbą o rezygnację z wniosku z dnia xxxx.2013 o obniżenie wymiaru czasu pracy do 7/8 etatu celem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem xxxxxx ur. xxxxx i przywrócenie mnie do pracy na pełny etat od dnia .Jeżeli wniosek zostanie złożony bez zachowania tego terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem dwóch tygodni od dnia jego złożenia.I tu należy zwrócić uwagę na ważne sformułowanie, jak mówi art. 15g pkt 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: "Wynagrodzenie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy nie .Dokument taki powinien zostać złożony pracodawcy na piśmie, na co najmniej 21 dni przed planowanym podjęciem pracy w niższym wymiarze..

Z treści przepisu nie wynika żadna wskazówka co do formy, w jakiej ten wniosek powinien być złożony.

W myśl niego pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.Z obniżonego wymiaru czasu pracy pracownik może korzystać tylko w okresie, w którym ma prawo korzystania z urlopu wychowawczego.. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy Proszę o obniżenie wymiaru czasu pracy, tj. do ……………………………………………….. w okresie od ………………………… r. do ………………………… r. W tym okresie przysługuje mi prawo do korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej(data podpisania umowy o pracę) w ………………….. Wydaje się jednak, że ze względów dowodowych rozsądne byłoby zachowanie formy pisemnej wniosku.Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: Kopię porozumienia, z określonymi warunkami i trybem wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy.. Uwaga!W świetle art. 186 7 Kodeksu pracy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu..

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika".Obniżenie wymiaru czasu pracownicy następuje na jej wniosek.

Pracodawca, który otrzymał podanie o zwiększenie etatu / wymiaru czasu pracy, ma obowiązek taki wniosek uwzględnić, jeśli przemawiają za tym poprawne powody.Z kolei o prawie do obniżonego wymiaru czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego stanowi art. 1867 k.p.. Nie można wypowiedzieć jej umowy od dnia złożenia wniosku do końca okresu wskazanego w dokumencie, o ile nie jest dłuższy niż 12 miesięcy.Wniosek nie obejmuje pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia Wniosku uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wnioskuZgodnie z art. 1867 kodeksu pracy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może zł ożyć pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż poł owa wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu..

Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.. Pracownik może złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy zarówno w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 4, jak i do ukończenia przez dziecko 18 lat, jeżeli jest ono niepełnosprawne.Wnioskowany przez pracownika wymiar czasu pracy nie może być niższy niż 1/2 etatu.. Pracodawca ma obowiązek obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika do wymiaru wskazanego we wniosku, np. 2/3, 3/4 lub 3/5 etatu, natomiast nie ma obowiązku uwzględniania wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy poniżej 1/2 etatu.w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy; maksymalnie przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia przez zakład pracy stosownego wniosku o wsparcie, z tym zastrzeżeniem, że Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym panującej epidemii, w drodze rozporządzenia .. Możliwe jest zatem złożenie wniosku zarówno ustnie, jak i na piśmie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt