Wzór udzielenia informacji publicznej
2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób .Pomocne w jej sformułowaniu mogą być poniższe wzory.. Kategoria: Druki, formularze: Data dodania: 25 lutego 2017: Pobierz wzór PDF (96.42 KB) Liczba pobrań: 3903 Pobierz druk PDF (80.97 KB) Liczba pobrań: 125 Komentarze (0) 3 + 4 = ?. ), powiadomić wnioskodawcę o nieposiadaniu żądanej informacji, powiadomić wnioskodawcę o nieposiadaniu przez .W takiej sytuacji nie musi on wydawać decyzji, wystarczy bowiem samo udzielenie informacji.. Powstańców Śląskich w Łubnianach udzielając odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytanie przekazuję następujące informacje:WZÓR decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej Limanowa, dnia .. nazwa .. i adres organu administracji publicznej Nr .. Dla organów samorządowych (gminy, powiatu, urzędu marszałkowskiego) organem wyższego stopnia jest właściwe miejscowo samorządowe kolegium odwoławcze.Wniosek I §1 - Wójt Gminy Lubrza w celu spełnienia wymagań określonych w § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 113), wydał Zarządzenie Nr OR.120.5.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie opracowania i wdrożenia Systemu .I tak, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego; 2) wglądu do dokumentów urzędowych; 3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów..

wzór odwołania od odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Jeśli jednak ADO stwierdzi, że brak jest podstaw do udzielenia informacji publicznej, wówczas powinien wydać decyzję odmowną.. Listy kontrolne, które pokażą Ci, czy Ty i Twoja organizacja jesteście dostosowani do RODO w 100%.. ZOBACZ PODOBNE » .Wysłałem wniosek: Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie: - wszystkich dokumentów potwierdzających rozliczenie dofinansowania podmiotów korzystających z gminnych środków w 2011 r. wraz z załącznikami.Poniżej znajdą Państwo praktyczny wzór decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę informacji niejawnych wraz z objaśnieniami, który uwzględnia specyfikę ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz poglądy sądów administracyjnych w tej materii.Podstawą udostępniania informacji publicznej na wniosek art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej..

), wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji (art. 16 ust.

Pobierz przykładowy wzór decyzji.Jak również, wskazanie podmiotowi żądającemu udzielenia informacji publicznej strony Biuletynu Informacji Publicznej jako jej źródła stanowi prawidłowe załatwienie wniosku tylko i wyłącznie w przypadku, gdy informacje tam zawarte odnoszą się bezpośrednio (wprost) i konkretnie do meritum żądania (wyrok z dnia 27 marca 2008 r.24 czerwca 2010 r. złożyłem do wójta (któryś z kolei) wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. Udzielenie przez lekarza informacji bez upoważnienia stanowi naruszenie praw pacjenta, na które lekarze nie powinni sobie pozwalać, nawet na prośbę zatroskanej rodziny.Pełnomocnictwo .Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich..

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wersja autorska).....220 3.

Wzór wniosku dotyczącego uzupełnienia decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej (wzór).221 4.. Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.. Po tygodniu otrzymałem w odpowiedzi informację, że \"w związku z dużą ilością wniosków, skarg i wezwań dotyczących udzielenia informacji publicznej składanych przeze mnie w urzędzie nie jesteśmy w stanie udzielić Panu informacji zgodnie z art. 13 .Wniosek o udzielenie informacji publicznej Skierowany do podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej wniosek wyznacza ramy podmiotowe i przedmiotowe postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej.Oznacza to, że tylko organ będący adresatem wniosku może go rozpatrzyć a postępowanie wszczęte wnioskiem co do zasady powinno dotyczyć oceny możliwości udzielenia .Ustawodawca nie określił szczegółowo wymogów, jakim powinien odpowiadać wniosek o udzielenie informacji publicznej.. Prawo do dostępu do informacji publicznej gwarantuje nam obecna Konstytucja RP w art. 61, natomiast zagadnienie informacji publicznej szczegółowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.Decyzja o odmowie udzielenia dostępu do informacji publicznej..

2014 poz. 782 ze zm.).Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk.

Zobacz też: Ochrona danych osobowych przekazywanych przez rzecznika.Zob.. Prawo do informacji publicznej obejmuje także uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej .W odpowiedzi na złożony za pośrednictwem ePUAP wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Publiczną Szkołę Podstawowa im.. ), powiadomić stronę o przesunięciu terminu (art. 13 ust.. DECYZJA Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.. Wzory skarg na bezczynność (podzielone według przesłanki składania): brak odpowiedzi z urzędu; niepełna odpowiedź z urzędu; wymijająca odpowiedź z urzędu; urząd twierdzi, że żądana informacja nie jest informacją publicznąNiezbędne wzory dokumentów - gotowe do wypełnienia, w pełni edytowalne, zgodne z RODO.. Przepisy omawianej ustawy wprowadzają minimum formalizmu w zakresie procedury wnioskowej.. Przekazanie jej jest czynnością materialno-techniczną, ale odmowa jej .Tylko w przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona niezwłocznie, podmiot zobowiązany do jej udzielenia może żądać wniosku pisemnego, jednak tylko w celu umożliwienia mu prawidłowej realizacji obowiązku udostępnienia informacji.. Co powinno zostać ujęte w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych.Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej przetworzonej Oświadczenie pracownika o wykorzystaniu jego zdjęcia do celów służbowych Wymogi formalne wniosku o udostępnienie informacji publicznej - wniosek wniesiony ustnie i za pomocą poczty elektronicznejKodeks cywilny sprowadza je do zastępstwa w pełnieniu czynności tzw .Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej (wzór).223 6.. W zasadzie jest ono wszczynane na wniosek pisemny, jeżeli jednak informacja może być udzielona ustnie niezwłocznie, wystarczy wniosek ustny.Udzielenie informacji przez pracowników (.). którzy w zakresie obowiązków zgodnie z regulaminem mają udzielanie informacji (.). jest wykonywaniem czynności, tj. udzielenia informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.. Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie zostało bowiem obwarowane żadną szczególną formą lub wymogami formalnymi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt