Wnioski z obserwacji lekcji
OBSERWACJA ZAJĘĆ UKIERUNKOWANA NA: ocenianie, wiedzę, umiejętności, postawy uczniów .. Obserwacja, jak każda inna czynność badawcza, powinna być: 1. celowa; 2. planowa; 3. wyczerpująca, wnikliwa; 4.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II.. Planowanie obszaru powinno być konkretne i szczegółowe.. Czy dopasowano stopień trudności do możliwości percepcyjnych uczniów?. Szkoła podstawowa;Czy czas lekcji został wykorzystany właściwie?. ( podpis nauczyciela) .Jedną z metod badań pedagogicznych jest obserwacja polegająca na planowanym i systematycznym postrzeganiu faktów, zdarzeń, procesów, zjawisk pedagogicznych, gromadzeniu informacji oraz ich interpretowaniu.. odstępstwa od planu lekcji i ich uzasadnienieWnioski wynikające z analizy dokumentów ( dziennik, plan dydaktyczny, dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów, itp.) Mocne strony nauczyciela: Wnioski poobserwacyjne w tym ocena lekcji pod kątem realizacji problematyki obserwacyjnej ustalonej na dany rok szkolny.. Obserwacja zajęć stawia przed dyrektorem wymaganiawnioski.. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust.. narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów .. a) Obszarami do obserwacji np. z zakresu celów mogą być np.: - podawanie celów uczniom;Spojrzenie osoby postronnej pozwala na obserwację lekcji z różnych punktów widzenia, a wspólna analiza zebranych danych daje podstawy do stworzenia pełnego obrazu lekcji; okazuje się wtedy, że efekty pracy nauczyciela są zależne od wielu czynników; na większość z nich nauczyciel ma bardzo ograniczony wpływ; takie spojrzenie na lekcję przynosi ulgę i pozwala skoncentrować się na tym, co naprawdę zależy od niego).obserwacja standaryzowana, skategoryzowana - przed jej rozpoczęciem należy przygotować listę/zestaw kategorii zachowań się nauczyciela i uczniów, które są interesujące ze względu na badany problem/zakres i które planujemy obserwować (scheduła obserwacyjna)..

Data ustalenia obserwacji ..... 2.

Leokadiówwnioski po obserwacji lekcji - Coggle Diagram: wnioski po obserwacji lekcjiArkusz obserwacji lekcji prowadzonej w szkole obserwacja lekcji otwartej.. Jest to bardzo dobra metoda obserwacji opartej tylko na faktach.. lub „ nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Imię i nazwisko osoby obserwującej .. 5.na lekcję oraz proponuje, jakie elementy lekcji chciałby poddać obserwacji.. Obserwator spotyka się z nauczycielem prowadzącym lekcję.. Czy uczniowie rozumieją cel lekcji i cel działu materiału?. Uwagi/zalecenia: Podpis nauczyciela Podpis dyrektora .. Warto nie odkładaćobserwacja standaryzowana, skategoryzowana - gdzie przed jej rozpoczęciem należy przygotować listę/zestaw kategorii zachowań nauczyciela i uczniów, które są interesujące ze względu na badany problem/zakres i które planujemy obserwować (scheduła obserwacyjna).. Obserwacja zajęć stawia przed dyrektorem wymaganiaobserwacji Cel obserwacji Tematyka obserwacji diagnozująca obserwacja aktywności, poziomu wiedzy, umiejętności i postaw uczniów diagnoza aktywności, poziomu wiedzy, umiejętności i postaw uczniów w procesie nauczania - uczenia się oceniająca obserwacja pracy nauczyciela - organizacja procesu nauczania i uczenia się podczas zajęćOK-OBSERWACJA (OKO) IDEA I CELE PRAKTYKI OK-obserwacja wspiera najważniejsze zadanie szkoły, czyli efektywne uczenie się uczniów..

słabe strony lekcji: brak2.

Mogielnica .. Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.Serwis 45minut.pl został stworzony z myślą o nauczycielach.. Obserwator i obserwowany przed obserwacją ustalają, co będzie obserwowane, czyli wyznaczają obszar obserwacji.. Wnioski z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2019/2020.. Realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust.. Wzory poniższych arkuszy znajdują się w załącznikach do „ Procedur obserwacji zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu" a) arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych - załącznik nr 1 b) arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego - załącznik nr 2Arkusz obserwacji lekcji Strona 1 z 6 ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI - OBSERWACJA DIAGNOZUJĄCA Data Nazwisko i imię nauczyciela Klasa Przedmiot Nazwisko i imię prowadzącego obserwację Funkcja Temat lekcji Zagadnienia podlegające obserwacji 1. wiedzę umożliwiającą realizację nowego tematu.Wnioski ze wstępnej obserwacji dziecka 3-letniego..

Wnioski z obserwacji lekcji i rozmowy pohospitacyjnej.

Title: Arkusz obserwacji lekcji prowadzonej przez nauczyciela stażystę Author: Roman Lorens Created Date: 10/9/2018 12:43:15 PM .. Podaje temat zajęć.. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela Nauczyciel: 1) realizuje zadania oraz przydzieloneZ OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak „+" / „. ". WNIOSKI, ZALECENIA I REKOMENDACJE: .zajęć, programy zajęć, wnioski dyrektora wynikające z obserwacji; XV.. Sprawozdanie z obserwacji wstępnej przeprowadzonej w grupie mieszanej przedszkolnej.. Wyniki kontroli dokumentacji pedagogicznej W roku szkolnym 2014/15 dyrektor i wicedyrektorzy przeprowadzali systematyczną kontrolę dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, teczki wychowawców, dziennikaWnioski Analizując i porównując wyniki obserwacji wstępnej, śródrocznej i końcowej, dokonanej w grupie I, pod względem rozwoju fizycznego, społecznego jak i poznawczego dzieci dokonały zdecydowanych postępów.. Całoroczna obserwacja dzieci wykazała znaczy wzrost wiedzy i umiejętności w poszczególnych sferach rozwojowych.HOSPITACJA Umiejętności będące przedmiotem obserwacji w czasie zajęcia: Rejestr umiejętności będących przedmiotem obserwacji, składających się na umiejętność kluczową Umiejętności opanowane( proszę wstawić „+") Umiejętności częściowo opanowane(proszę wstawić ,,+") Do 1.2 - współdziała z innymi dziećmi, przestrzega reguł i zasad działania + Do 1.3 - poprawnie przewiduje skutki swoich działań, podejmuje samodzielne działania aby posiąść wiedzę .1. ocena stopnia realizacji celów ( m.in. czy zrobiłas to co zaplanowałaś , czy uczeń wie czego się uczył ..

Arkusz obserwacji dziecka 4 - letniego ...

oraz ich zgodność z podstawą programową ( umiejętności i standardy ) 2. skuteczność zastosowanych metod i form , w jakim stopniu motywowałam uczniów do pracy oraz czy robiłam to skutecznie ;Podsumowanie i wnioski: Sytuacje stworzone na lekcji sprzyjają ogólnemu rozwojowi ucznia.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.. Polega na wzajemnej obserwacji lekcji przez nauczycieli, a po niej, na przekazaniu informacji o lekcji i wyciąganiu wniosków do przyszłego, efektywnego nauczania.1.. Olsztyn.. Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r.. planowanie celów operacyjnych .. dostosowanie form pracy do możliwości uczniów .. częstotliwość i formy oceniania .. Obserwowane działania (praca) nauczyciela na lekcji: 1) Motywowanie +/ - Podaje temat zaj ęć Przedstawia operacyjne cele lekcji Uzasadnia p otrzeb ę opanowania tych wiadomo ści i umiej ętno ści Podaje przykłady wykorzystania tych wiadomo ści i umiej ętno ści Prezentuje spodziewane efekty uczenia si ęARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna Ustalenia wstępne: 1.. Czy indywidualizuje się pracę z uczniami?. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE.. Anna Kaczmarek.. przedstawianie ich uczniom, motywowanie do osiągania .. Przedstawia operacyjne cele zajęć.Nauczyciel wypełnia arkusz zawierający temat, cele i przebieg zajęć, które będą podlegać obserwacji (zał.1) Nauczyciel przekazuje osobie obserwującej dokumenty i informacje wynikające z rodzaju i celu obserwacji.. Czy uczniowie są zachęcani na lekcji do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów?OBSERWACJI ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NR 50 W RYBNIKU .. mocne strony lekcji: integracja wiedzy z różnych dziedzin, współdziałanie w zespole, rozwijanie twórczej aktywności u ucznia odpowiedni dobór treści nauczania, metod i form pracy z uczniem.. WSPÓLNE WNIOSKI: .Wnioski wynikające z analizy dokumentów pracy nauczyciela (dziennik, konspekt lekcji).. Imię i nazwisko nauczyciela .. Wyniki i wnioski kontroli i obserwacji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego 4.1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt