Wniosek do prokuratury o przymusowe leczenie
DOC (27.00 KB) Liczba pobrań:10737.Wzór pisma do prokuratury o przymusowe leczenie odwykowe 15 kwietnia 2020 14:48 Gotowce przesłanek ustawowych spowoduje konieczność wystąpienia do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie wniosku, a co za tym idzie przedłużenie jego rozpatrzenia.. W przypadku gdy alkoholik nie chce podjąć leczenia odwykowego, można zastosować wobec niego przymusowe leczenie.. Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne.. Jeśli wniosek o przymusowe leczenie nie był poprzedzony opinią biegłego, sąd zarządza poddanie się osoby, której postępowanie dotyczy, badaniu przez biegłego.Najlepsze efekty leczenia są wówczas gdy uzależniony dobrowolnie podejmuje decyzję o zerwaniu z nałogiem.. W sprawie wypowiedział się także biegły psychiatra.. PodsumowanieDo Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie, Prokurator.. W opinii sporządzonej na zlecenie sądu stwierdził u kobiety zaburzenia urojeniowe.Termin przymusowego leczenia osoby uzależnionej od alkoholu może zostać skrócony przez sąd na wniosek osoby zobowiązanej, zakładu leczącego, kuratora, prokuratora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii zakładu, w którym osoba leczona przebywa.Wniosek o przymusowe leczenie - pomóżcie sformułować.. Postępowanie przed sądem opiekuńczym w sprawie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta w trybie nagłym oraz na przymusowe leczenie szpitalne - dotyczy art. 23, 24 i 29 uozp..

Jak długo trwa leczenie?

Natomiast, w zaświadczeniu lekarz musi szczegółowo opisać w nim stan zdrowia chorego, wskazujący na potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokurator.. Przez Gość mamamamamamamama, Kwiecień 15, 2010 w Dyskusja ogólnaDo Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje: - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Prokuratura Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.Orzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku.. Bardzo proszę o przesłanie wniosku o przymusowe leczenie na adres [email protected] złożyła wniosek w trybie art. 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.. Istnieje natomiast procedura w przedmiocie zobowiązania do poddaniu się leczeniu odwykowemu.. W pewnych przypadkach osoby uzależnione od alkoholu mogą zostać zobowiązane do poddania się terapii..

Wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - Wzór.

Wniosek należy podpisać i złożyć w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie miasta.. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.Przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym na wniosek osoby bliskiej (art. 29 uozp).. Sprawę do sądu może bowiem skierować wyłącznie Gminna Komisja ds.. Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratora - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.Wniosek o internację i przymusowe leczenie mężczyzny RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI Łódź, dnia 4 sierpnia 2014 r. RZE CZNIK PRASOWY ul. Kilińskiego 152 90-322 Łódź tel.. W razie, gdy zachodzi potrzeba złożenia ponownego wniosku o przymusowe leczenie, należy pamiętać, że można to zrobić nie wcześniej niż 3 miesiące po zakończeniu poprzedniego .pismo do Prokuratora o skierowanie na przymusowe leczenie psychiatryczne.. Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania osoby chorej.. Orzeka o tym sąd.. W wielu miastach jest dostępna darmowa pomoc prawna, a wsparcie można uzyskać nawet od prawników obecnych na specjalistycznych, bezpłatnych grupach w social mediach (np.To prokurator często pisze do OPS aby się zająć sprawą tzn. doprowadzić do badania psychiatrycznego i z zaświadczeniem oraz wnioskiem podpisanym przez Szefa OPS (jeśli zachodzi taka konieczność) pracownik socjalny drałuje do Sądu, bo od wypisania zaświadczenia przez lekarza psychiatrę do złożenia wniosku ma się tylko czternaście dni!W teorii brzmi nieźle - nie da się zbadać pacjenta, więc wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne spali na panewce..

Nic takiego - są sposoby na przymusowe zbadanie pacjenta.

:Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy.. Zalezy nam, by.. Aby wystąpić o skierowanie na przymusowe leczenie, należy złożyć wniosek w miejscowym urzędzie gminy.. Sąd wzywa osobę, w stosunku do której orzeczony został prawomocnie obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, do stawienia się dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu poddania się leczeniu, z zagrożeniem .Zobacz również: Przymusowe leczenie alkoholika.. W związku z tym, zgodnie z przepisami prawa, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od lekarza psychiatry.. Czasu przymusowego leczenia i rehabilitacji nie określa się z góry, nie może on jednak być dłuższy niż dwa lata.Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika .. Prawidłowo wykonane pismo jest podstawą do postępowania prawnego, dlatego po wzór wniosku o przymusowe leczenie warto udać się do odpowiednich specjalistów.. Ośrodek Terapii Uzależnień ( NIEDRUKOWANE )MRPiPS.. (Wzór wniosku do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe) Dane wnioskodawcy data, miejscowość Imię i nazwisko Adres Tel.kontaktowy Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego syna itd.Przymusowe leczenie alkoholika bez podstawy prawnej..

13 listopada 2016 Dokumenty choroby psychiczne wniosek do sądu.

Czas pobytu w szpitalu psychiatrycznym.. Wniosek musi zostać złożony do właściwego sądu przez osoby do tego uprawnione.. Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, zarządzenia, postanowienia i inne czynności sądowe mogą być wykonywane przy pomocy ratowników medycznych, czy właśnie Policji.Jeśli cel leczenia został osiągnięty przed zakończeniem terminu, na wniosek placówki leczniczej, sąd może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu.. Pismo może złożyć zarówno osoba z bliskiego otoczenia chorego .Wniosek do sądu opiekuńczego musi być uzasadniony dołączonym orzeczeniem lekarza psychiatry, wystawionym na podstawie badania, na które osoba chora może stawić się dobrowolnie a w razie uchylania się od badania, na zlecenie lekarza, może być doprowadzona z pomocą Policji.Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę zgłoszoną (np. rachunki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień).. Pobierz wzór.. [b]Tylko te dwa podmioty mogą złożyć stosowny wniosek o leczenie przymusowe odwykowe.Prokurator musi załączyć opinię lekarza do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia odwykowego alkoholika, w przeciwnym wypadku sąd zwróci wniosek - orzekł w środę, 11 września, Sąd Najwyższy.Do wniosku o przymusowe leczenie dołącza się dotychczasową dokumentację oraz opinię biegłego, jeśli taka już została wydana.. Co ważne, wniosek o przyjęcie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego jest wolny odDo wniosku można dołączyć rachunki za alkohol, kopie notatek z interwencji policji czy opinię psychologów o stanie psychicznym członków rodziny.. Dział do Spraw Pozakarnych przy Prokuraturze Rejonowej w Dębicy WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur.Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takie musi spełniać pewne kryteria formalne żeby odnieść zamierzony skutek.. Sąd może więc wydać postanowienie i zobowiązać uzależnionego do odbycia terapii.Sąd może wysłać alkoholika na przymusowe leczenie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt