Wniosek o wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Musisz zdobyć zezwolenie w urzędzie marszałkowskim.. Gdy wygaszenie zezwolenia następuje na wniosek przedsiębiorcy - opłatę za posiadanie zezwolenia pobiera się do dnia wskazanego we wniosku o jego wygaszenie.Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w związku z likwidacją punktu.. Wpływ przepisów ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: - kiedy i jak stwierdzić wygaśnięcie zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy, - zarządca sukcesyjny a decyzja o przeniesieniu zezwolenia,3.. Podstawa prawna: - art. 18 ust.. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres 2 dni.Koncesja na sprzedaż alkoholu jest aktem administracyjnym, który zostaje wydany na dany okres czasu.. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.Jeśli posiadasz zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży.. Termin załatwienia: w ciągu 14 dni.. Opłaty: za wydanie decyzji - 10 zł .. Rezygnacja/wygaśnięcie zezwoleń .10.. ABC- detal)Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminy ważności zezwolenia na wyprzedaż.1.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający : oznaczenie rodzaju zezwolenia, oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę, adres,w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych..

Wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .. Uchwała Nr LI/521/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Mielec miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,Wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu.. Nieco odmiennie kształtują się koszty przedsiębiorcy, który po raz pierwszy ubiega się o wydanie zezwolenia, od tych, jakie ponoszą bardziej doświadczeni sprzedawcy napojów alkoholowych.. 4.Przykładowo: Bielsko-Biała środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczyła częściowo na zakup termometrów bezdotykowych, środków dezynfekujących .Chcesz prowadzić obrót hurtowy piwa lub wina?. Poniżej dowiesz się jak to załatwić.Wniosek: PDF, DOC o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.. W takim przypadku niemożliwe jest ubieganie się o przedłużenie tego samego zezwolenia i konieczne jest złożenie wniosku o ponowne wydanie nowej koncesji.Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.. napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 .Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych..

Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych jest wolny od opłat.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o rezygnacji/wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 6 ust.1 lit e RODO tj. realizacji zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi.. - opłata za wydanie decyzji.. - wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę formularz wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.Korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wymaga ponoszenia związanych z nim kosztów.. Oświadczenie podlega weryfikacji (kontroli) Burmistrza Nysy.Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie skarbowej.. Oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku za który składasz oświadczenie.1.. 12 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Rezygnacja / wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym".Niezłożenia oświadczenia skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych..

Zezwolenie wydawane jest na wniosek przedsiębiorcy.

2/ Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych z roku poprzedniego - Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu.pdfWniosek o wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (PDF, 75.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-02-11 | Data wytworzenia informacji: 2019-02-11Ustalając charakter prawny terminu, sąd I instancji stwierdził, iż zgodnie z przepisem art. 18 ust.. O d 1 października 2011 roku wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogą być dokonywane w kasie gminy lecz wyłącznie w na wydzielony indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w naliczeniu opłat za korzystanie z zezwoleń otrzymanym w Referacie Działalności Gospodarczej Wydziału Spraw .1/ Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf..

Jeśli określony termin mija, następuje wygaśnięcie zezwolenia.

ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHO LOWYCH.. 12a ustawy wynosi 30 dni.. Dodatkowy termin na złożenie oświadczenia i jednoczesne wniesienie opłaty w wysokości 30 % opłaty określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust.. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.INFORMACJA DOTYCZĄCA.. przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w roku poprzednim .1.. Do wniosku dołącz: • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie punkt sprzedaży napojów alkoholowych,Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (kat..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt