Oświadczenie przekazania darowizny

W umowie powinny znaleźć się konkretne zapisy oraz dołączone być muszą oświadczenia darczyńcy o woli przekazania własności, a także oświadczenie obdarowywanego o przyjęciu darowizny.OŚWIADCZENIE o przyjęciu kwoty pieniężnej tytułem zachowku Ja niżej podpisany Pan X legitymujący się dowodem osobistym nr 00000, zamieszkały w XXX oświadczam, iż otrzymałam w dniu …….. od Pana Y legitymującego się dowodem osobistym nr 000000 kwotę X zł w gotówce tytułem należnego zachowku.Umowa darowizny samochodu w…


Czytaj więcej

Decyzja o urlopie dla poratowania zdrowia

Uprawnienie do urlopu dla poratowania zdrowia reguluje Karta Nauczyciela z dnia 1982 roku znowelizowana ustawą z 15 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 179, poz. 1845) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o .Warunki udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia 1 Formalnymi warunkami ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia są: ‒ zatrudnienie (czyli pozostawanie w stosunku pracy; niemożliwe jest udzielenie nauczycielowi urlopu, jeżeli w momencie wystąpi…


Czytaj więcej

Duplikat faktury z poprzedniego roku kpir

Okazuje sie, że nie dostałem tych faktur i nie zaksięgowałem ich (towar wtedy otrzymałem, ale nie otrzymałem faktury).. Zatem w sytuacji, gdy fakturę otrzymano w miesiącu poprzednim, za który złożono już deklarację VAT i JPK_VAT, można ująć ją w rejestrze zakupów VAT w bieżącym miesiącu, ponieważ nie minęły jeszcze ustawowe dwa okresy .Jeżeli faktura z poprzedniego roku dotyczy zakupu towarów, to wymagane jest sporządzenie szczegółowego opisu danego towaru.. > Bo nijak mi się opis nie zgadza…


Czytaj więcej

Badanie sprawozdania o wynagrodzeniach

Będzie je realizował Urząd Statystyczny w Bydgoszczy w pierwszej połowie 2021 r.Kwestia oceny sprawozdań o wynagrodzeniach wydaje się być tematem odległym czasowo, jednak ze względu na 2-letni cykl wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe i zapytania ofertowe kierowane już od pewnego czasu do biegłych rewidentów, niektóre decyzje powinny być podjęte z wyprzedzeniem.Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegato badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania.. W trakcie wykon…


Czytaj więcej

Deklaracja od środków transportu

Ratuszowa 2. zm.) zwanej dalej .Formularz deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1).pdf pdf, 69 kB metryczka.Objaśnienia do deklaracji DT-1 „Deklaracja na podatek od środków transportowych" W poz.1 deklaracji DT-1 numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.Wypełnij i złóż Deklarację DT-1 na podatek od środków transportowych ON-LINE w 5 …


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy karty kredytowej pko bp

Zamknięcie konta PKO BP w ten sposób wymaga jednak poświęcenia czasu.Odstąpienie od umowy kredytu PKO BP Wraz z umową kredytową klient otrzymuje wzór pozwalający na odstąpienie od umowy kredytu PKO BP .. oświadczenia przez Ubezpieczyciela.. W październiku opisywaliśmy perypetie pani Izabeli, klientki PKO BP.. Karta wydawana jest po zawarciu umowy między Posiadaczem karty a PKO Bankiem Polskim SA.. ZASTRZEŻENIE KARTY, TO NIE WYPOWIEDZENIE UMOWY!Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczeni…


Czytaj więcej

Wzór podania o przejście na emeryturę za porozumieniem stron

Dodatkowo pracodawca może wyrazić zgodę na porozumienie stron, a jeśli nie powiadomi go Pani o swoich planach - musi Pani złożyć wypowiedzenie.Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - WZÓR PISMA.. Osoba, która chce zakończyć stosunek pracy powinna złożyć stosowne wypowiedzenie, a następnie wypełnić i wysłać wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.. 4 KN, a w przypadku gdy jest to związane z przejściem na emeryturę dopisujemy słownie, że na w…


Czytaj więcej

Wniosek o przesłuchanie świadka przez konsula wzór

Treść wniosku.. Tytuł może brzmieć wniosek o przesłuchanie świadka w drodze pomocy sądowej przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkaniaWzór wniosku o uznanie orzeczenia zagranicznego (format RTF) Wzór zażalenia.. Jeżeli przebywasz za granicą .5) tytuł wniosku: Wniosek o przesłuchanie świadka w drodze pomocy sądowej przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania; 6) określenie tego o co wnosimy: Na podstawie art. 235 K.p.c. wnoszę o przesłuchanie mnie jako świadka w drodze pomocy prawnej przez…


Czytaj więcej

Umowa kupna samochodu dwóch współwłaścicieli

Wysokość podatku wynosi 2% wartości auta.. Sporządzając umowę sprzedaży (zwaną też umową kupna-sprzedaży) udowadniamy fakt nabycia pojazdu (samochodu, motocykla, przyczepy, ciągnika rolniczego itp.) i uiszczenia za niego opłaty .Umowa kupna-sprzedaży samochodu od dwóch współwłaścicieli - co powinna zawierać?. §5 Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.. Jednak może to nie być korzystne rozwiązanie, jeśli np.Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określone…


Czytaj więcej

Umowa zlecenie prace porządkowe wzór

Załącznik nr 2 do umowy zawiera listę zatwierdzonych przez Zamawiającego osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał prace będące przedmiotem umowy.Wzór umowy zlecenia z komentarzem.. Pobierz darmowy wzór, druk.. Przede wszystkim jej warunków nie określa Kodeks pracy, ale Kodeks cywilny.. Gdy strony zawarły tę umowę w formie pisemnej, wypowiedzenie również powinno przyjąć tę formę.. Niemniej, istnieją takie sytuacje, gdy zlecenie nie ma charakteru jednorazowego czy sporadycznego.Umowa …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt