Oświadczenie o użytkowaniu lokalu w działalności gospodarczej

§ 4 Biorący do używania oświadcza, że odebrał/odbierze (niepotrzebne skreślić) przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem faktycznym i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku (prowadzenia działalności gospodarczej) i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.. Podatnik planuje sprzedać w 2018 roku lokal firmowy.Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie księgi przychodów i rozchodów albo w formie ksiąg rachunkowych1 Miejscowość Dzień Mie…


Czytaj więcej

Wniosek o umorzenie składek zus tarcza 7.0

1 lutego 2021.. Tarcza 7.0.. Przedsiębiorcy z branż określonych w Tarczy antykryzysowej 7.0. mogą skorzystać z ponownego świadczenia postojowego oraz zwolnienia z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.Odroczenie płatności składek za styczeń 2021.. To rozwiązania, które wprowadzono w ramach tzw. Będzie nowa ustawa o finansowaniu społecznościowym; 04.05.2021 ZUS: Od 4 maja można wystąpić o zwolnienie ze składek .Chodzi o wprowadzenie możliwości u…


Czytaj więcej

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa przed urodzeniem dziecka wzór

Uznanie jest to oświadczenie mężczyzny, w którym stwierdza on, że dane dziecko pochodzi od .. Ojcostwo w sensie prawnym (które może być różne od ojcostwa w sensie biologicznym) regulują przepisy ustawy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej krio).. Protokół powinien zawierać: dane ojca, w tym jego imię i nazwisko, dane dziecka, a w tym oznaczenie płci, datę i miejsce urodzenia, numer aktu urodzenia dziecka, dane matki.. Przy uznawaniu dziecka jeszcze nienarodzonego konieczne może być uzyskani…


Czytaj więcej

Odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie wzór

Zanim to zrobisz, uzyskaj pozwolenie na złożenie tego rodzaju zabezpieczenia.. We wzorze wniosku umieściliśmy także przykładowe dane.. Uprawdopodobnienie roszczenia następuje zazwyczaj poprzez uzasadnienie, które jest nieodłączną częścią każdego powództwa (lub odpowiedzi na pozew - jeśli wniosek o zabezpieczenie składa strona pozwana).. kwestią najbardziej istotną (a już na pewno jedną z najbardziej istotnych) jest … tak: wyrażenie swojego stanowiska co do żądania pozwu.jak napisać odpowiedź uc…


Czytaj więcej

Umowa zaliczki na zakup gruntu

Jeżeli nie dojdzie do umowy przyrzeczonej, zaliczka jest zwracana kupującemu.Zwyczajowo zabezpieczeniem wykonania umowy przedwstępnej jest wpłacenie przez kupującego zadatku lub zaliczki na poczet zakupu nieruchomości, zazwyczaj w wysokości do 10% jej wartości.. Jedną z nich jest opcja z tzw. "skutkiem słabszym".Dziś, zajmę się podstawowymi wymogami prawnymi obowiązującymi przy kupnie działki.. Zaliczka tym różni się od zadatku, że w przypadku odstąpienia od umowy, zaliczka jest zwracana w cało…


Czytaj więcej

Oddalenie wniosku o uznanie za zmarłego

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w sprawie I Ns 467/20 toczy się postępowanie z wniosku Prokuratury Rejonowej Łódź - Polesie (Łódź, ul.WNIOSEK O UZNANIE ZA ZMARŁEGO Wnoszę o uznanie za zmarłego ………………………………………………………………………… Imię i nazwisko urodzonego dnia ………………………………… syna ………………………………………………………………………Pozew o uznanie czynności prawnej za nieważn .. Przepisy ogólne; Oddział 2.. W typowym przypadku, gdy upływ czasu ma wynosić 10 lat, wniosek można zgłosić pocz…


Czytaj więcej

Oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pgnig

Umowa zlecenie.. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie .13.04.. PGE Obrót S.A. - gaz wypowiedzenie umowy; PGE Obrót S.A. - prąd wypowiedzenie umowy; Dana usługa PGE Obrót S.A. nie jest na liście?. Pracodawca wskazał w oświadczeniu o wypowiedzeniu wysokość zakładanego w danym okresie planu sprzedaży do stałych oraz nowy klientów oraz stopień .PGNiG OD - PGNiG Obrót Detaliczny sp.. z o.o., umowę kompleksową.W oświadczeniu o wypowiedzeniu pracodawca podał, że przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy je…


Czytaj więcej

Decyzja o wymeldowanie z pobytu stałego wzór

1 i 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change of permanent residence Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change of permanent residence EL/WPS…


Czytaj więcej

Wzór umowy o wynajem mieszkania w zamian za remont

§2§ wynajem pomieszczenia w zamian za remont, brak wykonania umowy (odpowiedzi: 3) Witam, mam sobie taką umową na wynajem pomieszczenia na okres 2 lat w zamian miało być one wyremontowane jak w umowie.. - napisał w Prawo cywilne: 1. .. Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić kilka warunków.. W opłaty za media wliczają się koszty: energii elektrycznej, wody, abonamentu za telewizję, internetu itp. Pamiętaj również o wpisaniu do umowy najmu mieszkania wszystkich Najemców.. Przys…


Czytaj więcej

Wzór oświadczenia powypadkowego

Są i takie dokumenty, które nie mają ściśle określonego wzoru, a akty prawne jedynie wymieniają co taki dokument powinien zawierać.. Także oświadczenie o kolizji i wypadku - powypadkowe, o dochodach, o niekaralności.. W takim oświadczeniu powinny znaleźć się dane osobowy poszkodowane i sprawcy kolizji, dane samochodu.. Nr 105, poz. 870) niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności wysł…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt