Oświadczenie o otrzymywaniu faktur drogą elektroniczną

W praktyce stosuje się bardzo różne sposoby.Jest ona uznana, gdy faktura otrzymana drogą elektroniczną jest dokumentem wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednak potwierdzenie autentyczności faktury w miesiącu następnym niż jej otrzymanie, nie przesądza o „przesunięciu" prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego.Warunkiem koniecznym przesyłania i udostępniania faktur elektronicznych jest również uzyskanie uprzedniej zgody odbiorcy faktury na jej przesyłanie drogą elektronicz…


Czytaj więcej

Brak pełnomocnictwa do złożenia oferty

1 zamawiający ma obowiązek jeden raz wezwać wykonawcę do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie oświadczenia JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń, jeśli dokumenty te nie zostały złożone, są błędne lub niekompletne.Nierzadko takie pełnomocnictwo budzi wątpliwość zamawiającego, który wzywa wówczas do złożenia prawidłowego umocowania.. 5 ustawy Pzp.Komentarz do art. 128 ustawy.. Ofertę sporządza się poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do og…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie ubezpieczenia z art 31

Podstawa prawna art. 31.. Wzór wypowiedzenia OC, użyj formularza rezygnacji z ubezpieczenia OCPłatność za ubezpieczenie można podzielić na 12 wygodnych rat, a pierwszą z nich zapłacić dopiero po 3 tygodniach.. Umowa ubezpieczenia OC, która została zawarta przez zbywcę ulega rozwiązaniu z dniem złożenia wypowiedzenia przez nowego właściciela.. Wypowiedzenie w przypadku zakupu/nabycia pojazdu ubezpieczonego w PZU: 1.Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza poja…


Czytaj więcej

Umowa użyczenia a pozwolenie na budowę

W wyliczeniu dokonanym przez ustawodawcę w tym artykule nie ma mowy, aby prawo użyczenia było takim prawem.Takiej treści umowa umożliwić mogłaby uzyskanie pozwolenia na budowę przez Czytelnika.. Przepisy Prawa budowlanego zostały skonstruowane w ten sposób, iż co do zasady zawsze wymagane jest pozwolenie.Inaczej jest, gdy w lokalu mieszkalnym prowadzone ma być przedszkole lub szkoła językowa.Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością n…


Czytaj więcej

Bieg okresu wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: 1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie; 3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.. 34 Kodeksu pracy reguluje kwestię okresu wypowiedzenia, stanowiąc, że: okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: 1) 3 dni robocze (łącznie z dniami dodatkowo wo…


Czytaj więcej

Sprawozdanie na dzień otwarcia likwidacji krs

Takim dniem jest najczęściej data podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki.bilans otwarcia likwidacji - sprawozdanie to sporządza się niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny rozwiązania spółki, coroczne sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności - składają je likwidatorzy po upływie każdego roku obrotowego, w którego czasie spółka pozostawała w likwidacji,Sprawozdania finansowe za okres od rozpoczęcia do zakończenia likwidacji (w tym przypadku są to dwa sprawo…


Czytaj więcej

Umowa dzierżawy działki rod

Działkowcowi nie wolno oddawać działki w poddzierżawę lub do bezpłatnego używania osobie trzeciej.. Uchwała - zawarcie umowy ze współmałżonkiem.. W pierwszej kolejności powinniśmy znaleźć wolną działkę w ROD.. Podstawa prawna art. 27 ustawy o ROD, a także w przypadku gdy małżonek nie posiadający prawa do działki wyraża chęć przystąpienia do umowy dzierżawy działkowej współmałżonka posiadającego już prawo do działki.Instrukcja dla Zarządów ROD dotycząca procedury wypowiedzenia umowy dzierżawy dz…


Czytaj więcej

Wydział komunikacji druki do pobrania wschowa

Pobierz aktualny wzór.. Za dużo połączeń botów.Wydział Komunikacji we Wschowie.. Deklaracja dostępności.. Przedstawiamy do pobrania online przykładowy i aktualny wzór jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu lub innego pojazdu.. Wydział Zarządzania Kryzysowego.ul.. Zadzwoń: 65 540 18 95.- przesłanie kopii dokumentu zakupu/sprzedaży oraz oryginału wniosku pocztą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, - wrzucenie orygina…


Czytaj więcej

Wzór pisma wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

ZOBACZ PODOBNE » Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego - Wzór, Druk .W sytuacji, gdy nie udzielił on odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, skargę do sądu administracyjnego na akt prawa miejscowego lub inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej, wnosi się w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia .Skargę do sądu administracyjnego należy wnieść co do zasady w terminie 30 d…


Czytaj więcej

Wniosek o urlop rodzicielski dla ojca wzór

Zastrzeżenie jest takie, że żadna z części urlopowych nie może być krótsza niż 8 tygodni.. Przepisy nie określają, w jakim terminie należy złożyć wniosek o urlop macierzyński, gdyż przysługuje on z mocy prawa maksymalnie od dnia porodu.. Pracownik, który jest ojcem dziecka, może ubiegać się o skorzystanie z niewykorzystanej przez matkę dziecka części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze do 32 tygodni (w razie ciąży pojedynczej) lub do 34 tygodni (w razie ciąży mnogiej).Urlop rodzicielski następuj…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt