Wniosek o zasiłek opiekuńczy koronawirus druk krus

Magdalena Szymańska fot.Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na swojej stronie internetowej wzór wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu .Z-15b Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące pracowników; Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych; ZA…


Czytaj więcej

Czynny żal brak deklaracji vat

Instytucja czynnego żalu pomaga przedsiębiorcy uniknąć potencjalnej kary, na przykład w sytuacji spóźnienia się z opłaceniem podatku lub złożeniem deklaracji podatkowej.Nawet gdy przedsiębiorca spóźni się z zeznaniem podatkowym, może uniknąć odpowiedzialności.. Znalazł fakturę sprzedaży z czerwca 2019, kiedy jeszcze był VAT-owcem.. Będzie on jednak skuteczny tylko wówczas, gdy podatnik dopełni swoich obowiązków zanim urząd skarbowy dopatrzy się braku deklaracji i wpłaty podatku.Polega on na zaw…


Czytaj więcej

Skarga do sądu kasacyjnego

Jeśli nie zgadzamy się z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (głównie wyrokiem, choć i niektórymi postanowieniami kończącymi postępowanie), możemy go zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) za sprawą skargi .Skarga kasacyjna - zwyczajny środek odwoławczy o charakterze dewolutywno-suspensywnym, przysługujący od orzeczenia wydanego w postępowaniu administracyjnosądowym przez sąd I instancji .. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których …


Czytaj więcej

Umowa powierzenia mienia

., .Umowa o powierzenie mienia pracownikowi - WZÓR UMOWY 12 października.Umowy: Tytuł dokumentu: Umowa o powierzenie mienia: Opis: W wyniku podpisania umowy o powierzenie mienia pracownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za powierzone mu przez pracodawcę mienie.Umowa o powierzenie mienia pracownikowi zawarta w [miejscowość] dnia [data] pomiędzy: (1) ABC Sp.. W sprawach nie uregulowanych szczegółowo w umowie mają odpowiednie zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego.. Pracownicy ponoszący wsp…


Czytaj więcej

Wzór odwołania od decyzji wku

W takich wypadkach jedyne, co możemy zrobić, to wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.. Odwołujący się, np.: Jan Nowak.. robi.. Pouczenie takie winno zawierać informację jak tego dokonać oraz w jakim terminie.. od 1.10.2020) wzór skargi do WSA na decyzję w/s wyrównania wyrównania ekwiwalentu (obow.. Pismo musi być czytelne, logiczne, możliwie jasno sformułowane.. Warto przytaczać okolicznoś…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy wynajmu mieszkania po niemiecku

3 Kodeksu cywilnego wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy taka możliwość została przewidziana w treści umowy.. Tutaj znajdziesz przykładowy list służący do wypowiedzenia umowy najmu: Bitte schicken Sie mir eine Bestätigung meiner Kündigung.Przyjrzyjmy się zatem po krótce okresom wypowiedzenia obowiązującym zgodnie z niemieckim iGZ-DGB-Tarifvertrag (pl: Umowa o układach zbiorowych Niemieckiego Związku Agencji Zatrudnienia Tymczasowego i Federa…


Czytaj więcej

Formularz zgłoszenia do szczepień covid

Podczas rejestracji wybierasz dokładny termin oraz miejsce szczepienia.. Na podany numer telefonu otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.. Tak wygląda formularz: Formularz zgłoszenia chęci zaszczepienia się przeciw COVID-19 (fot. MZ) Na adres mejlowy, który podałeś w formularzu, otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia.Wysłanie zgłoszenia przez formularz oznacza gotowość do zaszczepienia wpisanych pracowników we współpracy z wybranym PWDL.. Formularz .Zgod…


Czytaj więcej

Uzasadnienie wniosku o zapomogę pieniężną

Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.. UZASADNIENIE:Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że pracownik Wnioskodawcy, zwrócił się o przyznanie świadczenia socjalnego w postaci zapomogi pieniężnej, w związku z trudną sytuacją materialną.. Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, …


Czytaj więcej

Podpisanie nowej umowy o pracę w trakcie urlopu wypoczynkowego

Jeśli wynika z niego, że musi Pan leżeć, to teoretycznie stawienie się w siedzibie pracodawcy w celu podpisania umowy mogłoby Pana narazić na utratę zasiłku.W przypadku pracownika, który dopiero rozpoczyna pracę (tj. jego staż pracy jest krótszy niż 10 lat), miesięczny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 1,66 dnia.. Obecnie ja przeżywam podobną sytuację jak Ty i to podwójnie.. Jedynym problemem może tutaj być Pana zwolnienie.. Dość często, w celu zachowania ciągłości zatrudnienia, pracodawcy pr…


Czytaj więcej

Oświadczenie wierzyciela o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki wzór

Zgoda na wykreślenie hipoteki musi być sporządzona w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.. Sytuacja ta wymaga jednak dopełnienia kilku niezbędnych formalności, złożenie wniosku czy uiszczenia opłaty.. dane identyfikujące dłużnika i obciążoną nieruchomość oraz przede wszystkich informację o tym, że zobowiązanie zostało w całości spłacone i że wyraża on zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej (oświadczenie to nosi nazwę kwitu mazalnego, który jest tematem .W momencie za…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt