Zgoda rodziców opiekunów prawnych na pracę osoby nieletniej

Bezwzględnie konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie przez niego pracy.ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA WYKORYSTANIE WIZERUNKU OSOBY NIELETNIEJ .. Tytuł pracy konkursowej Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich .. przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie, d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, .Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby nieletniej w „Biegu ulicznym na 100 - lecie O…


Czytaj więcej

Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika wycieczki

Wzór wniosku do Rady Rodziców o wypłacenie środków na wycieczkę.. Informacja dla wyjeżdżających (dla rodziców) (załącznik nr 4).. Rozliczenia wpłat uczestników wycieczki (załącznik 8).. W przypadku rezygnacji dziecka z ferii rodzic powinien powiadomić o tym fakcie wychowawcę.. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.. Lista uczestników 3.. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.. Wyrażam zgodę na udział …


Czytaj więcej

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu

zm.), klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.Przedszkole w Lipcach Reymontowskich ul. Reymonta 17 96-127 Lipce Reymontowskie .. rodziców /prawnych opiekunów Matki Ojca 6.. Adres miejsca zamieszkania kandydata 7.. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, szkoły, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego pomieszcz…


Czytaj więcej